ประกันสุขภาพใหม่ ปรับอะไรบ้าง ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค.2565

1.เพิ่มคำนิยาม

1.1 ฉ้อฉลประกันภัย หมายถึง การเรียกร้องผลประโยชน์โดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานเท็จ รวมถึงเจตนาทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการป่วยเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ

1.2 ผ่าตัด เปลี่ยนเป็น ผ่าตัด 3 แบบ ดังนี้

- ผ่าตัดใหญ่ หมายถึง การผ่าตัดผ่านหนังหรือช่องโพรงของร่างกาย ต้องใช้ยาสลบ หรือระงับความรู้สึก

- ผ่าตัดเล็ก หมายถึง การผ่าตัดระดับผิวหนัง ชั้นเยื่อบุ โดยใช้ยาชาเฉพาะบริเวณ

- ผ่าตัดใหญ่แบบไม่นอนโรงพยาบาล (Day Surgery) หมายถึง ผ่าตัด หรือทำหัตถการทดแทนการผ่าตัดใหญ่ มีการใช้ยาสลบ ใช้เครื่องมือพิเศษทดแทนการผ่าตัดใหญ่

2. หมวดความคุ้มครอง

แบ่งเป็น 13 หมวด เหมือนกันทุกบริษัท ทุกแบบ เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ

2.1 หมวดที่ 1-5 ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน

- หมวดที่ 1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล

- หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์

- หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา

- หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และ หัตถการ

- หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)

2.2 หมวดที่ 6-13 ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก

- หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจก่อนและหลังการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

- หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง

- หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอก

- หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด

- หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา

- หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด รวมถึง การรักษาแบบ Targeted Therapy

- หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

- หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

3.การเพิ่มเบี้ยปีต่ออายุ

3.1 อายุและอาชีพของแต่ละบุคคล

3.2 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นหรือตาม Portfolio ของบริษัทนั้น ๆ

4.ข้อยกเว้น   ข้อยกเว้นทั่วไปที่มีการยกเลิก

4.1 การเข้าร่วมทะเลาะวิวาท

4.2 ขณะขึ้นหรือลง หรือโดยสาร เครื่องบินส่วนบุคคล

4.3 ขณะขับขี่หรือปฎิบัติหน้าที่เป็นพนักงานบนอากาศยาน

4.4 ขณะปฎิบัติหน้าที่ ทหาร ตำรวจ หรือ อาสาสมัคร

4.5 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี

5.ปฎิเสธการต่ออายุ

5.1 ผู้เอาประกันไม่แถลงความจริง ปกปิดข้อมูลสุขภาพและข้อมูลสาระสำคัญ

5.2 การเคลม การรักษาเกินความจำเป็นทางการแพทย์ เช่นการที่รักษาตัวหายแล้วแต่ขอหมอนอนเพิ่ม

5.3 ผู้เอาประกัน เรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนรพ.รวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริง เช่น มีรายได้เฉลี่ยวันละ 500 บาท แต่ซื้อประกันที่มีค่าชดเชยรายได้ รวมกันทุกบริษัท 3,000 บาท

6.การบอกเลิกสัญญา

- บริษัท มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ถ้ามีหลักฐานว่า ผู้เอาประกันกระทำการฉ้อฉลประกันภัย


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง สัญญาประกันสุขภาพมาตรฐาน คลิกที่นี่
ขึ้นข้างบน