การต่ออายุบัตรนายหน้าสำหรับบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงสามารถใช้เงื่อนไขตามหนังสือของ คปภ.ที่ 3312/ว3905 ซึ่งประกาศเมื่อปี 2564 ได้เช่นเดิม


โดยผู้ที่บัตรนายหน้าหมดอายุตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สามารถอบรมตามสถานะของบัตรนายหน้าได้  หลังอบรมเสร็จเรียบร้อยจะต้องยื่นผลอบรมไม่เกิน 15 วัน พร้อมแนบหนังสือชี้แจ้ง https://bit.ly/3K7NkCp 
.
แต่!!! ในกรณีที่บัตรนายหน้าขาดต่อ ก่อนปี 2564 และผลสอบเกิน 2 ปี จะต้องทำการสอบใหม่ (เว้นแต่หรือจนกว่า คปภ.จะมีประกาศเป็นอย่างอื่น)
.
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คปภ. ทั่วประเทศตามลิงก์นี้เลยนะครับ  https://bit.ly/3fl40bt 
.
อ้างอิงตามประกาศ คปภ.ปี2564 https://bit.ly/34Rqqz9 

ขึ้นข้างบน