อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าปี 2562


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1,2,3,4

1.ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประชาชน ด้วยตนเอง ห้ามบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนเด็ดขาด

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงให้ครบทั้ง 3ครั้ง ดังนี้

    - ลงทะเบียนช่วงเช้า ตั้งแต่ 7.30-8.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 30นาที เมื่อถึงเวลา 8.30น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม

จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบเช้าเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.00-12.30น. โดยสายได้ไม่เกิน 15นาที เมื่อถึงเวลา 12.45น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบบ่ายเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถ

ให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงเย็นหลังจบการอบรมเพื่อรับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่2 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่3 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่4 เวลา 08.00 – 18.00น. (9ชั่วโมง)

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม สายเกิน 30นาที ผู้เข้าอบรมยังคงมีสิทธิเข้าฟังการอบรม แต่จะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.มารยาทในการเข้าอบรม กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิด และขอความร่วมมือมิให้ใช้โทรศัพท์ในห้องอบรม หากมีความจำเป็นให้ใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องอบรมเท่านั้น

6.ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ภายในห้องอบรมและห้ามมิให้ออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อธุระหรือทำภาระกิจอื่นๆ รวมถึงห้ามมิให้ผู้เข้ารับการอบรมกลับก่อนเวลา หากพบว่าผู้เข้าอบรมมิได้ปฏิบัติตาม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่มีสิทธิได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

7.ระเบียบปฏิบัติในการอบรมให้มีผลบังคับ ตั้งแต่ 1มกราคม 2559 เป็นต้นไป
8.โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าอบรมของท่าน ก่อนทำการจองอบรมหากมีการจองอบรมเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รอบอบรมที่ท่านจองหรือขอเงินคืนไม่ว่ากรณีใดๆ


**สำคัญมาก**

การลงลายมือชื่อแทนกันหรือการนำบุคคลอื่นมาเข้ารับการอบรมแทนจะถือเป็นการทุจริต ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ใบประกาศผ่านการอบรมแล้วอาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตจาก คปภ. ด้วย


อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 1 ปี 2562


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคเหนือลำปาง16-มิ.ย.-62ปิดรับคลิก
ภาคอีสานอุบลราชธานี21-มิ.ย.-62ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี28-มิ.ย.-62ปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่ 14-ก.ค.-62 ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา 3-ส.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคอีสาน นครราชสีมา 24-ส.ค.-62  ปิดรับ คลิก
ภาคกลาง แจ้งวัฒนะ 7-ก.ย.-62  ปิดรับ คลิก
ภาคใต้ ภูเก็ต 13-ก.ย.-62  ปิดรับ คลิก
ภาคกลาง อยุธยา 20-ก.ย.-62  ปิดรับ คลิก
ภาคตะวันตก นครปฐม 28-ก.ย.-62  ปิดรับคลิก
ภาคเหนือ เชียงราย 6-ต.ค.-62 เต็ม คลิก 
ภาคอีสาน มุกดาหาร 19-ต.ค.-62 ปิดรับ คลิก 
ภาคเหนือ พิษณุโลก 26-ต.ค.-62  ปิดรับ คลิก
ภาคกลาง สมุทรปราการ 25-ต.ค.-62  ปิดรับ คลิก 
ภาคใต้ กระบี่ 31-ต.ค.-62  ปิดรับ  คลิก 
ภาคตะวันตก หัวหิน 2-พ.ย.-62 เต็ม คลิก 
ภาคอีสาน ขอนแก่น 8-พ.ย.-62 ปิดรับคลิก
ภาคใต้ หาดใหญ่ 15-พ.ย.-62 ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออก พัทยา 29-พ.ย.-62 ปิดรับ คลิก 
ภาคอีสาน ร้อยเอ็ด 1-ธ.ค.-62 เต็ม คลิก 
ภาคตะวันตก สมุทรสาคร 7-ธ.ค.-62  เต็ม  คลิก 
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช 13-ธ.ค.-62  ปิดรับ  คลิก 
อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 2 ปี 2562


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคเหนือลำปาง15-มิ.ย.-62ปิดรับคลิก
ภาคอีสานอุบลราชธานี23-มิ.ย.-62ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี30-มิ.ย.-62ปิดรับคลิก
ภาคอีสาน นครราชสีมา 25-ส.ค.-62 ปิดรับคลิก
ภาคใต้ ภูเก็ต 14-ก.ย.-62  ปิดรับ คลิก
ภาคกลาง อยุธยา 21-ก.ย.-62  ปิดรับ  คลิก 
ภาคตะวันตก นครปฐม 28-ก.ย.-62  ปิดรับ  คลิก 
ภาคเหนือ เชียงราย  5-ต.ค.-62  ปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน มุกดาหาร  20-ต.ค.-62 ปิดรับ คลิก 
ภาคเหนือ พิษณุโลก 27-ต.ค.-62 ปิดรับ คลิก
ภาคกลาง สมุทรปราการ 27-ต.ค.-62ปิดรับ คลิก 
ภาคใต้ กระบี่  1-พ.ย.-62  ปิดรับ  คลิก 
ภาคอีสาน ขอนแก่น 10-พ.ย.-62 ปิดรับคลิก
ภาคใต้ หาดใหญ่ 16-พ.ย.-62  ปิดรับ  คลิก 
ภาคตะวันออก พัทยา 30-พ.ย.-62  ปิดรับ คลิก
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช 14-ธ.ค.-62  ปิดรับ  คลิก 
ภาคกลางจามจุรี 15-ธ.ค.-62  เต็ม  คลิก อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 3 ปี 2562


