ตารางอบรมขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

1.ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประชาชน ด้วยตนเอง ห้ามบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนเด็ดขาด

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงให้ครบ 3ครั้ง ทั้ง 2 วันอบรมดังนี้

    - ลงทะเบียนช่วงเช้า ตั้งแต่ 8.30-9.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 30นาที เมื่อถึงเวลา 9.30น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม

จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบเช้าเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.30-13.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 15นาที เมื่อถึงเวลา 13.15น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบบ่ายเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถ

ให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงเย็นหลังจบการอบรมวันแรกและสำหรับการลงทะเบียนช่วงเย็นวันที่สองเพื่อรับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด

    - หลักสูตรขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย วันแรก เวลา 09.00 – 16.00น. (6ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย วันที่สอง เวลา 09.00 – 16.00น. (6ชั่วโมง)

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม สายเกิน 30นาที ผู้เข้าอบรมยังคงมีสิทธิเข้าฟังการอบรม แต่จะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.มารยาทในการเข้าอบรม กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิด และขอความร่วมมือมิให้ใช้โทรศัพท์ในห้องอบรม หากมีความจำเป็นให้ใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องอบรมเท่านั้น

6.ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ภายในห้องอบรมและห้ามมิให้ออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อธุระหรือทำภาระกิจอื่นๆ รวมถึงห้ามมิให้ผู้เข้ารับการอบรมกลับก่อนเวลา หากพบว่าผู้เข้าอบรมมิได้ปฏิบัติตาม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่มีสิทธิได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

7.ระเบียบปฏิบัติในการอบรมให้มีผลบังคับ ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
8.โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าอบรมของท่าน ก่อนทำการจองอบรมหากมีการจองอบรมเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รอบอบรมที่ท่านจองหรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ


**สำคัญมาก**

การลงลายมือชื่อแทนกันหรือการนำบุคคลอื่นมาเข้ารับการอบรมแทนจะถือเป็นการทุจริต ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ใบประกาศผ่านการอบรมแล้วอาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตจาก คปภ. ด้วย


อบรมขอรับบัตรนายหน้าเดือนธันวาคม ปี 2562


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคกลางสระบุรี21,22-ธ.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคอีสานขอนแก่น21,22-ธ.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคใต้สงขลา23,24-ธ.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่  26,27-ธ.ค.-62 ปิดรับคลิก
อบรมขอรับบัตรนายหน้าเดือนมกราคม ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคตะวันตกนครปฐม10,11-ม.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคอีสานนครราชสีมา11,12-ม.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคกลางนครสวรรค์14,15-ม.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคกลาง สระบุรี23,24-ม.ค.-63 ปิดรับ
ภาคกลางสำนักงานใหญ่ (บางบอน)24,25-ม.ค.-63  เต็ม
ภาคเหนือ เชียงราย24,25-ม.ค.-63  ปิดรับ  
ภาคอีสานอุดรธานี 25,26-ม.ค.-63  เต็ม  
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 29,30-ม.ค.-63  ปิดรับคลิก
ภาคกลาง อยุธยา 30,31-ม.ค.-63 ปิดรับ 
ภาคตะวันออก ชลบุรี 31-ม.ค.,1-ก.พ.-63 ปิดรับคลิก
อบรมขอรับบัตรนายหน้าเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคอีสานอุบลราชธานี1,2-ก.พ.-63เต็ม
ภาคกลางสระบุรี7,8-ก.พ.-63เปิดรับ
ภาคกลางนครสวรรค์12,13-ก.พ.-63เปิดรับ
ภาคตะวันตกนครปฐม 14,15-ก.พ.-63 เต็ม
ภาคเหนือ ตาก  14,15-ก.พ.-63  เปิดรับ 
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 21,22-ก.พ.-63 เปิดรับ 
ภาคอีสาน ขอนแก่น  22,23-ก.พ.-63  เปิดรับ   
ภาคใต้สงขลา22,23-ก.พ.-63 เปิดรับ   
ภาคกลาง อยุธยา 26,27-ก.พ.-63  เปิดรับ  
ภาคกลาง  สำนักงานใหญ่บางบอน28,29-ก.พ.-63 เปิดรับ   
ภาคใต้ ภูเก็ต 28,29-ก.พ.-63   เปิดรับ   
อบรมขอรับบัตรนายหน้าเดือนมีนาคม ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคอีสานอุดรธานี7,8-มี.ค.-63เปิดรับ
ภาคกลางนครสวรรค์11,12-มี.ค.-63เปิดรับ
ภาคกลาง อยุธยา 13,14-มี.ค.-63 เปิดรับ
ภาคเหนือเชียงราย 13,14-มี.ค.-63  เปิดรับ  
ภาคตะวันออกระยอง  13,14-มี.ค.-63   เปิดรับ  
ภาคตะวันตกนครปฐม 20,21-มี.ค.-63  เปิดรับ   
ภาคอีสาน นครราชสีมา 21,22-มี.ค.-63  เปิดรับ  
ภาคเหนือพิษณุโลก 26,27-มี.ค.-63  เปิดรับ
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 27,28-มี.ค.-63  เปิดรับ   
ภาคกลาง สำนักงานใหญ่(บางบอน) 27,28-มี.ค.-63 เปิดรับ  
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 28,29-มี.ค.-63  เปิดรับ  
ภาคกลาง สระบุรี28,29-มี.ค.-63  เปิดรับ    เงื่อนไขการอบรมขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

หลักสูตรการอบรม 12 ชั่วโมง โดยอบรมวันละ 6 ชั่วโมง

ผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
นายหน้าประกันภัยที่ขาดต่ออายุใบอนุญาตเมื่อครบกำหนด

ใบประกาศมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่อบรม


 คอร์สอบรม ราคาค่าอบรม
หลักสูตรขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย 1,605 บาท 


ช่องทางการสมัคร

- สมัครได้ที่สาขาที่จัดอบรม


   

เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรมขอรับบัตรนายหน้า

- ใบสมัครขอรับบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย(ถ้ามี)

- หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครอบรม (โอนเข้าบัญชีกสิกร 043-2-55292-8 )

**สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จ ใบกำกับภาษีต้องทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น**

   

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  


 

ขึ้นข้างบน