ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 กันยายน2564 - 30 กันยายน 2564

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร 530,010.96
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด  238,296.25
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป  235,466.42
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป  217,445.33
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป  193,486.49
บุญธรรม เดชหาญ  148,078.86
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 142,746.25
 โสรัช เดโชพล 135,088.98
ไพโรจน์ บุญมาก 132,551.07
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 131,435.67
เอสเคเอฟ พลัส จำกัด 124,911.15
 สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด 122,950.33
ธรรมพล ประภาสัย 115,200.82
นงค์นุช เหล็กกล้า 114,896.69
วิโรจน์ เกตุประยูร 110,256.10
ภาวนา 365 จำกัด 106,238.93
 บวร แสนเรือน 104,660.44
 พ.ปุณยวัจช์ 99,698.73
 กัญญา เลียวประโคน 99,539.37
 เจริญ ประจิมพฤกษ์ 89,721.25
เทวาวิจิตร 86,117.52
 แอลพี สมาร์ท 85,205.24
ทรัพย์มงคล 59 79,808.60
 นพพล ดีมงคล 77,334.95
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 75,777.00
ธัญลักษณ์ รนที 73,141.66
 สมศรี ศรีเพชร 67,362.64
จิรยุทธ มาลาวงษ์ 65,901.51
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 65,219.74
วีวรรณ คุตะวัน 64,464.19
ชาติชาย สอิงทอง 61,875.55
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 58,363.65
ชนายุทธ เจรณาเทพ 56,921.86
วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 54,947.94
ราชวัชร โรจน์ทินกร 54,854.60
อาภากร เดชพงษ์ 54,805.37
ขนิษฐา เครือวงศ์ 54,532.60
วงศ์สถิตย์ สมสูง  53,650.78
นารี แสนประสิทธิ์ 50,194.31
ไชยยา ชนะชัย 49,709.49
พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 49,705.06
ม.ทศพรปรีชา 48,184.04
 คณพศ โชติประทุม 47,022.15
ศลิษา นาคฤทธิ์ 46,983.45
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 46,940.47
จำรัส บุญศรี 45,917.84
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัล 45,895.61
วนิดา เกิดธนมงคล 45,378.96
สมพงษ์ คุณสมบัติ 42,150.58
นัฐวุฒิ พูลผล 41,793.86
อรุณนี โสธโน 40,931.38
ศศิตา บัวสี 40,723.27
กรวิภา สุขัคคานนท์ 40,679.65
ณัฐสุดา สิงหศิริ 40,169.40
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 38,282.43
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์  38,144.51
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 37,223.64
ชุลี โนจิตร 36,975.35
นวนิจ ตัณฑัยย์ 35,577.86
จุฑา วาสดำเกิง 34,372.75
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 33,722.04
จะลุย อ่อนปุย 33,663.03
บุญเลิศ เตียวสุวรรณ 33,369.13
ศิรินภา โทรัตน์ 33,209.97
สุรวุฒิ ศรีมันตะ 33,152.34
แพรภิรมย์ ไตรพรม 33,091.12
 จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 32,943.44
วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 32,720.24
ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 32,187.48
บุญสุข ประจิมทิศ 31,686.94
นพดล อินตา 31,273.19
พรรณเชษฐ รนที 31,222.62
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด 30,421.29
ราชันย์ แก้วเต๋จ๊ะ 30,281.65
 เจียม ลือลั่น  30,045.47
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย  29,791.95
