อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าปี 2563


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1,2,3,4

1.ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประชาชน ด้วยตนเอง ห้ามบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนเด็ดขาด

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงให้ครบทั้ง 3ครั้ง ดังนี้

    - ลงทะเบียนช่วงเช้า ตั้งแต่ 7.30-8.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 30นาที เมื่อถึงเวลา 8.30น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม

จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบเช้าเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.00-12.30น. โดยสายได้ไม่เกิน 15นาที เมื่อถึงเวลา 12.45น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบบ่ายเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถ

ให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงเย็นหลังจบการอบรมเพื่อรับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่2 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่3 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่4 เวลา 08.00 – 18.00น. (9ชั่วโมง)

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม สายเกิน 30นาที ผู้เข้าอบรมยังคงมีสิทธิเข้าฟังการอบรม แต่จะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.มารยาทในการเข้าอบรม กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิด และขอความร่วมมือมิให้ใช้โทรศัพท์ในห้องอบรม หากมีความจำเป็นให้ใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องอบรมเท่านั้น

6.ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ภายในห้องอบรมและห้ามมิให้ออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อธุระหรือทำภาระกิจอื่นๆ รวมถึงห้ามมิให้ผู้เข้ารับการอบรมกลับก่อนเวลา หากพบว่าผู้เข้าอบรมมิได้ปฏิบัติตาม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่มีสิทธิได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

7.ระเบียบปฏิบัติในการอบรมให้มีผลบังคับ ตั้งแต่ 1มกราคม 2559 เป็นต้นไป
8.โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าอบรมของท่าน ก่อนทำการจองอบรมหากมีการจองอบรมเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รอบอบรมที่ท่านจองหรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ


**สำคัญมาก**

การลงลายมือชื่อแทนกันหรือการนำบุคคลอื่นมาเข้ารับการอบรมแทนจะถือเป็นการทุจริต ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ใบประกาศผ่านการอบรมแล้วอาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตจาก คปภ. ด้วย


อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 1 ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคตะวันออกชลบุรี11-ม.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคกลางบางกะปิ
(สถานที่อบรมบางบอน)
12-ม.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคอีสานอุดรธานี18-ม.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคใต้ชุมพร 19-ม.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคกลาง นครสวรรค์ 1-ก.พ.-63  เปิดรับ คลิก
ภาคกลาง แจ้งวัฒนะ 1-ก.พ.-63 เต็ม คลิก 
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 8-ก.พ.-63  เปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน บุรีรัมย์ 15-ก.พ.-63  เปิดรับ คลิก
ภาคตะวันตก ราชบุรี 22-ก.พ.-63 เต็มคลิก
ภาคเหนือ ลำปาง 29-ก.พ.-63  เปิดรับคลิก
ภาคตะวันออก ระยอง 7-มี.ค.-63 เต็ม คลิก 
ภาคอีสาน อุบลราชธานี 14-มี.ค.-63 เปิดรับ คลิก 
ภาคกลาง พระราม9 21-มี.ค.-63  เต็ม คลิก
ภาคใต้ ปัตตานี 29-มี.ค.-63  เปิดรับ คลิก 
ภาคอีสาน สกลนคร 5-เม.ย.-63  เปิดรับ  คลิก 
ภาคกลาง แจ้งวัฒนะ 25-เม.ย.-63 เต็ม คลิก 
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา 25-เม.ย.-63 เปิดรับคลิก
ภาคอีสานนครราชสีมา 9-พ.ค.-63  เปิดรับคลิก
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา 16-พ.ค.-63  เปิดรับ  คลิก 
ภาคใต้ ภูเก็ต 23-พ.ค.-63 เปิดรับ คลิก 
ภาคเหนือ เชียงราย 30-พ.ค.-63  เปิดรับ  คลิก 
ภาคตะวันตก นครปฐม 6-มิ.ย.-63  เปิดรับ  คลิก 
ภาคอีสานมุกดาหาร13-มิ.ย.-63    เปิดรับ  คลิก
ภาคกลาง สมุทรปราการ27-มิ.ย.-63    เปิดรับ  คลิก
ภาคเหนือ เชียงใหม่27-มิ.ย.-63   เปิดรับ คลิก
อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 2 ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคตะวันออกชลบุรี12-ม.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคอีสานอุดรธานี19-ม.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคกลางนครสรรค์2-ก.พ.-63เปิดรับคลิก
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 9-ก.พ.-63 เปิดรับคลิก
ภาคอีสาน บุรีรัมย์ 16-ก.พ.-63  เปิดรับ คลิก
ภาคตะวันตก ราชบุรี 23-ก.พ.-63  เปิดรับ คลิก 
ภาคเหนือ ลำปาง 1-มี.ค.-63  เปิดรับ  คลิก 
ภาคตะวันออก ระยอง  8-มี.ค.-63  เปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน อุบลราชธานี  15-มี.ค.-63 เปิดรับ คลิก 
ภาคกลาง พระราม9 22-มี.ค.-63 เปิดรับ คลิก
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา 26-เม.ย.-63เปิดรับ คลิก 
ภาคอีสาน นครราชสีมา  10-พ.ค.-63  เปิดรับ  คลิก 
ภาคกลาง พระนครศรีอธุยา 17-พ.ค.-63 เปิดรับคลิก
ภาคใต้ ภูเก็ต 24-พ.ค.-63  เปิดรับ  คลิก 
ภาคกลาง แจ้งวัฒนะ 30-พ.ค.-63  เปิดรับ คลิก
ภาคเหนือ เชียงราย 31-พ.ค.-63  เปิดรับ  คลิก 
ภาคตะวันตกนครปฐม 7-มิ.ย.-63  เปิดรับ  คลิก 
ภาคอีสานมุกดาหาร14-มิ.ย.-63 เปิดรับ    คลิก  
ภาคเหนือเชียงใหม่27-มิ.ย.-63 เปิดรับ    คลิก 
ภาคกลางสมุทรปราการ28-มิ.ย.-63  เปิดรับ      คลิก  อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 3 ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคตะวันออกชลบุรี11-ม.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคอีสานอุดรธานี18-ม.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคกลางนครสวรรค์1-ก.พ.-63 เปิดรับคลิก
ภาคใต้สุราษฎร์ธานี8-ก.พ.-63 เปิดรับ คลิก 
ภาคตะวันตกราชบุรี 22-ก.พ.-63   เปิดรับ คลิก 
ภาคตะวันออก ระยอง7-มี.ค.-63  เปิดรับ  คลิก 
ภาคอีสาน อุบลราชธานี14-มี.ค.-63  เปิดรับ  คลิก 
ภาคกลางพระราม921-มี.ค.-63  เปิดรับคลิก
ภาคเหนือ เชียงใหม่28-มี.ค.-63 เปิดรับ  คลิก 
ภาคอีสาน นครราชสีมา 9-พ.ค.-63 เปิดรับ คลิก 
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา16-พ.ค.-63 เปิดรับ  คลิก 
ภาคใต้ ภูเก็ต 23-พ.ค.-63  เปิดรับ  คลิก 
ภาคเหนือ เชียงราย 30-พ.ค.-63 เปิดรับ คลิก 
ภาคตะวันตก นครปฐม 6-มิ.ย.-63 เปิดรับ คลิก 
ภาคกลางแจ้งวัฒนะ13-มิ.ย.-63   เปิดรับ   คลิก  
ภาคกลาง สมุทรปราการ 27-มิ.ย.-63  เปิดรับ คลิก


อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคตะวันออกชลบุรี12-ม.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคอีสานอุดรธานี19-ม.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคกลางสำนักงานใหญ่(บางบอน)19-ม.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี9-ก.พ.-63 เปิดรับ คลิก 
ภาคตะวันตก ราชบุรี23-ก.พ.-63เปิดรับ คลิก 
ภาคกลาง แจ้งวัฒนะ29-ก.พ.-63เต็ม คลิก 
ภาคตะวันออก ระยอง8-มี.ค.-63  เปิดรับ  คลิก 
ภาคอีสาน อุบลราชธานี15-มี.ค.-63  เปิดรับ  คลิก 
ภาคกลาง พระราม922-มี.ค.-63   เปิดรับ   คลิก 
ภาคเหนือเชียงใหม่29-มี.ค.-63 เปิดรับ  คลิก
ภาคตะวันตก สมุทรสาคร19-เม.ย.-63  เปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน นครราชสีมา10-พ.ค.-63 เปิดรับ  คลิก 
ภาคกลางพระนครศรีอยุธยา17-พ.ค.-63  เปิดรับ คลิก
ภาคกลาง สำนักงานใหญ่(บางบอน) 17-พ.ค.-63  เปิดรับ คลิก 
ภาคใต้ภูเก็ต24-พ.ค.-63  เปิดรับคลิก
ภาคตะวันตก นครปฐม7-มิ.ย.-63 เปิดรับ คลิก 
ภาคกลาง สมุทรปราการ28-มิ.ย.-63   เปิดรับ คลิก 
ภาคเหนือ เชียงใหม่28-มิ.ย.-63  เปิดรับ คลิก


       **สำหรับวิชาการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 สามารถกดคลิกดูได้ที่ชื่อสาขา**


 วิชาบังคับสำหรับการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4

(Pillar1 - ต้องอบรมอย่างน้อย 9 ชั่วโมง และ Pillar3 - ต้องอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง)

เมื่อวิชาบังคับครบตามชั่วโมงที่ คปภ. กำหนดแล้ว สามารถอบรมวิชาใดก็ได้เพื่อให้ครบ 50 ชั่วโมง                   (สามารถอบรมหัวข้อซ้ำกันได้)

และสำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทเป็นต้นไปชั่วโมงอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 จะลดเหลือ 25 ชั่วโมง            ให้นำสำเนาวุฒิมายื่น ณ วันที่มาอบรมทุกครั้ง


คอร์สอบรม ราคาค่าอบรม
สมาชิก บุคคลทั่วไป
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่1  700 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่2 700 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่3  700 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่4  1200 บาท  1,500 บาท 


ช่องทางการสมัคร

- สมัครได้ที่ศรีกรุงโบรคเกอร์สาขาที่จัดอบรม

- ผ่านLine@ : @srikrung

   

เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรมต่ออายุบัตรนายหน้า(ครั้งที่1,2,3,4)

- ใบสมัครต่ออายุบัตรนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

- หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครอบรม (โอนเข้าบัญชีกสิกร 043-2-55292-8 )

**สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จ ใบกำกับภาษีต้องทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น**

   

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  


สามารถจองอบรม Online ได้ที่นี่ 


สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรนายหน้าของท่านได้ที่นี่    


โดยสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาดบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด  เบอร์โทรศัพท์ 02-867-3828ขึ้นข้างบน