ตารางต่ออายุนายหน้าวินาศภัย ปี64


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

E-Learning และ Virtual Classroom

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1,2,3,4

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยและ ขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1,2,3 แบบ E-learning

1.ผู้เข้าอบรมต้องกรอกอีเมลที่ถูกต้องเพื่อใช้ตลอดในกระบวนการอบรม

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงอบรมตามที่กำหนด ภายในระยะเวลา 4 วัน นับจากเริ่มที่เริ่มอบรม

- วันแรกของคอร์สสามารถเริ่มอบรมได้เวลา 8.30

- และวันสุดท้ายสามารถฟังอบรมและสอบ post test ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.45

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด และอบรมภายในระยะเวลาของคอร์สนั้นๆ (ประมาณ 10-12 ชั่วโมงรวมการทำข้อสอบ)

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม ไม่อบรมตามระยะเวลาที่กำหนด หรือ ไม่ได้ทำข้อสอบจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.ผู้เข้าอบรมต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะใช้งาน ได้แก่ Computer/Notebook/I PAD/Tablet หรือ SmartPhone ที่มีกล้อง พร้อมสัญญาณ Internet เพื่อให้สามารถอบรมได้อย่างต่อเนื่อง

6.กรณีผู้จองอบรมไม่ถึง 100 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดอบรม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 4 แบบ Virtual classroom (รับได้รอบละ 50 คน)

1.ผู้เข้าอบรมต้องกรอกอีเมลที่ถูกต้องเพื่อใช้ตลอดในกระบวนการอบรม

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงอบรมตามที่กำหนด

- ช่วงเช้าของวันอบรม จะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเวลาอบรมประมาณ 1 ชั่วโมง

- ช่วงอบรมจะต้องเปิดกล้องตลอดเวลา โดยไม่ใส่ background และต้องนั่งตั้งใจฟังตลอดเวลาการอบรมในสถานที่ที่เหมาะสม และไม่อนุญาตให้นั่งอบรมในรถ หรือปฏิบัติกิจกรรมอื่น

- ช่วงระหว่างอบรมไม่สามารถให้ผู้อื่นดำเนินการหรือเข้าอบรมแทน หากตรวจสอบพบจะถือว่าไม่ผ่านการอบรมและไม่มีสิทธิรับใบประกาศ(e-certificate)

- ก่อนจบแต่ละช่วงจะต้องมีการออกจากระบบพร้อมกันเพื่อเช็กชื่อ

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านตามเกณฑ์ภายในวันที่อบรมให้เรียบร้อย

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมผู้จัด หรือ ไม่ได้ทำข้อสอบจนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.ผู้เข้าอบรมต้องมีอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะใช้งาน ได้แก่ Computer/Notebook/I PAD/Tablet หรือ SmartPhone ที่มีกล้อง พร้อมสัญญาณ Internet เพื่อให้สามารถอบรมได้อย่างต่อเนื่อง

6.กรณีผู้จองอบรมไม่ถึง 40 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดอบรม


- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าอบรมของท่าน ก่อนทำการจองอบรมหากมีการจองอบรมเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รอบอบรมที่ท่านจองหรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆอบรมขอรับ/ขอต่ออายุบัตรนายหน้าวินาศภัย ปี 2564


หัวข้ออบรมชั่วโมงวัน เดือน ปีสถานะรับจองอบรมรูปแบบตรวจสอบรายชื่อ
ขอรับบัตรฯ10 3-6-ก.ย.-64 ปิดรับ E-Learning คลิก
ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่11010-13-ก.ย.-64 ปิดรับE-Learningคลิก
ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่21017-20-ก.ย.-64 ปิดรับE-Learningคลิก
ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4915-ก.ย.-64 ปิดรับVirtual Classroom คลิก
ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4628-ก.ย.-64 ปิดรับVirtual Classroom คลิก
ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4629-ก.ย.-64 ปิดรับVirtual Classroomคลิก
ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4630-ก.ย.-64 ปิดรับVirtual Classroomคลิก
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่46-ต.ค.-64 ปิดรับVirtual Classroomคลิก
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่47-ต.ค.-64ปิดรับVirtual Classroomคลิก
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่310 8-11-ต.ค.-64 ปิดรับE-Learning คลิก
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่310 29-ต.ค.-1พ.ย.-64 ปิดรับE-Learningคลิก
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4 95-พ.ย.-64 ปิดรับVirtual Classroomคลิก
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่210  5-8-พ.ย.-64ปิดรับE-Learningคลิก
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่110 12-15-พ.ย.-64 ปิดรับE-Learning 
 ขอรับบัตรฯ10  19-22-พ.ย.-64เต็มE-Learning 
 ต่ออายุบัตรฯ ครั้งที่4 93-ธ.ค.-64  เต็มVirtual Classroom        **สำหรับวิชาการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 สามารถกดคลิกดูได้ที่หัวข้อวิชา**


 วิชาบังคับสำหรับการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4

(Pillar1 - ต้องอบรมอย่างน้อย 9 ชั่วโมง และ Pillar3 - ต้องอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง)

เมื่อวิชาบังคับครบตามชั่วโมงที่ คปภ. กำหนดแล้ว สามารถอบรมวิชาใดก็ได้เพื่อให้ครบ 50 ชั่วโมง                   (สามารถอบรมหัวข้อซ้ำกันได้)

และสำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทเป็นต้นไปชั่วโมงอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 จะลดเหลือ 25 ชั่วโมง            


คอร์สอบรมราคาค่าอบรม
สมาชิกบุคคลทั่วไป
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่1 
1,200 บาท
1,500 บาท
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่2
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่3 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่4 (9ชั่วโมง)
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่4 (6ชั่วโมง) 800 บาท 1,000 บาท


ช่องทางการสมัคร

- สมัครได้ที่ศรีกรุงโบรคเกอร์*

- ผ่านLine@ : @srikrung*

- ผ่านช่องทางการจอง Online

*สำหรับช่องทางการจองผ่านพนักงาน จะทำการจองตามคิวที่ส่งมาเท่านั้น

หากเต็มก่อนจะต้องยอมรับตามเงื่อนไขการจอง *

   

เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรมต่ออายุบัตรนายหน้า(ครั้งที่1,2,3,4)

- ใบสมัครต่ออายุบัตรนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

- หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครอบรม (โอนเข้าบัญชีกสิกร 043-2-55292-8 )

- กรณีจองผ่านช่องทางออนไลน์ บังคับแนบบัตรนายหน้าเท่านั้น


**สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จ ใบกำกับภาษีต้องทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น**

**ใบเสร็จใบกำกับภาษี ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบัญชี คลิก  

**หลังจากเข้ารับการอบรม รอดำเนินการ 7 วันทำการจึงจะสามารถติดต่อขอรับบัตรนายหน้าได้**

   

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  


สามารถจองอบรมผ่านช่องทาง Online ได้ที่นี่ 


สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรนายหน้าของท่านได้ที่นี่    


โดยสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาดบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด  เบอร์โทรศัพท์ 02-867-3828ขึ้นข้างบน