ตารางอบรมขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

1.ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประชาชน ด้วยตนเอง ห้ามบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนเด็ดขาด

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงให้ครบ 3ครั้ง ทั้ง 2 วันอบรมดังนี้

    - ลงทะเบียนช่วงเช้า ตั้งแต่ 8.30-9.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 30นาที เมื่อถึงเวลา 9.30น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม

จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบเช้าเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.30-13.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 15นาที เมื่อถึงเวลา 13.15น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบบ่ายเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถ

ให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงเย็นหลังจบการอบรมวันแรกและสำหรับการลงทะเบียนช่วงเย็นวันที่สองเพื่อรับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด

    - หลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย วันแรก เวลา 09.00 – 16.00น. (6ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย วันที่สอง เวลา 09.00 – 16.00น. (6ชั่วโมง)

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม สายเกิน 30นาที ผู้เข้าอบรมยังคงมีสิทธิ์เข้าฟังการอบรม แต่จะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.มารยาทในการเข้าอบรม กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิด และขอความร่วมมือมิให้ใช้โทรศัพท์ในห้องอบรม หากมีความจำเป็นให้ใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องอบรมเท่านั้น

6.ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ภายในห้องอบรมและห้ามมิให้ออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อธุระหรือทำภาระกิจอื่นๆ รวมถึงห้ามมิให้ผู้เข้ารับการอบรมกลับก่อนเวลา หากพบว่าผู้เข้าอบรมมิได้ปฏิบัติตาม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่มีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

7.ระเบียบปฏิบัติในการอบรมให้มีผลบังคับ ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
8.โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าอบรมของท่าน ก่อนทำการจองอบรมหากมีการจองอบรมเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รอบอบรมที่ท่านจองหรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ


**สำคัญมาก**

การลงลายมือชื่อแทนกันหรือการนำบุคคลอื่นมาเข้ารับการอบรมแทนจะถือเป็นการทุจริต ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ใบประกาศผ่านการอบรมแล้วอาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตจาก คปภ. ด้วย


มาตรการดูแลผู้เข้าอบรมจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)<<Click>>อบรมขอรับบัตรนายหน้าเดือนสิงหาคม ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคกลางพระนครศรีอยุธยา20,21-ส.ค.-63ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯ บางบอน 22,23-ส.ค.-63 ปิดรับ
ภาคกลางนครสวรรค์26,27-ส.ค.-63  ปิดรับ คลิก
ภาคอีสานขอนแก่น27,28-ส.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา 28,29-ส.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงราย  29,30-ส.ค.-63   ปิดรับคลิก
ภาคใต้สุราษฎร์ธานี 29,30-ส.ค.-63  ปิดรับคลิก

 

 

 

อบรมขอรับบัตรนายหน้าเดือนกันยายน ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคอีสานนครราชสีมา4,5-ก.ย.-63 ปิดรับคลิก
ภาคใต้ภูเก็ต10,11-ก.ย.-63ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกนครปฐม11,12-ก.ย.-63 ปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่ 11,12-ก.ย.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคอีสานอุดรธานี17,18-ก.ย.-63ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯพระราม9 17,18-ก.ย.-63ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกสมุทรสาคร18,19-ก.ย.-63ปิดรับคลิก
ภาคกลางสระบุรี23,24-ก.ย.-63ปิดรับ
ภาคตะวันออกชลบุรี23,24-ก.ย.-63ปิดรับคลิก
ภาคใต้หาดใหญ่26,27-ก.ย.-63ปิดรับ 
ภาคเหนือลำปาง25,26-ก.ย.-63ปิดรับ 


 

 

อบรมขอรับบัตรนายหน้าเดือนตุลาคม ปี 2563


พื้นที่อบรม รอบแรก สถานะรับจองอบรม ตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาค จังหวัด วัน เดือน ปี
ภาคอีสาน นครราชสีมา 3,4-ต.ค-63 ปิดรับ คลิก
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช 6,7-ต.ค.-63  ปิดรับ คลิก
ภาคเหนือ พิษณุโลก 7,8-ต.ค.-63  ปิดรับ คลิก
ภาคตะวันออก พัทยา 8,9-ต.ค.-63 ปิดรับ คลิก
ภาคตะวันตก กาญจนบุรี 9,10-ต.ค.-63 ปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน อุบลราชธานี 9,10-ต.ค.-63 ปิดรับ คลิก
กรุงเทพฯ แจ้งวัฒนะ 16,17-ต.ค.-63 ปิดรับ คลิก
กรุงเทพฯ บางบอน 17,18-ต.ค.-63 ปิดรับ คลิก
ภาคตะวันออก สมุทรปราการ 29,30-ต.ค.-63 ปิดรับ คลิก
ภาคใต้่ กระบี่ 30,31-ต.ค.-63 ปิดรับ คลิก 

อบรมขอรับบัตรนายหน้าเดือนพฤศจิกายน ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคกลางสระบุรี4,5-พ.ย.-63ปิดรับ 
กรุงเทพฯบางกะปิ9,10-พ.ย.-63ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกระยอง12,13-พ.ย.-63ปิดรับคลิก
ภาคใต้ภูเก็ต12,13-พ.ย.-63ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกนครปฐม13,14-พ.ย.-63ปิดรับคลิก
ภาคอีสานขอนแก่น14,15-พ.ย.-63ปิดรับ 
ภาคกลางนครสวรรค์17,18-พ.ย.-63ปิดรับ คลิก
ภาคใต้หาดใหญ่21,22-พ.ย.-63ปิดรับ 
ภาคใต้สุราษฎร์ธานี26,27-พ.ย.-63ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา26,27-พ.ย.-63ปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่27,28-พ.ย.-63ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุดรธานี28,29- พ.ย.-63ปิดรับ 

 

 

อบรมขอรับบัตรนายหน้าเดือนธันวาคม ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ 2,3-ธ.ค-63ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี12,13-ธ.ค-63ปิดรับคลิก
ภาคใต้หาดใหญ่12,13-ธ.ค-63ปิดรับ 
ภาคกลางอยุธยา16,17-ธ.ค-63 ปิดรับ 
ภาคเหนือเชียงราย18,19-ธ.ค-63ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา 18,19-ธ.ค-63ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกสมุทรสาคร18,19-ธ.ค-63ปิดรับคลิก
ภาคใต้สุราษฎร์ธานี19,20-ธ.ค-63ปิดรับ 

 

  เงื่อนไขการอบรมขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

หลักสูตรการอบรม 12 ชั่วโมง โดยอบรมวันละ 6 ชั่วโมง

ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
นายหน้าประกันภัยที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตเมื่อครบกำหนด

ใบประกาศมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่อบรม


 คอร์สอบรม ราคาค่าอบรม
หลักสูตรขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย 1,605 บาท 


ช่องทางการสมัคร

- สมัครได้ที่สาขาที่จัดอบรม


   

เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรมขอรับบัตรนายหน้า

- ใบสมัครขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย(ถ้ามี)

- หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครอบรม (โอนเข้าบัญชีกสิกร 043-2-55292-8 )

**สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จ ใบกำกับภาษีต้องทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น**

**ใบเสร็จใบกำกับภาษี ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบัญชี คลิก  

**หลังจากเข้ารับการอบรม รอดำเนินการ 5 วันทำการจึงจะสามารถติดต่อขอรับบัตรนายหน้าได้**

   

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  


 


ขึ้นข้างบน