ตารางต่ออายุนายหน้าวินาศภัย ปี65


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

E-Learning และ Virtual Classroom

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1,2,3,4

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยและ ขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1,2,3 แบบ E-learning

1.ผู้เข้าอบรมต้องกรอกอีเมลที่ถูกต้องเพื่อใช้ตลอดในกระบวนการอบรม

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงอบรมตามที่กำหนด ภายในระยะเวลา 4 วัน นับจากเริ่มที่เริ่มอบรม

- วันแรกของคอร์สสามารถเริ่มอบรมได้เวลา 8.30

- และวันสุดท้ายสามารถฟังอบรมและสอบ post test ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.45

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด และอบรมภายในระยะเวลาของคอร์สนั้นๆ (ประมาณ 10-12 ชั่วโมงรวมการทำข้อสอบ)

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม ไม่อบรมตามระยะเวลาที่กำหนด หรือ ไม่ได้ทำข้อสอบจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.ผู้เข้าอบรมต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะใช้งาน ได้แก่ Computer/Notebook/I PAD/Tablet หรือ SmartPhone ที่มีกล้อง พร้อมสัญญาณ Internet เพื่อให้สามารถอบรมได้อย่างต่อเนื่อง

6.กรณีผู้จองอบรมไม่ถึง 100 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดอบรม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 แบบ Virtual classroom (รับได้รอบละ 50 คน)

1.ผู้เข้าอบรมต้องกรอกอีเมลที่ถูกต้องเพื่อใช้ตลอดในกระบวนการอบรม

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงอบรมตามที่กำหนด

- ช่วงเช้าของวันอบรม จะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเวลาอบรมประมาณ 1 ชั่วโมง

- ช่วงอบรมจะต้องเปิดกล้องตลอดเวลา โดยไม่ใส่ background และต้องนั่งตั้งใจฟังตลอดเวลาการอบรมในสถานที่ที่เหมาะสม และไม่อนุญาตให้นั่งอบรมในรถ หรือปฏิบัติกิจกรรมอื่น

- ช่วงระหว่างอบรมไม่สามารถให้ผู้อื่นดำเนินการหรือเข้าอบรมแทน หากตรวจสอบพบจะถือว่าไม่ผ่านการอบรมและไม่มีสิทธิรับใบประกาศ(e-certificate)

- ก่อนจบแต่ละช่วงจะต้องมีการออกจากระบบพร้อมกันเพื่อเช็กชื่อ

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ภายในวันที่อบรมให้เรียบร้อย

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมผู้จัด หรือ ไม่ได้ทำข้อสอบจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.ผู้เข้าอบรมต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะใช้งาน ได้แก่ Computer/Notebook/I PAD/Tablet หรือ SmartPhone ที่มีกล้อง พร้อมสัญญาณ Internet เพื่อให้สามารถอบรมได้อย่างต่อเนื่อง

6.กรณีผู้จองอบรมไม่ถึง 40 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดอบรม


- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าอบรมของท่าน ก่อนทำการจองอบรมหากมีการจองอบรมเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รอบอบรมที่ท่านจองหรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆอบรมขอรับ/ขอต่ออายุบัตรนายหน้าวินาศภัย ปี 2565


หัวข้ออบรมชั่วโมงวัน เดือน ปีรูปแบบ สถานะ
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่3     10 2-ก.ค. -65 Virtual Classroom เต็ม

 ต่ออายุบัตรฯครั้งที่4

P1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย(6ชม.)

P3 การวางแผนเกษียณ(3ชม.)

2-ก.ค.-65 Virtual Classroom เต็ม 

 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4

P1 การประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ(6 ชม.)

P3 การประกันภัยกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ(3ชม.)

3-ก.ค. -65 
Virtual Classroom ห้อง1
เต็ม

 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4

P1 การประกันภัยทรัพย์สิน
(6 ชม.)

P3 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562 (3ชม.)

