อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าปี 2563


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1,2,3,4

1.ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประชาชน ด้วยตนเอง ห้ามบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนเด็ดขาด

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงให้ครบทั้ง 3ครั้ง ดังนี้

    - ลงทะเบียนช่วงเช้า ตั้งแต่ 7.30-8.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 30นาที เมื่อถึงเวลา 8.30น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม

จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบเช้าเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.00-12.30น. โดยสายได้ไม่เกิน 15นาที เมื่อถึงเวลา 12.45น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบบ่ายเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถ

ให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงเย็นหลังจบการอบรมเพื่อรับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่2 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่3 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่4 เวลา 08.00 – 18.00น. (9ชั่วโมง)

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม สายเกิน 30นาที ผู้เข้าอบรมยังคงมีสิทธิเข้าฟังการอบรม แต่จะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.มารยาทในการเข้าอบรม กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิด และขอความร่วมมือมิให้ใช้โทรศัพท์ในห้องอบรม หากมีความจำเป็นให้ใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องอบรมเท่านั้น

6.ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ภายในห้องอบรมและห้ามมิให้ออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อธุระหรือทำภาระกิจอื่นๆ รวมถึงห้ามมิให้ผู้เข้ารับการอบรมกลับก่อนเวลา หากพบว่าผู้เข้าอบรมมิได้ปฏิบัติตาม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่มีสิทธิได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

7.ระเบียบปฏิบัติในการอบรมให้มีผลบังคับ ตั้งแต่ 1มกราคม 2559 เป็นต้นไป
8.โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าอบรมของท่าน ก่อนทำการจองอบรมหากมีการจองอบรมเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รอบอบรมที่ท่านจองหรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ


**สำคัญมาก**

การลงลายมือชื่อแทนกันหรือการนำบุคคลอื่นมาเข้ารับการอบรมแทนจะถือเป็นการทุจริต ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ใบประกาศผ่านการอบรมแล้วอาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตจาก คปภ. ด้วย

อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 1 ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคอีสานนครราชสีมา3-ก.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคกลางนครสวรรค์11-ก.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคใต้ชุมพร 12-ก.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตก นครปฐม 15-ก.ค.-63  ปิดรับ คลิก
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ 15-ก.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคเหนือเชียงใหม่16-ก.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช 18-ก.ค.-63  ปิดรับ คลิก
ภาคตะวันออก สมุทรปราการ 19-ก.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคอีสาน อุบลราชธานี 25-ก.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคเหนือ พิษณุโลก 1-ส.ค.-63 เต็มคลิก
ภาคเหนือแม่สอด(ตาก)6-ส.ค.-63 เต็ม คลิก 
ภาคใต้ ปัตตานี 10-ส.ค.-63 เต็ม คลิก 
ภาคตะวันออก ระยอง 16-ส.ค.-63 เต็ม คลิก 
ภาคกลางพระนครศรีอยุธยา22-ส.ค.-63 เต็ม คลิก 
กรุงเทพฯบางบอน 29-ส.ค.-63  เต็ม คลิก
ภาคเหนือเชียงราย27-ส.ค.-63  เต็ม คลิก
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 27-ส.ค.-63  เต็ม คลิก 
ภาคอีสานขอนแก่น29-ส.ค.-63 เต็มคลิก
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา 30-ส.ค.-63  เต็ม  คลิก 
ภาคใต้ ภูเก็ต12-ก.ย.-63 เต็ม คลิก 
ภาคอีสานอุดรธานี 19-ก.ย.-63 เต็ม คลิก 
กรุงเทพฯ พระราม9 19-ก.ย.-63 เต็มคลิก
ภาคใต้ หาดใหญ่ 24-ก.ย.-63เต็มคลิก
ภาคเหนือลำปาง24-ก.ย.-63เต็มคลิก
ภาคกลางสระบุรี  25-ก.ย.-63  เต็มคลิก
ภาคตะวันออก ชลบุรี  25-ก.ย.-63  เต็ม คลิก 
ภาคตะวันตก สมุทรสาคร26-ก.ย.-63 เต็มคลิก
อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 2 ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคอีสานนครราชสีมา4-ก.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคกลางนครสวรรค์12-ก.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 15-ก.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกนครปฐม16-ก.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช 19-ก.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออก สมุทรปราการ  20-ก.ค.-63  ปิดรับ คลิก
กรุงเทพฯ บางบอน25-ก.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคอีสาน อุบลราชธานี 26-ก.ค.-63ปิดรับ คลิก
ภาคใต้ ปัตตานี 11-ส.ค.-63เปิดรับ คลิก 
กรุงเทพฯ จามจุรี
(สถานที่อบรมบางบอน)
 8-ส.ค.-63  เต็ม คลิก
ภาคตะวันออก ระยอง  17-ส.ค.-63 เต็ม คลิก 
ภาคกลางอยุธยา 23-ส.ค.-63เต็มคลิก
ภาคเหนือ เชียงราย 28-ส.ค.-63เต็ม คลิก 
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี  28-ส.ค.-63  เต็ม  คลิก 
ภาคอีสาน ขอนแก่น  30-ส.ค.-63 เต็มคลิก
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา 30-ส.ค.-63 เต็ม คลิก 
ภาคใต้ภูเก็ต 13-ก.ย.-63  เต็ม คลิก
กรุงเทพฯ แจ้งวัฒนะ 15-ก.ย.-63  เต็ม  คลิก 
ภาคอีสานอุดรธานี 20-ก.ย.-63  เต็ม  คลิก 
กรุงเทพฯพระราม920-ก.ย.-63 เต็ม   คลิก  
ภาคใต้หาดใหญ่25-ก.ย.-63 เต็ม คลิก 
ภาคกลางสระบุรี26-ก.ย.-63 เต็ม  คลิก 
ภาคตะวันออกชลบุรี26-ก.ย.-63 เต็ม  คลิก 
ภาคเหนือลำปาง 26-ก.ย.-63  เปิดรับ    คลิก  อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 3 ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคอีสานนครราชสีมา3-ก.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกนครปฐม15-ก.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่17-ก.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคใต้นครศรีธรรมราช 18-ก.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกสมุทรปราการ19-ก.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคอีสานอุบลราชธานี 25-ก.ค.-63   ปิดรับ คลิก 
กรุงเทพฯ บางบอน26-ก.ค.-63  ปิดรับ คลิก 
กรุงเทพฯ จามจุรี
(สถานที่อบรมบางบอน)
9-ส.ค.-63   เต็ม  คลิก 
ภาคตะวันออกระยอง16-ส.ค.-63  เต็มคลิก
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา22-ส.ค.-63 เต็ม  คลิก 
ภาคเหนือ เชียงราย 27-ส.ค.-63 เปิดรับ คลิก 
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี27-ส.ค.-63 เปิดรับ  คลิก 
ภาคอีสาน ขอนแก่น 29-ส.ค.-63  เปิดรับ  คลิก 
ภาคใต้ ภูเก็ต 12-ก.ย.-63 เต็ม คลิก 
กรุงเทพฯ แจ้งวัฒนะ 16-ก.ย.-63 เต็ม คลิก 
ภาคอีสานอุดรธานี 19-ก.ย.-63  เปิดรับ  คลิก  
กรุงเทพฯพระราม919-ก.ย.-63 เต็มคลิก 
ภาคใต้หาดใหญ่24-ก.ย.-63 เต็ม คลิก 
ภาคกลางสระบุรี 25-ก.ย.-63 เต็ม คลิก 
ภาคตะวันออกชลบุรี25-ก.ย.-63   เต็ม  คลิก


อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคอีสานนครราชสีมา4-ก.ค.-63ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ14-ก.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกนครปฐม16-ก.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่18-ก.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคใต้นครศรีธรรมราช19-ก.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออก สมุทรปราการ 20-ก.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคอีสาน อุบลราชธานี26-ก.ค.-63ปิดรับ คลิก 
ภาคตะวันออกระยอง17-ส.ค.-63 เต็ม  คลิก 
กรุงเทพฯ บางบอน30-ส.ค.-63  เต็ม  คลิก 
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา23-ส.ค.-63  เต็ม  คลิก 
ภาคเหนือเชียงราย28-ส.ค.-63   เต็ม   คลิก 
ภาคใต้สุราษฎร์ธานี28-ส.ค.-63 เต็ม คลิก
ภาคอีสาน ขอนแก่น30-ส.ค.-63  เปิดรับ คลิก
ภาคใต้ ภูเก็ต13-ก.ย.-63 เต็ม  คลิก 
ภาคอีสานอุดรธานี20-ก.ย.-63  เปิดรับ คลิก
กรุงเทพฯพระราม920-ก.ย.-63 เต็ม คลิก 
ภาคใต้หาดใหญ่25-ก.ย.-63เปิดรับคลิก
ภาคกลางสระบุรี26-ก.ย.-63  เต็มคลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี26-ก.ย.-63 เต็ม คลิก 


       **สำหรับวิชาการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 สามารถกดคลิกดูได้ที่ชื่อสาขา**


 วิชาบังคับสำหรับการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4

(Pillar1 - ต้องอบรมอย่างน้อย 9 ชั่วโมง และ Pillar3 - ต้องอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง)

เมื่อวิชาบังคับครบตามชั่วโมงที่ คปภ. กำหนดแล้ว สามารถอบรมวิชาใดก็ได้เพื่อให้ครบ 50 ชั่วโมง                   (สามารถอบรมหัวข้อซ้ำกันได้)

และสำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทเป็นต้นไปชั่วโมงอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 จะลดเหลือ 25 ชั่วโมง            ให้นำสำเนาวุฒิมายื่น ณ วันที่มาอบรมทุกครั้ง


คอร์สอบรม ราคาค่าอบรม
สมาชิก บุคคลทั่วไป
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่1  700 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่2 700 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่3  700 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่4  1200 บาท  1,500 บาท 


ช่องทางการสมัคร

- สมัครได้ที่ศรีกรุงโบรคเกอร์สาขาที่จัดอบรม

- ผ่านLine@ : @srikrung

   

เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรมต่ออายุบัตรนายหน้า(ครั้งที่1,2,3,4)

- ใบสมัครต่ออายุบัตรนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

- หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครอบรม (โอนเข้าบัญชีกสิกร 043-2-55292-8 )

**สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จ ใบกำกับภาษีต้องทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น**

   

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  


สามารถจองอบรม Online ได้ที่นี่ 


สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรนายหน้าของท่านได้ที่นี่    


โดยสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาดบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด  เบอร์โทรศัพท์ 02-867-3828ขึ้นข้างบน