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคอีสานอุบลราชธานี21-มิ.ย.-62ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี28-มิ.ย.-62ปิดรับคลิก
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 13-ก.ค.-62 ปิดรับคลิก
ภาคกลางสำนักงานใหญ่(บางบอน) 18-ส.ค.-62  เต็ม  คลิก 
ภาคอีสาน นครราชสีมา 24-ส.ค.-62   ปิดรับ คลิก 
ภาคใต้ ภูเก็ต 13-ก.ย.-62  ปิดรับ  คลิก 
ภาคกลาง อยุธยา 20-ก.ย.-62  ปิดรับ  คลิก 
ภาคตะวันตก นครปฐม 29-ก.ย.-62  ปิดรับคลิก
ภาคเหนือ เชียงราย 6-ต.ค.-62  ปิดรับ  คลิก 
ภาคกลาง สมุทรปราการ 25-ต.ค.-62 ปิดรับ คลิก 
ภาคใต้ กระบี่ 31-ต.ค.-62  ปิดรับ  คลิก 
ภาคอีสาน ขอนแก่น 8-พ.ย.-62  ปิดรับ  คลิก 
ภาคกลาง แจ้งวัฒนะ 9-พ.ย.-62 เต็ม คลิก 
ภาคใต้ หาดใหญ่ 15-พ.ย.-62 ปิดรับ คลิก 
ภาคตะวันออก พัทยา 29-พ.ย.-62  ปิดรับ คลิก
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 7-ธ.ค.-62 ปิดรับ คลิก  
ภาคตะวันตก สมุทรสาคร 8-ธ.ค.-62 เต็ม  คลิก 


อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 ปี 2562


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคเหนือเชียงใหม่27-เม.ย.-62ปิดรับคลิก
ภาคกลางสำนักงานใหญ่(บางบอน)2-มิ.ย.-62ปิดรับคลิก
ภาคอีสานอุบลราชธานี22-มิ.ย.-62ปิดรับคลิก
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 14-ก.ค.-62 ปิดรับ คลิก 
ภาคกลาง สำนักงานใหญ่(บางบอน) 25-ส.ค.-62เต็ม คลิก 
ภาคอีสาน นครราชสีมา25-ส.ค.-62 ปิดรับ คลิก 
ภาคใต้ ภูเก็ต 14-ก.ย.-62  ปิดรับ  คลิก 
ภาคกลาง อยุธยา21-ก.ย.-62  ปิดรับ  คลิก 
ภาคกลาง สำนักงานใหญ่(บางบอน) 20-ต.ค.-62  เต็ม  คลิก 
ภาคกลาง สมุทรปราการ 26-ต.ค.-62  ปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน ขอนแก่น9-พ.ย.-62 ปิดรับ  คลิก 
ภาคใต้ หาดใหญ่16-พ.ย.-62  ปิดรับ คลิก
ภาคกลาง สำนักงานใหญ่(บางบอน) 24-พ.ย.-62  เต็ม  คลิก 
ภาคกลางแจ้งวัฒนะ30-พ.ย.-62  เต็ม คลิก
ภาคตะวันออก พัทยา 1-ธ.ค.-62  ปิดรับ  คลิก 
ภาคเหนือ เชียงใหม่8-ธ.ค.-62  ปิดรับ คลิก


       **สำหรับวิชาการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 สามารถกดคลิกดูได้ที่ชื่อสาขา**

 วิชาบังคับสำหรับการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4

(Pillar1 - ต้องอบรมอย่างน้อย 9 ชั่วโมง และ Pillar3 - ต้องอบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง)

เมื่อวิชาบังคับครบตามชั่วโมงที่ คปภ. กำหนดแล้ว สามารถอบรมวิชาใดก็ได้เพื่อให้ครบ 50 ชั่วโมง                   (สามารถอบรมหัวข้อซ้ำกันได้)

และสำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาโทเป็นต้นไปชั่วโมงอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 จะลดเหลือ 25 ชั่วโมง            ให้นำสำเนาวุฒิมายื่น ณ วันที่มาอบรมทุกครั้ง


คอร์สอบรม ราคาค่าอบรม
สมาชิก บุคคลทั่วไป
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่1  500 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่2 500 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่3  500 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่4  1000 บาท  1,500 บาท 


ช่องทางการสมัคร

- สมัครได้ที่ศรีกรุงโบรคเกอร์สาขาที่จัดอบรม

- ผ่านLine@ : @srikrung

   

เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรมต่ออายุบัตรนายหน้า(ครั้งที่1,2,3,4)

- ใบสมัครต่ออายุบัตรนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

- หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครอบรม (โอนเข้าบัญชีกสิกร 043-2-55292-8 )

   

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  


สามารถจองอบรม Online ได้ที่นี่ 


สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรนายหน้าของท่านได้ที่นี่    


โดยสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาดบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด  เบอร์โทรศัพท์ 02-867-3828ขึ้นข้างบน