เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมกรณีเบิก ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญและผลการวินิฉัย การรักษา
3.ต้นฉบับใบเสร็จ ที่แสดงค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

มายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง

------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก  ภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มาจากเชื้อโควิด-19
3.แฟ้มประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี)
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

มายเหตุ: ส่งเอกสารE-Mail หรือเอกสารตัวจริง

-----------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ค่าชดเชยรายวัน
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ใบรับรองแพทย์ และผล LAB จากทางโรงพยาบาล
3.สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลหรือใบสรุปค่ารักษาที่แสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
มายเหตุ: ส่งเอกสารE-Mail หรือเอกสารตัวจริง

----------------------------------------------------------------------------------


กรณีเรียกร้องค่าตรวจเชื้อโควิด ครอบครัว หรือ ผู้ที่พักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย
1. ผลตรวจเชื้อโควิดของผู้เอาประกันภัยระบุว่ามีการติดเชื้อ ผลตรวจ RT-PCR
2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับค่าตรวจโควิดของบุคคลในครอบครัว หรือ ผู้ที่พักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตรวจ
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ของผู้เอาประกัน
5. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม (A01-3)

มายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง

-----------------------------------------------------------------------------------

ช่องทางการยื่นเอกสารเคลม

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :

(ฝ่ายสินไหมสุขภาพและอุบัติเหตุ) ช้ัน 15 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120

----------------------------------------------------

อีเมล :

claim_ah@dhipaya.co.th


------------------------------------------------------------------------

โทร :

02-6601221
---------------------------------------------------------------------------

รับเงินสินไหมจากบริษัทประกัน
1.ตรวจสอบความถูกต้องทันทีหลังได้รับเงินสินไหม
2.ขั้นตอนพิจารณาจ่ายเงินสินไหมช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย


ขึ้นข้างบน