อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าปี 2562


ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ระเบียบปฏิบัติในการเข้าอบรมหลักสูตรเพื่อขอต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1,2,3,4

1.ผู้เข้าอบรมต้องลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประชาชน ด้วยตนเอง ห้ามบุคคลอื่นลงทะเบียนแทนเด็ดขาด

2.การลงทะเบียนผู้เข้าอบรมต้องลงให้ครบทั้ง 3ครั้ง ดังนี้

    - ลงทะเบียนช่วงเช้า ตั้งแต่ 7.30-8.00น. โดยสายได้ไม่เกิน 30นาที เมื่อถึงเวลา 8.30น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม

จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบเช้าเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงบ่าย ตั้งแต่ 12.00-12.30น. โดยสายได้ไม่เกิน 15นาที เมื่อถึงเวลา 12.45น. เจ้าหน้าที่คุมอบรม จะส่งรายชื่อ ลงทะเบียนรอบบ่ายเข้าที่ สถาบันประกันภัยไทย หากมีผู้เข้าอบรมมาสายเกินกำหนดสามารถ

ให้เข้าอบรมได้แต่จะไม่ได้รับใบประกาศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการส่งรายชื่อแล้ว

    - ลงทะเบียนช่วงเย็นหลังจบการอบรมเพื่อรับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

3.ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมให้ครบตามชั่วโมง ที่ คปภ. กำหนด

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่1 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่2 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

    - หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่3 เวลา 08.00 – 19.00น. (10ชั่วโมง)

4.เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คปภ. ในกรณีที่ผู้เข้าอบรม สายเกิน 30นาที ผู้เข้าอบรมยังคงมีสิทธิเข้าฟังการอบรม แต่จะไม่ได้รับใบประกาศผ่านการอบรม

5.มารยาทในการเข้าอบรม กรุณาปิดเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิด และขอความร่วมมือมิให้ใช้โทรศัพท์ในห้องอบรม หากมีความจำเป็นให้ใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องอบรมเท่านั้น

6.ในระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องอยู่ภายในห้องอบรมและห้ามมิให้ออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อธุระหรือทำภาระกิจอื่นๆ รวมถึงห้ามมิให้ผู้เข้ารับการอบรมกลับก่อนเวลา หากพบว่าผู้เข้าอบรมมิได้ปฏิบัติตาม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ผู้เข้าอบรมจะไม่มีสิทธิได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม

7.ระเบียบปฏิบัติในการอบรมให้มีผลบังคับ ตั้งแต่ 1มกราคม 2559 เป็นต้นไป


**สำคัญมาก**

การลงลายมือชื่อแทนกันหรือการนำบุคคลอื่นมาเข้ารับการอบรมแทนจะถือเป็นการทุจริต ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ใบประกาศผ่านการอบรมแล้วอาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตจาก คปภ. ด้วย


อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 1 ปี 2562


พื้นที่อบรม รอบแรก สถานะรับจองอบรม ตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาค จังหวัด วัน เดือน ปี
ภาคอีสาน นครราชสีมา 11-ม.ค.-62 ปิดรับ คลิก
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา 18-ม.ค.-62 ปิดรับ คลิก
ภาคใต้ ภูเก็ต 25-ม.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 1-ก.พ.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคกลาง นครปฐม 2-ก.พ.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน มุกดาหาร 9-ก.พ.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคเหนือ พิษณุโลก 15-ก.พ.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคกลาง สมุทรปราการ 22-ก.พ.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคใต้ กระบี่ 24-ก.พ.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคตะวันตก หัวหิน 2-มี.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน ขอนแก่น 8-มี.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคตะวันออก พัทยา(ชลบุรี) 15-มี.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคใต้ หาดใหญ่ 22-มี.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคเหนือ เชียงราย 29-มี.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน ร้อยเอ็ด 21-เม.ย.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคใต้ นครศรีธรรมราช 27-เม.ย.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคกลาง พระราม4 (จามจุรี)
สถานที่อบรมบางบอน
28-เม.ย.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน อุดรธานี 3-พ.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคตะวันออก ระยอง 10-พ.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคกลาง นครสวรรค์ 10-พ.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 24-พ.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน บุรีรัมย์ 26-พ.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคตะวันตก ราชบุรี 31-พ.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน สกลนคร 9-มิ.ย.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคเหนือ ลำปาง 16-มิ.ย.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน อุบลราชธานี 21-มิ.ย.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคตะวันออก ชลบุรี 28-มิ.ย.-62 เปิดรับ คลิก
อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 2 ปี 2562


