บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) แพคเกจประกันเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยสวนทุเรียน

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

ประกันภัยโจรกรรมร้านทอง

ประกันวิชาชีพแพทย์

ประกันชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถ (Motor Top up)

ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3 (การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง)ขึ้นข้างบน