ตารางต่ออายุนายหน้าวินาศภัย ปี64


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1,2,3,4

1.ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประชาชน ด้วยตนเอง ห้ามบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนเด็ดขาด

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงให้ครบทั้ง 3ครั้ง ดังนี้

    - ลงทะเบียนช่วงเช้า ตั้งแต่ 7.30-8.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 30นาที เมื่อถึงเวลา 8.30น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม

จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบเช้าเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.00-12.30น. โดยสายได้ไม่เกิน 15นาที เมื่อถึงเวลา 12.45น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบบ่ายเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถ

ให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงเย็นหลังจบการอบรมเพื่อรับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่2 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่3 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่4 เวลา 08.00 – 18.00น. (9ชั่วโมง)

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม สายเกิน 30นาที ผู้เข้าอบรมยังคงมีสิทธิเข้าฟังการอบรม แต่จะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.มารยาทในการเข้าอบรม กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิด และขอความร่วมมือมิให้ใช้โทรศัพท์ในห้องอบรม หากมีความจำเป็นให้ใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องอบรมเท่านั้น

6.ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ภายในห้องอบรมและห้ามมิให้ออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อธุระหรือทำภาระกิจอื่นๆ รวมถึงห้ามมิให้ผู้เข้ารับการอบรมกลับก่อนเวลา หากพบว่าผู้เข้าอบรมมิได้ปฏิบัติตาม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่มีสิทธิได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

7.ระเบียบปฏิบัติในการอบรมให้มีผลบังคับ ตั้งแต่ 1มกราคม 2559 เป็นต้นไป
8.โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าอบรมของท่าน ก่อนทำการจองอบรมหากมีการจองอบรมเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รอบอบรมที่ท่านจองหรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ


**สำคัญมาก**

การลงลายมือชื่อแทนกันหรือการนำบุคคลอื่นมาเข้ารับการอบรมแทนจะถือเป็นการทุจริต ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ใบประกาศผ่านการอบรมแล้วอาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตจาก คปภ. ด้วย

อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 1 ปี 2564


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคเหนือ พิษณุโลก 9-ม.ค.-64 ยกเลิกคลิก
ภาคใต้ชุมพร10-ม.ค.-64 ยกเลิกคลิก
ภาคตะวันออก พัทยา 13-ม.ค.-64 ยกเลิก
ภาคตะวันตก สมุทรสาคร 15-ม.ค.-64 ยกเลิก
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 15-ม.ค.-64 ยกเลิก
ภาคอีสานมุกดาหาร23-ม.ค.-64 ยกเลิก
กรุงเทพฯบางกะปิ 29-ม.ค.-64 ยกเลิก
ภาคเหนือลำปาง6-ก.พ.-64 ปิดรับคลิก
ภาคอีสาน ศรีสะเกษ 6-ก.พ.-64 ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ12-ก.พ.-64 ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯ บางบอน 13-ก.พ.-64 ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออก สมุทรปราการ17-ก.พ.-64 ปิดรับคลิก
ภาคใต้นครศรีธรรมราช18-ก.พ.-64 ปิดรับคลิก
ภาคกลาง นครสวรรค์19-ก.พ.-64 ยกเลิก
ภาคตะวันตก กาญจนบุรี20-ก.พ.-64 ยกเลิก
ภาคกลางสระบุรี 5-มี.ค.-64 ปิดรับคลิก
ภาคอีสาน ขอนแก่น 5-มี.ค.-64 ปิดรับคลิก
ภาคเหนือ พิษณุโลก 13-มี.ค.-64 ปิดรับคลิก 
ภาคใต้ตรัง14-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯบางกะปิ 18-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตก นครปฐม20-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯ จามจุรี 20-มี.ค.-64เต็มคลิก
ภาคอีสานร้อยเอ็ด21-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคใต้ชุมพร21-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกระยอง  25-มี.ค.-64 ปิดรับคลิก
ภาคอีสานนครราชสีมา26-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์  3-เม.ย.-64 ปิดรับ
ภาคอีสาน บุรีรัมย์4-เม.ย.-64ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯบางบอน9-เม.ย.-64ปิดรับคลิก
ภาคใต้หาดใหญ่9-เม.ย.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา22-เม.ย.-64ยกเลิก
ภาคเหนือเชียงราย24-เม.ย.-64ยกเลิก
ภาคอีสาน อุดรธานี24-เม.ย.-64ยกเลิกคลิก
ภาคกลาง นครสวรรค์30-เม.ย.-64ยกเลิก 
กรุงเทพฯบางบอน7-พ.ค.-64ยกเลิก
กรุงเทพฯพระราม98-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคอีสานอุบลราชธานี15-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคกลางอยุธยา21-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่22-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี27-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคใต้ปัตตานี31-พ.ค.-64ยกเลิก
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ11-มิ.ย.-64เต็ม
ภาคอีสานสกลนคร12-มิ.ย.-64เปิดรับ
ภาคใต้กระบี่12-มิ.ย.-64เปิดรับ
ภาคเหนือแม่สอด20-มิ.ย.-64เปิดรับ
ภาคตะวันตกราชบุรี26-มิ.ย.-64เปิดรับ
อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 2 ปี 2564


