อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าปี 2562


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1,2,3,4

1.ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประชาชน ด้วยตนเอง ห้ามบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนเด็ดขาด

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงให้ครบทั้ง 3ครั้ง ดังนี้

    - ลงทะเบียนช่วงเช้า ตั้งแต่ 7.30-8.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 30นาที เมื่อถึงเวลา 8.30น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม

จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบเช้าเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.00-12.30น. โดยสายได้ไม่เกิน 15นาที เมื่อถึงเวลา 12.45น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบบ่ายเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถ

ให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงเย็นหลังจบการอบรมเพื่อรับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่2 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่3 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม สายเกิน 30นาที ผู้เข้าอบรมยังคงมีสิทธิเข้าฟังการอบรม แต่จะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.มารยาทในการเข้าอบรม กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิด และขอความร่วมมือมิให้ใช้โทรศัพท์ในห้องอบรม หากมีความจำเป็นให้ใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องอบรมเท่านั้น

6.ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ภายในห้องอบรมและห้ามมิให้ออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อธุระหรือทำภาระกิจอื่นๆ รวมถึงห้ามมิให้ผู้เข้ารับการอบรมกลับก่อนเวลา หากพบว่าผู้เข้าอบรมมิได้ปฏิบัติตาม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่มีสิทธิได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

7.ระเบียบปฏิบัติในการอบรมให้มีผลบังคับ ตั้งแต่ 1มกราคม 2559 เป็นต้นไป


**สำคัญมาก**

การลงลายมือชื่อแทนกันหรือการนำบุคคลอื่นมาเข้ารับการอบรมแทนจะถือเป็นการทุจริต ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ใบประกาศผ่านการอบรมแล้วอาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตจาก คปภ. ด้วย


อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 1 ปี 2562


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคอีสานขอนแก่น8-มี.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกพัทยา(ชลบุรี)15-มี.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคใต้หาดใหญ่22-มี.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคกลางแจ้งวัฒนะ 23-มี.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงราย29-มี.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานร้อยเอ็ด21-เม.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคกลางสำนักงานใหญ่ (บางบอน)21-เม.ย.-62เต็มคลิก
ภาคใต้นครศรีธรรมราช27-เม.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคตะวันตก สมุทรสาคร  27-เม.ย.-62 เต็ม คลิก 
ภาคกลางพระราม4 (จามจุรี)
สถานที่อบรมบางบอน
28-เม.ย.-62เต็มคลิก
ภาคอีสานอุดรธานี3-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกระยอง10-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคกลางนครสวรรค์10-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคใต้สุราษฎร์ธานี24-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานบุรีรัมย์26-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกราชบุรี31-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานสกลนคร9-มิ.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคเหนือลำปาง16-มิ.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานอุบลราชธานี21-มิ.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี28-มิ.ย.-62เปิดรับคลิก
อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 2 ปี 2562


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคอีสานขอนแก่น10-มี.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกพัทยา(ชลบุรี)17-มี.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคใต้หาดใหญ่21-มี.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงราย31-มี.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานร้อยเอ็ด20-เม.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคใต้นครศรีธรรมราช28-เม.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานอุดรธานี5-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกระยอง12-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคกลางนครสวรรค์12-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานบุรีรัมย์25-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคใต้สุราษฎร์ธานี26-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคกลางบางกะปิ
สถานที่อบรมบางบอน
26-พ.ค.-62เต็มแล้วคลิก
ภาคตะวันตกราชบุรี1-มิ.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคเหนือลำปาง15-มิ.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานอุบลราชธานี23-มิ.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี30-มิ.ย.-62เปิดรับคลิกอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 3 ปี 2562


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคอีสานขอนแก่น8-มี.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคกลาง แจ้งวัฒนะ  9-มี.ค.-62 เต็ม คลิก 
ภาคตะวันออกพัทยา(ชลบุรี)15-มี.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคใต้หาดใหญ่22-มี.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงราย29-มี.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่28-เม.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานอุดรธานี3-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคกลางอยุธยา 4-พ.ค.-62  เปิดรับ  คลิก 
ภาคตะวันออกระยอง10-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคกลางนครสวรรค์10-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคใต้สุราษฎร์ธานี24-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคกลางแจ้งวัฒนะ25-พ.ค.-62เต็มคลิก
ภาคตะวันตกราชบุรี31-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานอุบลราชธานี21-มิ.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี28-มิ.ย.-62เปิดรับคลิก


อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 ปี 2562


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคตะวันออกพัทยา(ชลบุรี)16-มี.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคใต้หาดใหญ่23-มี.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคกลางสำนักงานใหญ่(บางบอน)31-มี.ค.-62เต็มคลิก
ภาคกลางแจ้งวัฒนะ27-เม.ย.-62เต็มคลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่27-เม.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกระยอง11-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคใต้สุราษฎร์ธานี25-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคกลางสำนักงานใหญ่(บางบอน)2-มิ.ย.-62เต็มคลิก
ภาคอีสานอุบลราชธานี22-มิ.ย.-62เปิดรับคลิก


       **สำหรับวิชาการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 สามารถกดคลิกดูได้ที่ชื่อสาขา**


คอร์สอบรม ราคาค่าอบรม
สมาชิก บุคคลทั่วไป
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่1  500 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่2 500 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่3  500 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่4  1000 บาท  1,500 บาท 


ช่องทางการสมัคร

- สมัครได้ที่ศรีกรุงโบรคเกอร์สาขาที่จัดอบรม

- ผ่านLine@ : @srikrung

   

เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรมต่ออายุบัตรนายหน้า(ครั้งที่1,2,3,4)

- ใบสมัครต่ออายุบัตรนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

- หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครอบรม

   

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรนายหน้าของท่านได้ที่นี่    


โดยสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาดบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด  เบอร์โทรศัพท์ 02-867-3828ขึ้นข้างบน