เคลมโควิดนวกิจเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมกรณีเบิก ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน
2.ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ สำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
3.ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการแสดงผลการติดเชื้อไวรัส COVID19
4.ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) ที่แสดงค่าใช้จ่าย
5.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
6.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: ส่งE-mail หรือเอกสารตัวจริง


------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน
2.ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ สำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)
3.ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการแสดงผลการติดเชื้อไวรัส COVID19
4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
6.ประวัติการรักษาทั้งหมด
7.ใบสอบสวนโรค

หมายเหตุ: ส่งE-mail หรือเอกสารตัวจริง

-----------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ค่าชดเชยรายวัน

1.กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทน

2.ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ สำเนา (รับรองสำเนาโดยโรงพยาบาล)

3.ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการแสดงผลการติดเชื้อไวรัส COVID19

4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร


หมายเหตุ: ส่งE-mail หรือเอกสารตัวจริง-----------------------------------------------------------------------------------


ช่องทางการยื่นเอกสารเคลม

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :

แผนกสินไหมสุขภาพ (สินไหม Covid19) บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 25-27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

-----------------------------------------------------------------------------------อีเมล :

claimhealth@navakij.co.th------------------------------------------------------------------------

โทร :

1748

---------------------------------------------------------------------------

รับเงินสินไหมจากบริษัทประกัน
1.ตรวจสอบความถูกต้องทันทีหลังได้รับเงินสินไหม
2.ขั้นตอนพิจารณาจ่ายเงินสินไหมช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย


ขึ้นข้างบน