ประกันเบ็ดเตล็ด

ประกันเบ็ดเตล็ด

     เป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการคุ้มครอง ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง และกรมธรรม์ประกันรถยนต์ โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่ เป็นดังนี้


1.หมวดประกันภัยอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้ร่างกายบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยผู้เอาประกันภัยไม่ได้เจตนาหรืออมุ่งหวัง

   1.1 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
   1.2 ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ
   1.3 ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
   1.4 ประกันภัยสำหรับผู้โดยสารเรือรับจ้าง


2.หมวดการประกันภัยทางวิศวกรรม

   2.1 การประกันการปฎิบัติงานตามสัญญา
   คือ การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก
  เนื่องจากการปฏิบัติงานและยังผลให้ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือความบาดเจ็บทางร่างกาย
  การประกันภัยประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างต่าง ๆ

   2.2 การประกันภัยเครื่องจักร
   คือ การประกันภัยที่ให้ควมคุ้มครองต่อเครื่องจักรหลังการติดตั้งโดยสมบูรณ์แล้ว กรณีเครื่องจักรนั้น
  เสียหายหรือบุบสลายโดยไม่คาดไว้ล่วงหน้าได้

   2.3 การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ    คือ ความเสียหายของหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน
  อันเนื่องมาจากการระเบิด หรือการยุบแฟบ
  2.4 การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค
   คือ ความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากสาเหตุจาก อัคคีภัย ฟ้าผ่า น้ำท่วม ความชื้น ภัยเปียกน้ำ
  ความเสียหายจากการดับเพลิง


3.การประกันภัยความรับผิด

  3.1 ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
  คือ การประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องจาก
  การบำรุงรักษาและการดูแลสถานที่ ยังผลให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินและ /หรือความบาดเจ็บ
   ทางร่างกาย

   3.2 ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของประกอบวิชาชีพ
  คือ การประกันภัยที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแทบทุกคน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงที่
   จะถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดี ให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น ๆ
  อันเป็นผลมาจากการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ

   3.3 ประกันภัยความรับผิดเนื่องจากต่อผลิตภัณฑ์
   คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ ให้ความคุ้มครองสำหรับการบาดเจ็บ
  ทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยการบาดเจ็บทางร่างกาย
  หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินนั้นต้องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
  และเกิดขึ้นภายในอาณาเขตความคุ้มครองของกรมธรรม์

  3.4 ประกันภัยความรับผิดป้ายโฆษณา
   คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อป้ายโฆษณา และความสูญเสียหรือเสียหาย
   ต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สิน ของผู้สัญจรไปมา


4. การประกันภัยอื่นๆ

   4.1 การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
   คือ คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ ใช้สำหรับผู้เล่นกอล์ฟหรือการซ้อมในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ
  จะได้รับความคุ้มครอง 4 ส่วนคือ
     4.1.1 รางวัลพิเศษสำหรับ "โฮล-อิน-วัน"
     4.1.2 ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
     4.1.3 อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
     4.1.4 ประกันอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย

  4.2 การประกันภัยโจรกรรม
   "คือ ประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัย
   โจรกรรมดังนี้ ความคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยโจรกรรม"
   จะได้รับความคุ้มครอง 2 ส่วน คือ
     4.2.1 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
     4.2.2 ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

  4.3 การประกันภัยสำหรับเงิน
   คือ การประกันภัยการสูญเสียเงิน

  4.4 การประกันภัยความซื่อสัตย์
   คือ การประกันภัยที่คุ้มครองนายจ้างต่อความสูญเสียทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการทุจริตของลูกจ้าง

  4.5 การประกันภัยกระจก
   คือ การประกันภัยคุ้มครองการแตกหักของกระจกที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วในสถานที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ขึ้นข้างบน