เคลมโควิดไทยไพบูลย์เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม


กรณีเบิก ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ต้นฉบับหรือสำเนาผล LABที่ระบุว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ และประวัติการรักษา
4.ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
6.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ:ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

------------------------------------------------------------------------------


กรณีเบิก ภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ต้นฉบับหรือสำเนาผล LAB ที่ระบุว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.ต้นฉบับหรือสำเนาการวินิจฉัยที่ระบุว่าการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
4.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
5.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ:ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์


------------------------------------------------------------------------------


ช่องทางการยื่นเอกสารเคลม

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :

คุณสุณีย์ ฝ่ายสินไหมทั่วไป บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 123 อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 15 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10310


------------------------------------------------------------------------------


โทร :

02-2469635 ต่อ 4103-4105


------------------------------------------------------------------------------

รับเงินสินไหมจากบริษัทประกัน
1.ตรวจสอบความถูกต้องทันทีหลังได้รับเงินสินไหม
2.ขั้นตอนพิจารณาจ่ายเงินสินไหมช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย


ขึ้นข้างบน