พื้นที่อบรมรอบแรกสถานะรับจองอบรมตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาคจังหวัดวัน เดือน ปี
ภาคอีสานนครราชสีมา13-ม.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคกลางพระนครศรีอยุธยา20-ม.ค.-62ปิดรับคลิก
ภาคใต้ภูเก็ต27-ม.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงใหม่3-ก.พ.-62เปิดรับคลิก
ภาคกลางนครปฐม3-ก.พ.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานมุกดาหาร10-ก.พ.-62เปิดรับคลิก
ภาคเหนือพิษณุโลก17-ก.พ.-62เปิดรับคลิก
ภาคกลางสมุทรปราการ24-ก.พ.-62เปิดรับคลิก
ภาคใต้กระบี่23-ก.พ.-62เปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกหัวหิน3-มี.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานขอนแก่น10-มี.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกพัทยา(ชลบุรี)17-มี.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคใต้หาดใหญ่24-มี.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคเหนือเชียงราย31-มี.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานร้อยเอ็ด20-เม.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคใต้นครศรีธรรมราช28-เม.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานอุดรธานี5-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกระยอง12-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคกลางนครสวรรค์12-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานบุรีรัมย์25-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคใต้สุราษฎร์ธานี26-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคกลางบางกะปิ
สถานที่อบรมบางบอน
26-พ.ค.-62เปิดรับคลิก
ภาคตะวันตกราชบุรี2-มิ.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคเหนือลำปาง15-มิ.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคอีสานอุบลราชธานี23-มิ.ย.-62เปิดรับคลิก
ภาคตะวันออกชลบุรี30-มิ.ย.-62เปิดรับคลิกอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 3 ปี 2562


พื้นที่อบรม รอบแรก สถานะรับจองอบรม ตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาค จังหวัด วัน เดือน ปี
ภาคอีสาน นครราชสีมา 11-ม.ค.-62 ปิดรับ คลิก
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา 18-ม.ค.-62 ปิดรับ คลิก
ภาคใต้ ภูเก็ต 25-ม.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคเหนือ พิษณุโลก 15-ก.พ.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคกลาง สมุทรปราการ 22-ก.พ.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน ขอนแก่น 8-มี.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคตะวันออก พัทยา(ชลบุรี) 15-มี.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคใต้ หาดใหญ่ 22-มี.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคเหนือ เชียงราย 29-มี.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 28-เม.ย.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน อุดรธานี 3-พ.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคตะวันออก ระยอง 10-พ.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคกลาง นครสวรรค์ 10-พ.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 24-พ.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคกลาง แจ้งวัฒนะ 25-พ.ค.-62 เต็ม คลิก
ภาคตะวันตก ราชบุรี 31-พ.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน อุบลราชธานี 21-มิ.ย.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคตะวันออก ชลบุรี 28-มิ.ย.-62 เปิดรับ คลิก


อบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 ปี 2562


พื้นที่อบรม รอบแรก สถานะรับจองอบรม ตรวจสอบรายชื่อ
เขตภูมิภาค จังหวัด วัน เดือน ปี
ภาคอีสาน นครราชสีมา 12-ม.ค.-62 ปิดรับ คลิก
ภาคกลาง พระนครศรีอยุธยา 19-ม.ค.-62 ปิดรับ คลิก
ภาคใต้ ภูเก็ต 26-ม.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคกลาง สำนักงานใหญ่(บางบอน) 27-ม.ค.-62 เต็ม คลิก
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 2-ก.พ.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคกลาง สำนักงานใหญ่(บางบอน) 23-ก.พ.-62 เต็ม คลิก
ภาคตะวันออก พัทยา(ชลบุรี) 16-มี.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคใต้ หาดใหญ่ 23-มี.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคกลาง สำนักงานใหญ่(บางบอน) 31-มี.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคกลาง แจ้งวัฒนะ 27-เม.ย.-62 เต็ม คลิก
ภาคเหนือ เชียงใหม่ 27-เม.ย.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคตะวันออก ระยอง 11-พ.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี 25-พ.ค.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคกลาง สำนักงานใหญ่(บางบอน) 2-มิ.ย.-62 เปิดรับ คลิก
ภาคอีสาน อุบลราชธานี 22-มิ.ย.-62 เปิดรับ คลิก


       **สำหรับวิชาการอบรมต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่ 4 สามารถกดคลิกดูได้ที่ชื่อสาขา**


คอร์สอบรม ราคาค่าอบรม
สมาชิก บุคคลทั่วไป
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่1  500 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่2 500 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่3  500 บาท  1000 บาท 
ต่ออายุบัตรนายหน้าครั้งที่4  1000 บาท  1,500 บาท 


ช่องทางการสมัคร

- สมัครได้ที่ศรีกรุงโบรคเกอร์สาขาที่จัดอบรม

- ผ่านLine@ : @srikrung

   

เอกสารที่ใช้ในการสมัครอบรมต่ออายุบัตรนายหน้า(ครั้งที่1,2,3,4)

- ใบสมัครต่ออายุบัตรนายหน้าศรีกรุงโบรคเกอร์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

- หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครอบรม

   

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  สามารถตรวจสอบข้อมูลบัตรนายหน้าของท่านได้ที่นี่    


โดยสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกการตลาดบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด  เบอร์โทรศัพท์ 02-867-3828ขึ้นข้างบน