เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม


กรณีเบิก เจอ จ่าย

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

2.ผลการตรวจโรคว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากห้องปฏิบัติการโดยวิธี RT-PCR

3.ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรนา 2019

4.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน

5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

6.สำเนากรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


หมายเหตุ: ส่งเอกสารทางE-Mail


-----------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ค่ารักษาพยาบาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

2.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

4.ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ พร้อมรายละเอียดสรุปค่าใช้จ่าย รายละเอียดยา เวชภัณฑ์ พร้อมประทับตราโรงพยาบาล

5.ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรนา 2019

6.ผลการตรวจโรคว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากห้องปฏิบัติการโดยวิธี RT-PCR จากสถาบันที่รับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

7.ประวัติการรักษาทั้งหมด พร้อมประทับตราโรงพยาบาล

8.สำเนากรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

2.ผลการตรวจโรคว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากห้องปฏิบัติการโดยวิธี RT-PCR

3.ใบรายงานแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไวรัสโคโรนา 2019

4.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน

5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

6.สำเนากรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์


------------------------------------------------------------------------------


ช่องทางการยื่นเอกสารเคลม

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร : 

แผนกสินไหมทั่วไป บริษัททูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110


------------------------------------------------------------------------------

อีเมล :

Benchaphorn.w@tuneprotect.com,nattaporn.p@tuneprotect.com------------------------------------------------------------------------

โทร :

 02-0785625,5621

------------------------------------------------------------------------

รับเงินสินไหมจากบริษัทประกัน
1.ตรวจสอบความถูกต้องทันทีหลังได้รับเงินสินไหม
2.ขั้นตอนพิจารณาจ่ายเงินสินไหมช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย


ขึ้นข้างบน