เคลมโควิดคิงไวเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมกรณีเบิก ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

2.ประวัติการรักษา
3.ผลการตรวจ Covid 19 โดยวิธี RT-PCR
4.ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
5.ใบรับรองแพทย์
6.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
7.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

 

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริงเท่านั้น


------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ผลการตรวจ Covid 19 โดยวิธี RT-PCR
3.ประวัติการรักษา
4.ใบรับรองแพทย์ ที่ระบุว่าเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจาก Covid 19 (สำหรับโคม่าต้องระบุ อาการสำคัญ)
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริงเท่านั้น.


-----------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ค่าชดเชยรายวัน

1.กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม

2.ผลการตรวจ Covid 19 โดยวิธี RT-PCR

3. สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหรือใบสรุปค่ารักษาพยาบาลแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ

4.ประวัติการรักษา

5.ใบรับรองแพทย์

6.สำเนาบัตรประชาชน

7.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริงเท่านั้น.

------------------------------------------------------------------------------
ช่องทางการยื่นเอกสารเคลม

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :

ฝ่ายสินไหม บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 15 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500------------------------------------------------------------------------

โทร :

02-6241000


---------------------------------------------------------------------------

รับเงินสินไหมจากบริษัทประกัน
1.ตรวจสอบความถูกต้องทันทีหลังได้รับเงินสินไหม
2.ขั้นตอนพิจารณาจ่ายเงินสินไหมช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย


ขึ้นข้างบน