เคลมโควิดอาคเนย์เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม

กรณีเบิก เจอ จ่าย
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตัวจริง)
3.ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (COVID 19 TEST RESULT)
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: ส่งE-mail หรือเอกสารตัวจริง

-----------------------------------------------------------------------------


กรณีเบิก ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

2.ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา และวันที่ได้รับการวินิจฉัย

3.ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (COVID 19 TEST RESULT)
4.ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
5.ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
6.ประวัติการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
7.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
8.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง


-----------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ชดเชยรายวัน และเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา และวันที่ได้รับการวินิจฉัย
3.ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ (COVID 19 TEST RESULT)
4.ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
5.ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
5.ประวัติการรักษาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
6.สำเนาบัตรประชาชน ผู้เอาประกันภัย
7.สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

หมายเหตุ: ส่งE-mail หรือเอกสารตัวจริง

-----------------------------------------------------------------------------------


ช่องทางการยื่นเอกสารเคลม

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :

ฝ่ายสินไหมอุบัติเหตุและสุขภาพ ชั้น8 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

----------------------------------------------------

อีเมล :

MajorA&HClaim@segroup.co.th


------------------------------------------------------------------------

โทร :

02-631-1311 ต่อ 5538, 5539, 5186, 5261, 5338, 5339

---------------------------------------------------------------------------

รับเงินสินไหมจากบริษัทประกัน
1.ตรวจสอบความถูกต้องทันทีหลังได้รับเงินสินไหม
2.ขั้นตอนพิจารณาจ่ายเงินสินไหมช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย


ขึ้นข้างบน