93-ก.ค. -65 Virtual Classroom ห้อง2เต็ม
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่1103-ก.ค. -65สัญจร Classroom สาขานครปฐมเต็ม
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่2  103-ก.ค. -65 สัญจร Classroom สาขานครปฐม เต็ม 
 ขอรับบัตรฯ10 3-ก.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาระยอง 
เต็ม 
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่110 3-ก.ค.- 65สัญจร Classroom
สาขาระยอง 
เต็ม
  ขอรับบัตรฯ10 9-ก.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาสุราษฯ 
เต็ม 

 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4

P1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (3ชม.)

P1 การรับพิจารณาและเทคนิคการขายประกันสุขภาพ (3ชม.)

P3 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (3ชม.)

9-ก.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาสุราษฯ 
เต็ม 
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่3 1010-ก.ค.- 65  Virtual Classroomเต็ม 

 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4

P1 การประกันความรับผิดตามกฎหมาย (6ชม.)

P3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของตัวแทน นายหน้าประกันภัย (3ชม.)

 910-ก.ค.- 65 Virtual Classroom เต็ม 
ต่ออายุบัตรฯครั้งที่2 10 16-ก.ค.-65 

สัญจร Classroom สาขาหาดใหญ่

เต็ม 

ต่ออายุบัตรฯครั้งที่ 4

P.1 การประกันทรัพย์สิน (6ชม.)

P.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(3ชม.)

16-ก.ค.-65 

สัญจร Classroom
สาขาหาดใหญ่

เต็ม 

ต่ออายุบัตรฯครั้งที่ 4

P.1 การบริหารการจัดการความเสี่ยงด้านการประกันภัย (3ชม.)

P.3 กฎหมายและวิธีปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย(6ชม.)

17-ก.ค.65 Virtual Classroom เต็ม  
ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่1 10  23-ก.ค.- 65สัญจร Classroom
สาขาพะเยา 
เปิดรับ 
ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่2 10  23-ก.ค.- 65สัญจร Classroom
สาขาชลบุรี 
 เปิดรับ

ต่ออายุบัตรฯครั้งที่ 4

P.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ(6ชม.)

P.3 การประกันภัยกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ(3ชม.)

 23-ก.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาชลบุรี  
เปิดรับ 

 ต่ออายุบัตรฯครั้งที่ 4

P.1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย(6ชม.)

P.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนลุคคล 2565

23-ก.ค.- 65 Virtual Classroom เต็ม 
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่210 24-ก.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาพะเยา 
เปิดรับ 

 ต่ออายุบัตรฯครั้งที่ 4

P.1 การประกันภัยความรับผิดตามกฏหมาย

P.3 การประกันภัยกับจรรยาบรรณในอาชีพ


24-ก.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาอุบล 
เปิดรับ 
ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่3 10 24-ก.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาอุบล 
เปิดรับ 
ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่3 10 24-ก.ค.- 65สัญจร Classroom
สาขาอยุธยา 
เปิดรับ 

ต่ออายุบัตรฯครั้งที่ 4

P.1 เสนอขายถูกหลักประกันภัยเติบโต (6ชม.)

P.3 กฏหมายที่เกียวข้องกับการประกันชีวิต (3ชม.)

 9 24-ก.ค.- 65สัญจร Classroom
สาขาอยุธยา 
เต็ม 
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่110 2.- 8-ส.ค-65

E-learning (อบรมผ่านวีดีโอ)

ปิดรับ 
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่110  6-ส.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาแจ้งวัฒนะ 
เปิดรับ 

ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4

P.1 การประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย (6ชม.)

 P.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของตัวแทนนายหน้าประกันภัย(3ชม.) 

7-ส.ค.- 65สัญจร Classroom
สาขาราชบุรี
เปิดรับ 

 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4

P.1 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย

P.3 การประกันภัยกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ


14-ส.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาศรีสะเกษ 
เปิดรับ 

 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4

P.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (3ชม.)

P.1 การพิจารณารับประกันและเทคนิคการขาย ประกันสุขภาพ (3ชม.)

P.3 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ของ ตัวแทน นายหน้าประกันภัย(3ชม.)

