ประกันชีวิต


 • อาคเนย์ ศรีกรุง บำนาญ 90/5

 • อาคเนย์ ศรีกรุง ตลอดชีพ 90/20

 • อาคเนย์ ศรีกรุง สะสมทรัพย์ 10/3

 • อาคเนย์ ศรีกรุง สะสมทรัพย์ 20/10

 • อาคเนย์ ศรีกรุง สะสมทรัพย์ ครบอายุ 70/10 


เอกสารประกอบการแจ้งงาน

1.ใบคำขอเอาประกันชีวิต (ตัวจริง)

2.สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

3.สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย

4.หนังสือยินยอมหักบัตรเครดิต 

5.หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก

ขึ้นข้างบน