ตารางขอรับนายหน้าวินาศภัย ปี64


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

1.ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประชาชน ด้วยตนเอง ห้ามบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนเด็ดขาด

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงให้ครบ 3ครั้ง ทั้ง 2 วันอบรมดังนี้

    - ลงทะเบียนช่วงเช้า ตั้งแต่ 8.30-9.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 30นาที เมื่อถึงเวลา 9.30น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม

จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบเช้าเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.30-13.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 15นาที เมื่อถึงเวลา 13.15น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบบ่ายเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถ

ให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงเย็นหลังจบการอบรมวันแรกและสำหรับการลงทะเบียนช่วงเย็นวันที่สองเพื่อรับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด

    - หลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย วันแรก เวลา 09.00 – 16.00น. (6ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย วันที่สอง เวลา 09.00 – 16.00น. (6ชั่วโมง)

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม สายเกิน 30นาที ผู้เข้าอบรมยังคงมีสิทธิ์เข้าฟังการอบรม แต่จะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.มารยาทในการเข้าอบรม กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิด และขอความร่วมมือมิให้ใช้โทรศัพท์ในห้องอบรม หากมีความจำเป็นให้ใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องอบรมเท่านั้น

6.ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ภายในห้องอบรมและห้ามมิให้ออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อธุระหรือทำภาระกิจอื่นๆ รวมถึงห้ามมิให้ผู้เข้ารับการอบรมกลับก่อนเวลา หากพบว่าผู้เข้าอบรมมิได้ปฏิบัติตาม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่มีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

7.ระเบียบปฏิบัติในการอบรมให้มีผลบังคับ ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
8.โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าอบรมของท่าน ก่อนทำการจองอบรมหากมีการจองอบรมเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รอบอบรมที่ท่านจองหรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ


**สำคัญมาก**

การลงลายมือชื่อแทนกันหรือการนำบุคคลอื่นมาเข้ารับการอบรมแทนจะถือเป็นการทุจริต ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ใบประกาศผ่านการอบรมแล้วอาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตจาก คปภ. ด้วย


มาตรการดูแลผู้เข้าอบรมจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)<<Click>>อบรมขอรับบัตรนายหน้าเดือนมกราคม ปี 2564


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคเหนือพิษณุโลก7,8-ม.ค.-64ยกเลิกคลิก
ภาคใต้ชุมพร 8,9-ม.ค.-64 ยกเลิกคลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่14,15-ม.ค.-64 ยกเลิก
ภาคตะวันออกพัทยา15,16-ม.ค.-64 ยกเลิก
ภาคกลางสระบุรี 22,23-ม.ค.-64ยกเลิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุกดาหาร 22,23-ม.ค.-64 ยกเลิก
กรุงเทพฯบางบอน23,24-ม.ค.-64 ยกเลิก 
กรุงเทพฯบางกะปิ 27,28-ม.ค.-64 ยกเลิก 

 

 

 

อบรมขอรับบัตรนายหน้าเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคเหนือลำปาง4,5-ก.พ.-64ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯจามจุรี5,6-ก.พ.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศรีสะเกษ5,6-ก.พ.-64 ปิดรับ
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ10,11-ก.พ.-64 ปิดรับคลิก
ภาคใต้นครศรีธรรมราช16,17-ก.พ.-64ปิดรับคลิก
ภาคกลางนครสวรรค์17,18-ก.พ.-64ยกเลิก
ภาคตะวันออกสมุทรปราการ19,20-ก.พ.-64ปิดรับ
ภาคตะวันตกกาญจนบุรี19,20-ก.พ.-64ยกเลิก


 

 

อบรมขอรับบัตรนายหน้าเดือนมีนาคม ปี 2564


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคกลางสระบุรี3,4-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกนครปฐม5,6-มี.ค.-64 ปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่11,12-มี.ค.-64 ปิดรับคลิก
ภาคเหนือพิษณุโลก11,12-มี.ค.-64ปิดรับคลิก 
ภาคใต้ตรัง12,13-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกกาญจนบุรี13,14-มี.ค.-64ปิดรับคลิก 
กรุงเทพฯบางกะปิ16,17-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยเอ็ด19,20-มี.ค.-64เต็ม
ภาคใต้ชุมพร19,20-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯพระราม925,26-มี.ค.-64เต็ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา26,27-มี.ค.-64เต็ม 
ภาคตะวันออกระยอง27,28-มี.ค.-64เต็ม 

อบรมขอรับบัตรนายหน้าเดือนเมษายน ปี 2564


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุรีรัมย์2,3-เม.ย.-64เต็ม 
กรุงเทพฯบางบอน3,4-เม.ย.-64เต็มคลิก
ภาคเหนือเชียงราย22,23-เม.ย.-64ยกเลิก 
ภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา23,24-เม.ย.-64ยกเลิก
ภาคใต้หาดใหญ่23,24-เม.ย.-64ยกเลิก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานี23,24-เม.ย.-64ยกเลิกคลิก
ภาคตะวันตกสุพรรณบุรี23,24-เม.ย.-64ยกเลิก 
ภาคกลางสระบุรี23,24-เม.ย.-64ยกเลิก 
ภาคกลางนครสวรรค์28,29-เม.ย.-64ยกเลิก 

 

 

อบรมขอรับบัตรนายหน้าเดือนพฤษภาคม ปี 2564


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
กรุงเทพฯจามจุรี 13,14-พ.ค-64ยกเลิก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุบลราชธานี13,14-พ.ค-64ยกเลิก 
ภาคตะวันออกพัทยา13,14-พ.ค-64ยกเลิก 
ภาคตะวันตกสมุทรสาคร14,15-พ.ค-64ยกเลิก 
ภาคกลางอยุธยา19,20-พ.ค-64 ยกเลิก 
ภาคเหนือเชียงใหม่20,21-พ.ค-64ยกเลิก 
ภาคตะวันออกชลบุรี 29,30-พ.ค-64ยกเลิก
ภาคใต้ปัตตานี29,30-พ.ค-64ยกเลิก 

  อบรมขอรับบัตรนายหน้าเดือนมิถุนายน ปี 2564


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ 9,10-มิ.ย-64เปิดรับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร 10,11-มิ.ย-64เปิดรับ 
ภาคใต้กระบี่10,11-มิ.ย-64เต็ม 
ภาคตะวันตกราชบุรี11,12-มิ.ย-64เปิดรับ 
ภาคเหนือแม่สอด18,19-มิ.ย-64เปิดรับ 
กรุงเทพฯบางบอน19,20-มิ.ย-64เปิดรับ


 เงื่อนไขการอบรมขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

หลักสูตรการอบรม 12 ชั่วโมง โดยอบรมวันละ 6 ชั่วโมง

ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
นายหน้าประกันภัยที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตเมื่อครบกำหนด

ใบประกาศมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่อบรม


 คอร์สอบรม ราคาค่าอบรม
หลักสูตรขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย 1,605 บาท 


ช่องทางการสมัคร

- สมัครได้ที่สาขาที่จัดอบรม


   

เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรมขอรับบัตรนายหน้า

- ใบสมัครขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย(ถ้ามี)

- หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครอบรม (โอนเข้าบัญชีกสิกร 043-2-55292-8 )

**สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จ ใบกำกับภาษีต้องทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น**

**ใบเสร็จใบกำกับภาษี ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบัญชี คลิก  

**หลังจากเข้ารับการอบรม รอดำเนินการ 5 วันทำการจึงจะสามารถติดต่อขอรับบัตรนายหน้าได้**

   

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  


 


ขึ้นข้างบน