ศูนย์สอบบัตรนายหน้า

ศูนย์สอบบัตรนายหน้า(คปภ.)
สถานที่สอบ

     ส่วนกลาง

          สนง.คปภ.ถ.รัชดาภิเษก (ตรงข้ามศาลอาญา) แผนที่

          สนง.คปภ.เขต 1(วิภาวดี) แผนที่

     ส่วนภูมิภาค

          สนง.คปภ. ภาค 1 เชียงใหม่  แผนที่ 

          สนง.คปภ.ภาค 3 นครสวรรค์ แผนที่

          สนง.คปภ.ภาค 4 อุดรธานี แผนที่

          สนง.คปภ.ภาค 6 นครราชสีมา แผนที่

          สนง.คปภ.ภาค 10 นครปฐม แผนที่

          สนง.คปภ.ภาค 12 สงขลา แผนที่

หมายเหตุ

1) ผู้สมัครสอบต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 10 นาที

2) เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

3) แต่งกายสุภาพ

4) ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ

5) สนง.คปภ. มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่

การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

• กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบมิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่น

• ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ

เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันภัย ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2551)

การขอรับใบอนุญาต เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบด้วย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300x300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)

4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาทกรณีสมัครสอบภาคพิเศษ เอกสารในการสมัครมีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ

3. ใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย


ดาวนโหลดใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ขึ้นข้างบน