การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง (Travel Accident)


การประกันภัยชนิดนี้มีหลักการ และการคุ้มครอง เช่นเดียวกับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะแตกต่างกันเพียง
ระยะเวลาการคุ้มครอง

การประกันอุบัติเหตุเดินทาง (TA) แบ่งเป็น 2 ประเภท
1.เดินทางภายในประเทศ
2.เดินทางออกนอกประเทศ


แนวทางในการพิจารณารับประกันภัย
1. ระยะเวลาเดินทาง
2.การเดินทาง เส้นทาง ยานพาหนะ จุดหมายปลายทาง
3.จำนวนเงินเอาประกันภัย
4.อายุ และสุขภาพ ของผู้เอาประกันภัย
5.ประวัติการขอเอาประกันภัยกับบริษัทอื่น
6.การขยายความคุ้มครอง (เฉพาะการเดินทางออกนอกประเทศ)

   6.1ความคุ้มครองขยายถึงค่ารักษาพยาบาล ความเจ็บป่วยขณะอยู่ในช่วงระหว่างเดินทาง
   6.2ความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางสูญหาย
   6.3การยกเลิกเที่ยวบิน

  เป็นต้น


ผู้มุ่งหวังต่อการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง
1. ผู้ที่เดินทางไปดูงาน ทัศนะศึกษา ท่องเที่ยว ทั้งรายบุคคล และหมู่คณะ
2. บริษัทจัดท่องเที่ยว ทัวร์ต่างๆ
3.โรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ที่จัดการเดินทางเป็นหมู่คณะ
4.ผู้ที่ต้องเดินทางไปประเทศ แถบยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ฟินแลนด์ ออสเตรีย สาธารณะเช็ค อิตาลี นอร์เวย์ สวีเดิน เดนมาร์ก โปรตุเกส สเปน เบลเยี่ยม เป็นต้น เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ฟินแลนด์ ออสเตรีย สาธารณะเช็ค อิตาลี เป็นต้น
5. นักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ


ความคุ้มครอง เดินทางต่างประเทศ (Download)

อัตราเบี้ยประกัน เดินทางต่างประเทศ (Download)

ขึ้นข้างบน