อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าปี 2563


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1,2,3,4

1.ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประชาชน ด้วยตนเอง ห้ามบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนเด็ดขาด

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงให้ครบทั้ง 3ครั้ง ดังนี้

    - ลงทะเบียนช่วงเช้า ตั้งแต่ 7.30-8.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 30นาที เมื่อถึงเวลา 8.30น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม

จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบเช้าเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.00-12.30น. โดยสายได้ไม่เกิน 15นาที เมื่อถึงเวลา 12.45น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบบ่ายเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถ

ให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงเย็นหลังจบการอบรมเพื่อรับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่2 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่3 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่4 เวลา 08.00 – 18.00น. (9ชั่วโมง)

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม สายเกิน 30นาที ผู้เข้าอบรมยังคงมีสิทธิเข้าฟังการอบรม แต่จะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.มารยาทในการเข้าอบรม กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิด และขอความร่วมมือมิให้ใช้โทรศัพท์ในห้องอบรม หากมีความจำเป็นให้ใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องอบรมเท่านั้น

6.ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ภายในห้องอบรมและห้ามมิให้ออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อธุระหรือทำภาระกิจอื่นๆ รวมถึงห้ามมิให้ผู้เข้ารับการอบรมกลับก่อนเวลา หากพบว่าผู้เข้าอบรมมิได้ปฏิบัติตาม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่มีสิทธิได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

7.ระเบียบปฏิบัติในการอบรมให้มีผลบังคับ ตั้งแต่ 1มกราคม 2559 เป็นต้นไป
8.โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าอบรมของท่าน ก่อนทำการจองอบรมหากมีการจองอบรมเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รอบอบรมที่ท่านจองหรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ


**สำคัญมาก**

การลงลายมือชื่อแทนกันหรือการนำบุคคลอื่นมาเข้ารับการอบรมแทนจะถือเป็นการทุจริต ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ใบประกาศผ่านการอบรมแล้วอาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตจาก คปภ. ด้วย

อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 1 ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคเหนือ พิษณุโลก 1-ส.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคเหนือแม่สอด(ตาก)6-ส.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคใต้ ปัตตานี 10-ส.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคตะวันออก ระยอง 16-ส.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคกลางพระนครศรีอยุธยา22-ส.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
กรุงเทพฯบางบอน 29-ส.ค.-63  ปิดรับ คลิก
ภาคเหนือเชียงราย27-ส.ค.-63  ปิดรับ คลิก
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 27-ส.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคอีสานขอนแก่น29-ส.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา 30-ส.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคตะวันตก ราชบุรี4-ก.ย.63 ปิดรับคลิก
ภาคอีสานนครราชสีมา4-ก.ย.63  ปิดรับ คลิก
ภาคเหนือ เชียงใหม่12-ก.ย.-63 ปิดรับคลิก
ภาคใต้ ภูเก็ต12-ก.ย.-63 ปิดรับคลิก
ภาคอีสานอุดรธานี 19-ก.ย.-63 ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯ พระราม9 19-ก.ย.-63 ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกพัทยา19-ก.ย.-63ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯ บางบอน19-ก.ย.-63ปิดรับคลิก
ภาคใต้ หาดใหญ่ 24-ก.ย.-63เต็มคลิก
ภาคเหนือลำปาง24-ก.ย.-63เต็มคลิก
ภาคกลางสระบุรี  25-ก.ย.-63 เต็มคลิก
ภาคตะวันออก ชลบุรี  25-ก.ย.-63 ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตก สมุทรสาคร26-ก.ย.-63เต็ม
กรุงเทพฯบางบอน3-ต.ค.-63เต็ม
ภาคอีสานนครราชสีมา4-ต.ค.-63เต็ม
ภาคใต้นครศรีธรรมราช8-ต.ค.-63เต็ม
ภาคอีสานอุบลราชธานี8-ต.ค.-63เต็ม
ภาคเหนือพิษณุโลก9-ต.ค.-63เต็ม 
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ20-ต.ค.-63เต็ม 
ภาคใต้กระบี่29-ต.ค.-63เปิดรับ 
ภาคตะวันออกสมุทรปราการ31-ต.ค.-63เต็ม 
กรุงเทพฯบางกะปิ31-ต.ค.-63เต็ม 
ภาคกลางสระบุรี6-พ.ย.-63เต็ม 
ภาคตะวันออกระยอง14-พ.ย.-63เต็ม 
ภาคใต้ภูเก็ต14-พ.ย.-63เปิดรับ 
กรุงเทพฯพระราม914-พ.ย.-63เต็ม 
ภาคอีสานขอนแก่น14-พ.ย.-63เต็ม 
ภาคกลางนครสวรรค์19-พ.ย.-63เต็ม 
ภาคใต้หาดใหญ่20-พ.ย.-63เต็ม 
ภาคอีสานสกลนคร22-พ.ย.-63เต็ม 
ภาคใต้สุราษฎร์ธานี24-พ.ย.-63เปิดรับ 
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ26-พ.ย.-63เต็ม 
ภาคเหนือเชียงใหม่26-พ.ย.-63เต็ม 
ภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา28-พ.ย.-63เต็ม 
ภาคตะวันออกชลบุรี11-ธ.ค.-63เต็ม 
ภาคอีสานบุรีรัมย์12-ธ.ค.-63เต็ม 
ภาคเหนือ เชียงใหม่12-ธ.ค.-63 เปิดรับ  
ภาคกลางพระนครศรีอยุธยา18-ธ.ค.-63เต็ม 
ภาคเหนือเชียงราย19-ธ.ค.-63เต็ม 
อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 2 ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคใต้ ปัตตานี 11-ส.ค.-63ปิดรับ คลิก 
กรุงเทพฯ จามจุรี
(สถานที่อบรมบางบอน)
 8-ส.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออก ระยอง  17-ส.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคกลางอยุธยา 23-ส.ค.-63ปิดรับคลิก
ภาคเหนือ เชียงราย 28-ส.ค.-63ปิดรับ คลิก 
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี  28-ส.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคอีสาน ขอนแก่น  30-ส.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา 30-ส.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคตะวันตก ราชบุรี5-ก.ย.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคอีสานนครราชสีมา5-ก.ย.-63  ปิดรับ คลิก
ภาคใต้ภูเก็ต 13-ก.ย.-63 ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯ แจ้งวัฒนะ 15-ก.ย.-63  ปิดรับ คลิก 
ภาคอีสานอุดรธานี 20-ก.ย.-63  เต็ม คลิก
กรุงเทพฯพระราม920-ก.ย.-63 เต็มคลิก
ภาคใต้หาดใหญ่25-ก.ย.-63 เต็มคลิก
ภาคกลางสระบุรี26-ก.ย.-63 เต็มคลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี26-ก.ย.-63 ปิดรับคลิก
ภาคเหนือลำปาง 26-ก.ย.-63  เต็ม คลิก
ภาคใต้นครศรีธรรมราช9-ต.ค.-63เต็ม 
ภาคเหนือพิษณุโลก10-ต.ค.-63เต็ม 
ภาคตะวันออกพัทยา10-ต.ค.-63เต็ม 
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ21-ต.ค.-63เต็ม 
ภาคใต้กระบี่29-ต.ค.-63เปิดรับ 
ภาคตะวันออกสมุทรปราการ31-ต.ค.-63เต็ม 
ภาคกลางสระบุรี7-พ.ย.-63เปิดรับ 
ภาคใต้ภูเก็ต14-พ.ย.-63เปิดรับ 
ภาคกลางนครสวรรค์20-พ.ย.-63เปิดรับ 
ภาคใต้หาดใหญ่20-พ.ย.-63เปิดรับ 
กรุงเทพฯจามจุรี21-พ.ย.-63เปิดรับ 
ภาคอีสานสกลนคร22-พ.ย.-63เปิดรับ 
ภาคใต้สุราษฎร์ธานี25-พ.ย.-63เปิดรับ 
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ27-พ.ย.-63เปิดรับ 
ภาคเหนือเชียงใหม่28-พ.ย.-63เปิดรับ 
กรุงเทพฯบางบอน12-ธ.ค.-63เต็ม 
ภาคอีสานบุรีรัมย์12-ธ.ค.-63เปิดรับ 
ภาคกลางพระนครศรีอยุธยา19-ธ.ค.-63เปิดรับ อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 3 ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
กรุงเทพฯ จามจุรี
(สถานที่อบรมบางบอน)
9-ส.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคตะวันออกระยอง16-ส.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา22-ส.ค.-63ปิดรับ คลิก 
ภาคเหนือ เชียงราย 27-ส.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี27-ส.ค.-63 ปิดรับ  คลิก 
ภาคอีสาน ขอนแก่น 29-ส.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคตะวันตกราชบุรี4-ก.ย.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคใต้ ภูเก็ต 12-ก.ย.-63 ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯ แจ้งวัฒนะ 16-ก.ย.-63 ปิดรับคลิก 
ภาคอีสานอุดรธานี 19-ก.ย.-63  ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯพระราม919-ก.ย.-63ปิดรับคลิก
ภาคใต้หาดใหญ่24-ก.ย.-63เต็มคลิก
ภาคกลางสระบุรี 25-ก.ย.-63เต็มคลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี25-ก.ย.-63ปิดรับคลิก
ภาคใต้นครศรีธรรมราช8-ต.ค.-63เปิดรับ 
ภาคเหนือพิษณุโลก9-ต.ค.-63เปิดรับ 
ภาคตะวันออกพัทยา10-ต.ค.-63เปิดรับ 
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ20-ต.ค.-63เปิดรับ 
ภาคกลางสระบุรี6-พ.ย.-63เปิดรับ 
กรุงเทพฯบางบอน7-พ.ย.-63เต็ม 
กรุงเทพฯพระราม914-พ.ย.-63เปิดรับ 
ภาคกลางนครสวรรค์19-พ.ย.-63เปิดรับ 
ภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา28-พ.ย.-63เปิดรับ 
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ26-พ.ย.-63เปิดรับ 
ภาคกลางพระนครศรีอยุธยา18-ธ.ค.-63เปิดรับ 


อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 ปี 2563


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคตะวันออกระยอง17-ส.ค.-63ปิดรับ คลิก 
กรุงเทพฯ บางบอน30-ส.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา23-ส.ค.-63 ปิดรับ คลิก 
ภาคเหนือเชียงราย28-ส.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคใต้สุราษฎร์ธานี28-ส.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคอีสาน ขอนแก่น30-ส.ค.-63 ปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกราชบุรี5-ก.ย.-63 ปิดรับคลิก
ภาคใต้ ภูเก็ต13-ก.ย.-63 ปิดรับ  คลิก 
ภาคอีสานอุดรธานี20-ก.ย.-63 ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯพระราม920-ก.ย.-63 ปิดรับคลิก
กรุงเทพฯบางบอน20-ก.ย.-63ปิดรับคลิก
ภาคใต้หาดใหญ่25-ก.ย.-63เต็มคลิก
ภาคกลางสระบุรี26-ก.ย.-63  เต็มคลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี26-ก.ย.-63 ปิดรับคลิก
ภาคใต้นครศรีธรรมราช9-ต.ค.-63 เต็ม 
ภาคเหนือพิษณุโลก10-ต.ค.-63 เต็ม 
ภาคตะวันออกพัทยา11-ต.ค.-63 เปิดรับ 
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ21-ต.ค.-63 เต็ม 
ภาคกลางสระบุรี7-พ.ย.-63 เปิดรับ 
กรุงเทพฯบางบอน8-พ.ย.-63 เต็ม 
ภาคตะวันออกระยอง14-พ.ย.-63 เปิดรับ 
ภาคกลางนครสวรรค์20-พ.ย.-63 เปิดรับ 
กรุงเทพฯจามจุรี21-พ.ย.-63 เปิดรับ 
ภาคใต้สุราษฎร์ธานี24-พ.ย.-63 เปิดรับ 
ภาคเหนือเชียงใหม่26-พ.ย.-63 เปิดรับ 
กรุงเทพฯแจ้งวัฒนะ27-พ.ย.-63 เปิดรับ 
ภาคตะวันออกชลบุรี11-ธ.ค.-63 เปิดรับ 
ภาคกลางพระนครศรีอยุธยา19-ธ.ค.-63 เปิดรับ 


       **สำหรับวิชาการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 สามารถกดคลิกดูได้ที่ชื่อสาขา**


 วิชาบังคับสำหรับการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4

(Pillar1 - ต้องอบรมอย่างน้อย 9 ชั่วโมง และ Pillar3 - ต้องอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง)

เมื่อวิชาบังคับครบตามชั่วโมงที่ คปภ. กำหนดแล้ว สามารถอบรมวิชาใดก็ได้เพื่อให้ครบ 50 ชั่วโมง                   (สามารถอบรมหัวข้อซ้ำกันได้)

และสำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทเป็นต้นไปชั่วโมงอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 จะลดเหลือ 25 ชั่วโมง            ให้นำสำเนาวุฒิมายื่น ณ วันที่มาอบรมทุกครั้ง


คอร์สอบรม ราคาค่าอบรม
สมาชิก บุคคลทั่วไป
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่1  700 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่2 700 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่3  700 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่4  1200 บาท  1,500 บาท 


ช่องทางการสมัคร

- สมัครได้ที่ศรีกรุงโบรคเกอร์สาขาที่จัดอบรม

- ผ่านLine@ : @srikrung

   

เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรมต่ออายุบัตรนายหน้า(ครั้งที่1,2,3,4)

- ใบสมัครต่ออายุบัตรนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

- หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครอบรม (โอนเข้าบัญชีกสิกร 043-2-55292-8 )

**สำหรับผู้ที่ต้องการใบเสร็จ ใบกำกับภาษีต้องทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น**

   

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  


สามารถจองอบรม Online ได้ที่นี่ 


สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรนายหน้าของท่านได้ที่นี่    


โดยสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาดบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด  เบอร์โทรศัพท์ 02-867-3828ขึ้นข้างบน