เคลมโควิดสินมั่นคงเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม

กรณีเบิก เจอ จ่าย
1.กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม
2.ต้นฉบับผลการตรวจ โดยวิธี RT-PCR จากห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (ถ้ามี)
4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: ส่งE-mail หรือเอกสารตัวจริง


-----------------------------------------------------------------------------


กรณีเบิก ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม
2.ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการววินิจฉัยและการรักษา
3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
4.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
5.ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง

หมายเหตุ: ส่งE-mail หรือเอกสารตัวจริง

------------------------------------------------------------------------------


ช่องทางการยื่นเอกสารเคลม

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :

แผนกประกันสุขภาพ(ส่วนงานสินไหมทดแทน) ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด ชั้น 14 บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

------------------------------------------------------------------------------


อีเมล:

smk-claimcovid@SMK.CO.TH-------------------------------------------------------------------------------

โทร :

02-3787000 ต่อ 7124,7025-27

------------------------------------------------------------------------------

รับเงินสินไหมจากบริษัทประกัน
1.ตรวจสอบความถูกต้องทันทีหลังได้รับเงินสินไหม
2.ขั้นตอนพิจารณาจ่ายเงินสินไหมช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย


ขึ้นข้างบน