เคลมโควิดเจมาร์ท  • เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม

กรณีเบิก เจอ จ่าย

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

2.ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)

3.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

4.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

5.ผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากโรงพยาบาล RT-PCR (ฉบับจริง)


หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง


-----------------------------------------------------------------------------


ช่องทางการยื่นเอกสารเคลม

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :

บริษัท เจมาร์ทประกันภัย จำกัด (มหาชน) 100/10 อาคารว่องวานชิ คอมเพล็กซ์ บี ชั้นที่ 29 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10310------------------------------------------------------------------------


โทร :

02-2900555 ต่อ 5201-5202

---------------------------------------------------------------------------

รับเงินสินไหมจากบริษัทประกัน
1.ตรวจสอบความถูกต้องทันทีหลังได้รับเงินสินไหม
2.ขั้นตอนพิจารณาจ่ายเงินสินไหมช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย


ขึ้นข้างบน