นิภา ชุมภูปิน 29,681.15
พรนภา สมศรีสุข 29,187.92
 ธีระศักดิ์ บุญนำ 28,825.27
แอคชั่นโกล ทรู 28,406.91
ประภัสสร เชาว์ชาญ  28,346.42
คมสันต์ พงษ์โพธิ์  28,302.88
 ไอยรัตน์ โชติการ 27,992.50
สลิลทิพย์ บัวผัด 27,705.66
มนัสนันท์ ทับไทร 27,299.23
พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 27,287.79
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 26,700.01
จุฑามาศ อ่างทอง 26,294.46
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 25,989.56
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 25,822.06
กิตติชัย อ่างทอง 25,409.27
ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร 25,157.51
วรัญญา เจิมจิตต์  24,997.17
นันทนา บุรุษวยากรณ์  24,540.90
อัญชลี อยู่พร้อม 24,427.78
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 24,133.03
ชญาดา จันทร์สว่าง 23,973.64
ฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 23,906.46
อาภรณ์ หนูห้อง 23,892.87
ชุติมา โตประมาณ 23,387.28
ถาวร พ้นภัย 23,090.81
ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,080.11
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 23,073.22
อิงอร บุญช่วย 22,831.60
อุลัย โนนสาเทศ 22,071.89
จันทนา โชคตาม 22,011.86
รสสุคนธ์ หอมดาวเรือง 21,866.63
สุชาติ อัคนียุทธ 21,753.93
นคร สิทธาพัฒนพร 21,705.09
สมพงษ์ โคตรวิชัย 21,694.57
ถาวร จันทร์เรือง 21,447.05
ธนสุภา ช่างแฟง 21,440.39
ชนัดดา ราษฏรนิยม 21,148.98
สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 21,134.43
นันทิกานต์ อาชาวาสนา 21,011.03
นุศักดิ์ เกษทอง 20,832.47
ทศพล โชติคุตร์ 20,791.92
รินดา ถ้ำกลาง 20,733.19
อนุวัฒน์ บุษบา 20,598.12
กัญญา ธนตรีชัยกุล 20,576.89
วรรณสุดา ผายทอง 20,510.71
สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
เสาวลักษณ์ บล็อก 20,326.56
ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 19,757.13
จริยา ศรีทิพย์ 19,452.61
 อำนาจ สุภาพสุนทร 19,266.56
ศิรินภา เรืองนภารัตน์ 19,229.15
ชินาธิป ธราเดชากร 19,087.56
สำราญ ธรรมวงค์ 19,079.59
โรมรันต์ ถินกระไสย์ 18,970.67
พินิต เพชรดา 18,937.17
ธวัช คุณสมบัติ 18,875.25
รัตตินันท์ สาฤกษ์ 18,752.90
สุรัตน์ สดงาม 18,546.81
ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 18,454.23
คุณิชชา ทองมนต์ 18,391.81
ลาภิสรา พนธิตรกุล 18,126.14
ธนพร เหลืองวิลัย 17,835.29
อภิชาติ ปรีชา 17,800.04
รังสรรค์ จือศานติ 17,609.36
บุปผา พิมพ์เวิน 17,461.93
พรชัย อุตมา 17,158.94
กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 16,801.23
ณัชวลัญช์ จันทร์แก้ว 16,760.49
ศรา อินเพ็ง 16,667.26
ชนัญชิตา ศรีพนาวัน  16,633.07
ณัฐพล โสภิตานนท์  16,588.16
 ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ  16,440.26
อรอุมา รักรู้  16,366.51
จินตนา ชัยฤทธิ์  16,308.94
เปมิกา เฉลิมศรี 16,295.42
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 16,071.32
สมรักษ์ คำผุย  15,834.28
รัศมี พรหมกัลป์  15,740.99
 วรพล ธรรมจารี  15,688.88
อนันท์ ตรีพล 15,680.13
ไพศาล สวนกัน 15,638.75
ธนกฤต ธีรเดชานันท์  15,637.32
สายัณท์ จันทร์สีทอง 15,602.36
ธนาเดช หนูเอียด 15,490.20
อนุวัติ จันทร์ลอย  15,467.38
ธัชมาศ ทวีงาม 15,329.45
ทวีวัฒนา ไชยมงคล 15,267.90
รัชนก ศรีศิริ 15,236.88
หนึ่ง มังคละคีรี 15,179.48
ขึ้นข้างบน