ศูนย์สอบบัตรนายหน้า

หมายเหตุ

1) ผู้สมัครสอบต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 10 นาที

2) เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ

3) แต่งกายสุภาพ

4) ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ

5) สนง.คปภ. มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่

6) ผู้ที่ทำการสมัครสอบ แล้วไม่ชำระเงินค่าสอบตามที่สมัครไว้ ติดต่อกัน 7ครั้ง จะถูกระงับสิทธิในการสมัครสอบ 3เดือน นับจากวันที่สมัครสอบล่าสุด


การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

- กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบ มิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันทำการถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นสมัครสอบได้ในช่วงเวลาประมาณ 9.00 น.

- ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท)

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น


การขอรับใบอนุญาต เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบด้วย

ตามประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง การศึกษาวิชาประกันวินาศภัย และหลักสูตร วิธีการ และเงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓

1. ผู้ที่สอบผ่านแล้ว ต้องเข้ารับการอบรมก่อนยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย จำนวน 12 ชั่วโมง (นำใบประกาศที่ผ่านการอบรมยื่นตอนขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ.)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300x300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)

5. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาทกรณีสมัครสอบภาคพิเศษ เอกสารในการสมัครมีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบ

3. ใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย


ดาวนโหลดใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ขึ้นข้างบน