เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม

กรณีเบิก เจอ จ่าย

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

2.ผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR (RT-PCR) ฉบับจริง จากห้องปฏิบัติการ

(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)

3.สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล

4.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร


หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง


-----------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

2.ผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR (RT-PCR) ฉบับจริง จากห้องปฏิบัติการ

(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)
3.สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
(รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)

4.ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ที่ปรากฎลายเซ็นแพทย์เจ้าของไข้ พร้อมประทับตราโรงพยาบาล

5.ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และรายการค่าใช้จ่าย

6.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

7.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร


หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง
------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time-PCR (RT-PCR) ฉบับจริง จากห้องปฏิบัติการ
(Lab Test) ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือโรงพยาบาล (ในประเทศไทย)
3.สำเนาแฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล หรือ Discharge Summary
(รับรองสำเนาถูกต้องจากโรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาล)
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์
5.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของผู้รับผลประโยชน์
6.ผลLAB รับรองการติดเชื้อโควิด-19
7.สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต)

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง-----------------------------------------------------------------------------
ช่องทางการยื่นเอกสารเคลม

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :

ฝ่ายสินไหมทั่วไป (์Non-Motor Claim Division) บริษัทเดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน) 492,494 ถ.รัชดาภิเษก ซ.รัชดาภิเษก 26 ถนนสามเสนนอก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


-----------------------------------------------------------------------โทร :

02-7925555 / Hot Line : 1729

---------------------------------------------------------------------------

รับเงินสินไหมจากบริษัทประกัน
1.ตรวจสอบความถูกต้องทันทีหลังได้รับเงินสินไหม
2.ขั้นตอนพิจารณาจ่ายเงินสินไหมช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย


ขึ้นข้างบน