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคใต้ ชุมพร10-ม.ค.-64ยกเลิกคลิก
ภาคตะวันออกพัทยา
 14-ม.ค.-64 ยกเลิก
ภาคตะวันตกสมุทรสาคร  16-ม.ค.-64  ยกเลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่ 16-ม.ค.-64ยกเลิก
ภาคอีสาน มุกดาหาร 24-ม.ค.-64ยกเลิก
กรุงเทพฯ บางกะปิ  30-ม.ค.-64 ยกเลิก
ภาคเหนือ ลำปาง  6-ก.พ.-64 ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ13-ก.พ.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออก สมุทรปราการ18-ก.พ.-64ปิดรับคลิก
ภาคใต้นครศรีธรรมราช19-ก.พ.-64ปิดรับคลิก
ภาคกลางนครสวรรค์ 19-ก.พ.-64ยกเลิก
กรุงเทพฯ บางบอน 27-ก.พ.-64ปิดรับคลิก
ภาคกลางสระบุรี 6-มี.ค.-64 ปิดรับคลิก
ภาคอีสานขอนแก่น6-มี.ค.-64 ปิดรับคลิก
ภาคเหนือพิษณุโลก 13-มี.ค.-64ปิดรับคลิก 
กรุงเทพฯ บางกะปิ 19-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกนครปฐม21-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคอีสานร้อยเอ็ด21-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคใต้ ชุมพร21-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกระยอง26-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯพระราม9 27-มี.ค.-64 ปิดรับคลิก
ภาคอีสานนครราชสีมา 27-มี.ค.-64 ปิดรับคลิก
ภาคอีสานบุรีรัมย์4-เม.ย.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกหัวหิน4-เม.ย.-64ปิดรับ
ภาคใต้หาดใหญ่9-เม.ย.-64ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯบางบอน10-เม.ย.-64เต็มคลิก
ภาคตะวันตกฉะเชิงเทรา22-เม.ย.-64ยกเลิก
ภาคเหนือเชียงราย25-เม.ย.-64ยกเลิก
ภาคกลางนครสวรรค์ 30-เม.ย.-64ยกเลิก 
กรุงเทพฯบางบอน8-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคตะวันออกพัทยา15-พ.ค.-64ยกเลิก 
กรุงเทพฯจามจุรี15-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคอีสานอุบลราชธานี16-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคกลางอยุธยา22-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่23-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี28-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคใต้ปัตตานี31-พ.ค.-64ยกเลิก
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ12-มิ.ย.-64เต็ม
ภาคอีสานสกลนคร12-มิ.ย.-64เต็ม
ภาคใต้กระบี่12-มิ.ย.-64เปิดรับ
ภาคเหนือแม่สอด20-มิ.ย.-64เต็ม
ภาคตะวันตกราชบุรี27-มิ.ย.-64เต็มอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 3 ปี 2564


