เงื่อนไขการสมัครสอบประกันชีวิตรอบพิเศษ


1. สามารถทำการสมัครสอบผ่านทางสาขาที่จัดสอบหรือจองผ่านระบออนไลน์

2.เอกสารการสมัครสอบทางบริษัทฯ จะต้องได้รับตัวจริงก่อนถึงวันสอบ 20 วันทำการ ณ สาขาที่ท่านจองสอบ(ยกเว้นรอบสอบในกรุงเทพ) หากไม่ทำการส่งจะถูกตัดสิทธิ์สอบทันที**

3. รับสมัครสอบทั้งสมาชิกบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัดและบุคคลทั่วไป


หมายเหตุ

- หากสมาชิกจองสอบแล้วไม่มาสอบตามรอบที่สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือขอย้ายรอบสอบได้

- กำหนดการสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด



แชร์


กำหนดวันจัดสอบประกันชีวิตรอบพิเศษ ปี 2565


สาขาติดต่อสาขาวันจัดสอบรอบสอบผู้สมัครสอบสถานที่สอบตรวจสอบรายชื่อ
เช้าบ่ายเช้าบ่าย
หาดใหญ่02-8673866 19-มิ.ย.-65   13:00-15:30  40มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา เต็ม



**กำหนดการสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

**สมาชิกสามารถกดตรวจสอบรายชื่อได้ 7วัน ก่อนสอบ**


เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

1.ใบสมัครสอบกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2.ในชุดสมัครติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

3.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด



ดาวนโหลดใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต




ขึ้นข้างบน