เคลมโควิดเมืองไทยเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม

กรณีเบิก เจอ จ่าย

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
3.เอกสารการตรวจพบเชื้อ COVID-19 วิธี RT-PCR ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.ประวัติการรักษาทั้งหมดและผลแสดงเป็นโควิด-19
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: (ส่งE-mail เท่านั้น) ลูกค้าจะได้รับE-Mail เลขรับแจ้งและSMSยืนยันหมายเลขเคลม

-----------------------------------------------------------------------------


กรณีเบิก ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

2.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน

3.ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และรายการค่าใช้จ่าย
4.ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล
5.สำเนารายงานแพทย์ ประวัติการรักษาทั้งหมด (รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล)
6.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
7.เอกสารการตรวจเชื้อโควิด-19 RT-PCRที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่สาขา

------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
3.ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล
4.สำเนารายงานแพทย์ วินิจฉัยภาวะโคม่า ประวัติการรักษาทั้งหมด (รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล)
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
6.เอกสารการตรวจเชื้อโควิด-19 RT-PCRที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเองที่สาขา

-----------------------------------------------------------------------------------


กรณีเบิก ชดเชยรายวัน

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
3.สำเนาใบเสร็จรับเงิน และรายการค่าใช้จ่าย
4.ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
6.เอกสารการตรวจเชื้อโควิด-19 RT-PCRที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
7.สำเนารายงานแพทย์ ประวัติการรักษาทั้งหมด (รับรองสำเนาโดยสถานพยาบาล)

หมายเหตุ: (ส่งE-mail เท่านั้น) ลูกค้าจะได้รับE-Mail เลขรับแจ้งและSMSยืนยันหมายเลขเคลม


-----------------------------------------------------------------------------------


ช่องทางการยื่นเอกสารเคลม

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :

ฝ่ายสินไหม บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


-----------------------------------------------------------------------------------

อีเมล :

Claimcovid@muangthaiinsurance.com-----------------------------------------------------------------------------------


สอบถาม@mtifriend /โทร : 1484


-----------------------------------------------------------------------------------

รับเงินสินไหมจากบริษัทประกัน
1.ตรวจสอบความถูกต้องทันทีหลังได้รับเงินสินไหม
2.ขั้นตอนพิจารณาจ่ายเงินสินไหมช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย


ขึ้นข้างบน