เคลมโควิดไทยประกันเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม

กรณีเบิก เจอ จ่าย
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.เอกสารการตรวจพบเชื้อ COVID-19 แบบRT-PCR จากหน่วยงานตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.ต้นฉบับหรือสำเนาแฟ้มประวัติการรักษาพยาบาล
4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: ส่งLINE OA เท่านั้น


-----------------------------------------------------------------------------


กรณีเบิก ผลประโยชน์การเจ็บป่วยภาวโคม่าที่มีสาเหตุมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

2.เอกสารการตรวจพบเชื้อ COVID-19 แบบRT-PCR จากหน่วยงานตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3.ต้นฉบับหรือสำเนาแฟ้มประวัติการรักษาพยา

4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร


หมายเหตุ: ส่งLINE OA เท่านั้น
-----------------------------------------------------------------------------------


ช่องทางการยื่นเอกสารเคลมไลน์ :  @Pchang

-----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

โทร :

02-6130100 , 02-6130123
คุณเยาวลักษณ์ โพธิพนม  ฝ่ายสินไหม
---------------------------------------------------------------------------

รับเงินสินไหมจากบริษัทประกัน
1.ตรวจสอบความถูกต้องทันทีหลังได้รับเงินสินไหม
2.ขั้นตอนพิจารณาจ่ายเงินสินไหมช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย


ขึ้นข้างบน