เคลมโควิด กรุงเทพเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อเรียกร้องค่าสินไหม

กรณีเบิก เจอ จ่าย
1.กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม
2.ผลLABยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR
3.สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้า (ถ้ามี)
4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: ส่งE-mail หรือเอกสารตัวจริง

-----------------------------------------------------------------------------


กรณีเบิก ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ผลLABยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR
3.สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้า (ถ้ามี)
4.ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษีตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาล
5.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
6.สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง

------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ผลLABยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR
3.สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้า (ถ้ามี)
4.สำเนาการวินิจฉัยที่ระบุว่าการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและ ระบบประสาทล้มเหลวที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง

-----------------------------------------------------------------------------------


กรณีเบิก ค่าทำความสะอาดสถานที่เอาประกันภัย
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ผลLABยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR
3.สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้า (ถ้ามี)
4.ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษีตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด รวมถึงการซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ต่างๆ
5.สำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้า
6.สำเนาบัตรประชาชน
7.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง

-----------------------------------------------------------------------------------

กรณีเบิก ค่าใช้จ่ายตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคคลในครอบครัว
1.กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
2.ผลLABยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบ RT-PCR
3.สำเนาใบรับรองแพทย์/สำเนาประวัติการรักษาพยาบาลของลูกค้า (ถ้ามี)
4.สำเนาใบรับรองแพทย์ของคนในครอบครัว
5.ใบเสร็จรับเงินที่เป็นใบกำกับภาษีตัวจริงที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายการตรวจหาเชื้อCovid-19ของคนในครอบครัว
6.เอกสารรับรองความสัมพันธ์ของลูกค้ากับคนในครอบครัว เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ
7.สำเนาบัตรประชาชน
8.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร


หมายเหตุ: ส่งเอกสารตัวจริง

-----------------------------------------------------------------------------------


ช่องทางการยื่นเอสารเคลม

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร :

ส่วนสินไหมทดแทน ชั้น4 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

----------------------------------------------------

อีเมล :

BKI_claim@bangkokinsurance.com


------------------------------------------------------------------------

โทร :

02-2858888 กด 3

---------------------------------------------------------------------------

รับเงินสินไหมจากบริษัทประกัน
1.ตรวจสอบความถูกต้องทันทีหลังได้รับเงินสินไหม
2.ขั้นตอนพิจารณาจ่ายเงินสินไหมช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกันภัย


ขึ้นข้างบน