เคลมโควิดวิริยะเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม

กรณีเบิก เจอ จ่าย
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.แนบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการLAB แบบ RT-PCR จากสถานพยาบาลหรือแล็บ ที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
หมายเหตุ: ส่งLine หรือเอกสารตัวจริง

                                                                                          -----------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

2.แนบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการLAB แบบ RT-PCR จากสถานพยาบาลหรือแล็บที่ได้รับการรับรอง

โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ Rapid Antigen Test จากสถานพยาบาลหรือแล็บที่ได้รับการรับรอง
3.ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และรายการค่าใช้จ่าย
4.ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ สำเนารับรองโดยโรงพยาบาล
5.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
6.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง

------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.แนบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB แบบ RT-PCR จากสถานพยาบาลหรือแล็บที่ได้รับการ รับรอง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ สำเนารับรองโดยโรงพยาบาล
4.ประวัติการรักษาทั้งหมด และผลแสดงเป็นโควิด-19
5.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
6.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง

-----------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ชดเชยรายวัน
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.แนบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการLAB แบบ RT-PCR จากสถานพยาบาลหรือแล็บที่ได้รับการ รับรอง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
3.ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ สำเนารับรองโดยโรงพยาบาล
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง


-----------------------------------------------------------------------------------


ช่องทางการยื่นเอกสารเคลม

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :

 (ฝ่ายสินไหมทดแทน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 84/1 อาคารวิริยะพันธุ์โฮดิ้ง ชั้น 11B ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700------------------------------------------------------------------------


ไลน์ :

@viriyahhealth


------------------------------------------------------------------------
โทร :

02-422-8888

---------------------------------------------------------------------------

รับเงินสินไหมจากบริษัทประกัน
1.ตรวจสอบความถูกต้องทันทีหลังได้รับเงินสินไหม
2.ขั้นตอนพิจารณาจ่ายเงินสินไหมช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย


ขึ้นข้างบน