เงื่อนไขความคุ้มครอง

1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก

ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย กรณีเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่าย
ที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้หมายรวมถึงบุคคลภายนอกที่อยู่นอกรถยนต์คันเอาประกันภัย และบุคคลภายนอกที่

แต่อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ดังกล่าวนี้ คือ
1. ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ
2. คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ลูกจ้างในขณะการจ้างงานของผู้ขับขี่นั้น


2. คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามความเสียหายที่แท้จริง
แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

แต่ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
1 ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของ
ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง

2 เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าวอันเกิดจากการ
สั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์
ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์


3. รถยนต์สูญหาย / รถยนต์ไฟไหม้

3.1 รถยนต์สูญหาย
อันเกิดจากการลักการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงิน
เอาประกันภัยที่ระบุในตารางกรมธรรม์ และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด

3.2 รถยนต์ไฟไหม้
ไฟไหม้ในที่นี้หมายถึง ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือ
เป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นใดก็ตาม

ขึ้นข้างบน