การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง (Travel Accident)

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง TA


บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยวิวัฒน์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอไอจีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) มหาชน

บริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การประกันอุบัติเหตุเดินทาง (TA) แบ่งเป็น 2 ประเภท
1.เดินทางภายในประเทศ
2.เดินทางออกนอกประเทศ

แนวทางในการพิจารณารับประกันภัย
1. ระยะเวลาเดินทาง
2.การเดินทาง เส้นทาง ยานพาหนะ จุดหมายปลายทาง
3.จำนวนเงินเอาประกันภัย
4.อายุ และสุขภาพ ของผู้เอาประกันภัย
5.ประวัติการขอเอาประกันภัยกับบริษัทอื่น
6.การขยายความคุ้มครอง (เฉพาะการเดินทางออกนอกประเทศ)

   6.1ความคุ้มครองขยายถึงค่ารักษาพยาบาล ความเจ็บป่วยขณะอยู่ในช่วงระหว่างเดินทาง
   6.2ความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางสูญหาย
   6.3การยกเลิกเที่ยวบิน

  เป็นต้น

ผู้มุ่งหวังต่อการประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง
1. ผู้ที่เดินทางไปดูงาน ทัศนะศึกษา ท่องเที่ยว ทั้งรายบุคคล และหมู่คณะ
2. บริษัทจัดท่องเที่ยว ทัวร์ต่างๆ
3.โรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ที่จัดการเดินทางเป็นหมู่คณะ
4.ผู้ที่ต้องเดินทางไปประเทศ แถบยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ฟินแลนด์ ออสเตรีย สาธารณะเช็ค อิตาลี นอร์เวย์ สวีเดิน เดนมาร์ก โปรตุเกส สเปน เบลเยี่ยม เป็นต้น เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ฟินแลนด์ ออสเตรีย สาธารณะเช็ค อิตาลี เป็นต้น
5. นักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ


ขึ้นข้างบน