เคลมโควิดเอเชียเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม

กรณีเบิก เจอ จ่าย
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงหรือฉบับที่มีการรับรองสำเนาพร้อมประทับตราโรงพยาบาล
3.ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (COVID 19 TEST RESULT) ผลตรวจ RT-PCR
4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
6.ต้นฉบับหรือสำเนาแฟ้มประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง

 


-----------------------------------------------------------------------------


กรณีเบิก ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา
3.ต้นฉบับหรือสำเนาแฟ้มประวัติการรักษาจากโรงพยาบาล
4.ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (COVID 19 TEST RESULT) ผลตรวจ RT-PCR
5.ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
6.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
7.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง

 


------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ต้นฉบับใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา และวันที่ได้รับการวินิจฉัย
3.ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (COVID 19 TEST RESULT) ผลตรวจ RT-PCR
4.แฟ้มประวัติการตรวจรักษา
5.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
6.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง-----------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ค่าชดเชยรายวัน

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

2.ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา

3.สำเนาใบเสร็จรับเงิน ที่แสดงค่าใช้จ่าย

4.แฟ้มประวัติการตรวจรักษา

5.ผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากห้องLAB ผลตรวจRT-PCR


หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง

---------------------------------------------------------------------------

ช่องทางการยื่นเอกสารเคลม

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเคลม(covid)  183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ชั้น12 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ---------------------------------------------------------------------------

โทร

02-8693399

---------------------------------------------------------------------------

รับเงินสินไหมจากบริษัทประกัน
1.ตรวจสอบความถูกต้องทันทีหลังได้รับเงินสินไหม
2.ขั้นตอนพิจารณาจ่ายเงินสินไหมช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย


ขึ้นข้างบน