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคตะวันออก พัทยา13-ม.ค.-64 ยกเลิก
กรุงเทพฯบางบอน29-ม.ค.-64 ยกเลิกคลิก
ภาคเหนือ ลำปาง5-ก.พ.-64ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯ แจ้งวัฒนะ 12-ก.พ.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออก สมุทรปราการ17-ก.พ.-64ปิดรับคลิก
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช18-ก.พ.-64ปิดรับคลิก
ภาคกลาง สระบุรี 5-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคอีสานขอนแก่น5-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯ บางบอน 12-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่ 13-มี.ค.-64ปิดรับ
ภาคตะวันตกนครปฐม 20-มี.ค.-64  ปิดรับคลิก
ภาคอีสานร้อยเอ็ด20-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯจามจุรี20-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกระยอง25-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯบางกะปิ2-เม.ย.-64ปิดรับ
ภาคอีสานบุรีรัมย์3-เม.ย.-64ปิดรับคลิก
ภาคใต้หาดใหญ่10-เม.ย.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกสมุทรสาคร23-เม.ย.-64ยกเลิก
ภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา24-เม.ย.-64ยกเลิก
ภาคเหนือเชียงราย24-เม.ย.-64ยกเลิก
กรุงเทพฯพระราม98-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคอีสานอุบลราชธานี15-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคกลางอยุธยา21-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่22-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี27-พ.ค.-64ยกเลิก
กรุงเทพฯบางบอน4-มิ.ย.-64เปิดรับ
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ11-มิ.ย.-64เปิดรับ
ภาคตะวันตกราชบุรี26-มิ.ย.-64เปิดรับ


อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 ปี 2564


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคตะวันออกพัทยา14-ม.ค.-64ยกเลิก
กรุงเทพฯ บางบอน30-ม.ค.-64 ยกเลิก
กรุงเทพฯ แจ้งวัฒนะ13-ก.พ.-64 ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกสมุทรปราการ18-ก.พ.-64ปิดรับคลิก
ภาคใต้นครศรีธรรมราช19-ก.พ.-64ปิดรับคลิก
ภาคกลาง สระบุรี6-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคอีสานขอนแก่น6-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่12-มี.ค.-64ปิดรับ คลิก
ภาคตะวันตกนครปฐม21-มี.ค.-64ปิดรับ คลิก
กรุงเทพฯบางบอน26-มี.ค.-64เต็มคลิก
ภาคตะวันออกระยอง26-มี.ค.-64ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯพระราม927-มี.ค.-64ปิดรับ คลิก
กรุงเทพฯบางกะปิ3-เม.ย.-64เต็ม
ภาคใต้หาดใหญ่10-เม.ย.-64ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกสมุทรสาคร24-เม.ย.-64ยกเลิก
ภาคเหนือเชียงราย25-เม.ย.-64ยกเลิก
กรุงเทพฯจามจุรี15-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคอีสานอุบลราชธานี16-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคกลางอยุธยา22-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่23-พ.ค.-64ยกเลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี28-พ.ค.-64ยกเลิก
กรุงเทพฯบางบอน5-มิ.ย.-64เต็ม
ภาคตะวันตกราชบุรี27-มิ.ย.-64เต็ม


       **สำหรับวิชาการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 สามารถกดคลิกดูได้ที่ชื่อสาขา**


 วิชาบังคับสำหรับการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4

(Pillar1 - ต้องอบรมอย่างน้อย 9 ชั่วโมง และ Pillar3 - ต้องอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง)

เมื่อวิชาบังคับครบตามชั่วโมงที่ คปภ. กำหนดแล้ว สามารถอบรมวิชาใดก็ได้เพื่อให้ครบ 50 ชั่วโมง                   (สามารถอบรมหัวข้อซ้ำกันได้)

และสำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทเป็นต้นไปชั่วโมงอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 จะลดเหลือ 25 ชั่วโมง            ให้นำสำเนาวุฒิมายื่น ณ วันที่มาอบรมทุกครั้ง


คอร์สอบรม ราคาค่าอบรม
สมาชิก บุคคลทั่วไป
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่1 
1,200 บาท
1,500 บาท
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่2
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่3 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่4 


ช่องทางการสมัคร

- สมัครได้ที่ศรีกรุงโบรคเกอร์สาขาที่จัดอบรม

- ผ่านLine@ : @srikrung

   

เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรมต่ออายุบัตรนายหน้า(ครั้งที่1,2,3,4)

- ใบสมัครต่ออายุบัตรนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

- หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครอบรม (โอนเข้าบัญชีกสิกร 043-2-55292-8 )

**สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จ ใบกำกับภาษีต้องทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น**

**ใบเสร็จใบกำกับภาษี ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบัญชี คลิก  

**หลังจากเข้ารับการอบรม รอดำเนินการ 5 วันทำการจึงจะสามารถติดต่อขอรับบัตรนายหน้าได้**

   

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  


สามารถจองอบรม Online ได้ที่นี่ 


สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรนายหน้าของท่านได้ที่นี่    


โดยสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาดบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด  เบอร์โทรศัพท์ 02-867-3828ขึ้นข้างบน