20-ส.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาเชียงใหม่ 
เปิดรับ 
 ขอรับบัตรฯ10 21-ส.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาสุพรรณบุรี 
เปิดรับ
 ขอรับบัตรฯ10 27-ส.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาเชียงใหม่ 
เปิดรับ 
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่310 28-ส.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาเชียงใหม่ 
เปิดรับ 
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่310 28-ส.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาสมุทรสาคร 
เปิดรับ  
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่21028-ส.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาสระบุรี 
เปิดรับ 
ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่2 10 16- 22-ส.ค-65 

E-learning (อบรมผ่านวีดีโอ)

ปิดรับ 
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่3 10  2 - 8-ก.ย.-65 

E-learning (อบรมผ่านวีดีโอ)

ปิดรับ 

 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4

P.1 การประกันภัยทรัพย์สิน (6ชม.)

 P.3 ความสำคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ(3ชม.) 

911-ก.ย.- 65 สัญจร Classroom
สาขาหัวหิน
เปิดรับ 
ขอรับบัตรฯ 10 17-ก.ย.- 65 สัญจร Classroom
สาขาแม่สอด 
 เปิดรับ

 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4

P.1การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

P.1 การพิจารณารับประกันและเทคนิคการขายประกันสุขภาพ

P.3กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของตัวแทน นายหน้าประกันภัย

18-ก.ย.- 65 สัญจร Classroom
สาขาร้อยเอ็ด 
เปิดรับ 
ขอรับบัตรฯ 10 13- 19-ก.ย.-65 

E-learning (อบรมผ่านวีดีโอ)

ปิดรับ 
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่310 29-ต.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาเชียงราย 
เปิดรับ 

ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4

P.1 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (6ชม.)

 P.3 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ ธุรกิจของ ตัวแทน นายหน้าประกันภัย(3ชม.)

30-ต.ค.- 65 สัญจร Classroom
สาขาเชียงราย 
เปิดรับ        **สำหรับวิชาการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 สามารถกดคลิกดูได้ที่หัวข้อวิชา**


 วิชาบังคับสำหรับการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4

(Pillar1 - ต้องอบรมอย่างน้อย 9 ชั่วโมง และ Pillar3 - ต้องอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง)

เมื่อวิชาบังคับครบตามชั่วโมงที่ คปภ. กำหนดแล้ว สามารถอบรมวิชาใดก็ได้เพื่อให้ครบ 50 ชั่วโมง                   (สามารถอบรมหัวข้อซ้ำกันได้)

และสำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทเป็นต้นไปชั่วโมงอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 จะลดเหลือ 25 ชั่วโมง            


คอร์สอบรมราคาค่าอบรม
สมาชิกบุคคลทั่วไป
ขอรับบัตรนายหน้า 
1,200 บาท
 
1,500 บาท
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่1 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่2
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่3 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่4 (9ชั่วโมง)
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่4 (6ชั่วโมง) 800 บาท 1,000 บาท


ช่องทางการสมัคร

- สมัครได้ที่ศรีกรุงโบรคเกอร์*

- ผ่านLine@ : @srikrung*

- ผ่านช่องทางการจอง Online

*สำหรับช่องทางการจองผ่านพนักงาน จะทำการจองตามคิวที่ส่งมาเท่านั้น

หากเต็มก่อนจะต้องยอมรับตามเงื่อนไขการจอง *

   

เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรมต่ออายุบัตรนายหน้า(ครั้งที่1,2,3,4)

- ใบสมัครต่ออายุบัตรนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

- หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครอบรม (โอนเข้าบัญชีกสิกร 043-2-55292-8 )

- กรณีจองผ่านช่องทางออนไลน์ บังคับแนบบัตรนายหน้าเท่านั้น


**สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จ ใบกำกับภาษีต้องทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น**

**ใบเสร็จใบกำกับภาษี ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบัญชี คลิก  

**หลังจากเข้ารับการอบรม รอดำเนินการ 7 วันทำการจึงจะสามารถติดต่อขอรับบัตรนายหน้าได้**

   

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  


สามารถจองอบรมผ่านช่องทาง Online ได้ที่นี่ 


สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรนายหน้าของท่านได้ที่นี่(แบบเก่า)    


สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรนายหน้าของท่านได้ที่นี่(แบบใหม่)    


โดยสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาดบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด  เบอร์โทรศัพท์ 02-867-3828ขึ้นข้างบน