ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2564

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 546,674.53
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป .  263,563.43
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด .  207,874.20
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป .  195,121.27
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 161,458.15
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ  139,044.34
บุญธรรม เดชหาญ  135,066.14
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 134,899.59
พ.ปุณยวัจช์ . 125,862.03
วิโรจน์ เกตุประยูร  118,638.89
เอสเคเอฟ พลัส จำกัด .  112,367.68
บวร แสนเรือน 109,944.82
ธรรมพล ประภาสัย  101,906.41
โสรัช เดโชพล  97,420.62
สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด .  93,573.27
เจริญ ประจิมพฤกษ์  93,025.15
นงค์นุช เหล็กกล้า  92,351.63
เทวาวิจิตร . 87,331.73
ภาวนา 365 จำกัด . 84,987.26
ไพโรจน์ บุญมาก  82,001.86
แอลพี สมาร์ท . 81,519.97
กัญญา เลียวประโคน 81,252.61
ธัญลักษณ์ รนที  80,004.61
จิรยุทธ มาลาวงษ์  79,500.18
ทรัพย์มงคล 59 .  78,831.37
ปุณยนุช มยุโรวาท 77,304.02
นพพล ดีมงคล 77,051.68
วรายุทธ ขระเขื่อน  71,211.81
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 65,628.94
รตนภัส วรรณวรพร 62,028.04
วงศ์สถิตย์ สมสูง 61,994.87
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 61,376.36
จำรัส บุญศรี  60,408.60
ชนายุทธ เจรณาเทพ 59,728.36
อรุณนี โสธโน  57,131.69
ราชวัชร โรจน์ทินกร  52,515.35
ม.ทศพรปรีชา . 52,496.97
ศลิษา นาคฤทธิ์ 52,362.45
อาภากร เดชพงษ์  50,996.19
ขนิษฐา เครือวงศ์  49,977.77
นัฐวุฒิ พูลผล 49,711.87
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย  46,933.47
ไชยยา ชนะชัย  46,896.49
วนิดา เกิดธนมงคล 46,418.97
อาภรณ์ หนูห้อง 44,369.04
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 40,190.43
วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 39,927.10
ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว  39,356.29
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 39,135.14
แอคชั่นโกล ทรู .  39,063.89
พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 38,548.89
ฉวีวรรณ คุตะวัน 36,421.30
ศศิตา บัวสี 36,261.08
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร  36,228.68
เกษรานิษฐ์ ขวัญทอง  36,136.12
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 35,933.27
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์  35,747.86
กัญญา ผาลา  35,443.81
คณพศ โชติประทุม 35,306.63
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ  34,842.51
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี  34,469.19
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัล  34,351.71
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์  34,084.14
คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 33,720.17
จุฑามาศ อ่างทอง  33,621.27
พีรพงศ์ ภู่กลั่น 33,477.03
แพรภิรมย์ ไตรพรม 33,208.66
สุรวุฒิ ศรีมันตะ  32,986.75
สุรศักดิ์ จิตอำนวย  32,695.50
กัญญา วิเชียร 32,516.65
ถาวร พ้นภัย 32,466.64
สมพงษ์ คุณสมบัติ  32,434.27
พรนภา สมศรีสุข 32,012.35
ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 31,357.43
กรวิภา สุขัคคานนท์  30,907.56
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 30,155.23
ณัฐสุดา สิงหศิริ  30,056.19
ชุลี โนจิตร 29,527.95
ไอยรัตน์ โชติการ 29,195.55
นารี แสนประสิทธิ์  28,753.23
จะลุย อ่อนปุย 28,711.97
เจียม ลือลั่น 28,380.15
จุฑา วาสดำเกิง 28,256.89
ภูวเดช นามวงษ์  28,106.71
นิภา ชุมภูปิน  28,063.61
นวนิจ ตัณฑัยย์  27,446.05
อุลัย โนนสาเทศ 27,418.34
กิตติชัย อ่างทอง 27,182.86
วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 27,124.75
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์  27,058.44
ธนาธิป แก้วนาโพธิ์ 26,765.42
ชินาธิป ธราเดชากร  26,691.51
อัญชลี อยู่พร้อม 25,635.51
อิงอร บุญช่วย 25,421.19
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 25,403.02
พินิต เพชรดา 25,246.81
ธนสุภา ช่างแฟง 24,969.40
ประภัสสร เชาว์ชาญ  24,746.08
สุนันทา ธนภัทรอุดม 24,458.42
ศิรินภา โทรัตน์ 24,143.12
นคร สิทธาพัฒนพร 23,908.92
พรนิภา ปรีชา  23,817.46
ชญาดา จันทร์สว่าง  23,644.82
นพดล อินตา  23,310.35
เกษม เลิศจรรยาวัฒน์  23,246.42
ไสว เพ็ชรพันธ์  23,080.11
นันทนา บุรุษวยากรณ์ 22,987.08
สุชาติ อัคนียุทธ 22,455.52
เบญญาภา ประยูรวงค์  22,405.02
จันทนา โชคตาม 22,211.15
รินดา ถ้ำกลาง 22,138.84
วรัญญา เจิมจิตต์  22,137.93
พรรณเชษฐ รนที  21,903.25
สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 21,646.46
กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 21,571.60
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 20,680.52
สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
ลภัส จำรูญจินดา  20,310.20
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 20,216.67
กาญจนะ วิจิตร  20,122.61
สมพงษ์ โคตรวิชัย 19,864.96
ทวีวัฒนา ไชยมงคล 19,705.31
 อำนาจ สุภาพสุนทร 19,584.95
วรรณสุดา ผายทอง  19,461.26
นันทิกานต์ อาชาวาสนา  19,091.27
ฉลาด มีพรม  18,998.30
ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 18,737.49
พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร  18,670.72
หนึ่ง มังคละคีรี 18,453.92
สารพล แจ่มจรัส  18,413.13
บุญสุข ประจิมทิศ 18,280.99
สันติ ศีลวินัยพร 18,143.20
อัญชลี อิ่มประสิทธิชัย 18,038.33
บัญชา รื่นฤทัยกุล 17,945.59
สมรถ สุณเจิม 17,725.68
ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย  17,697.49
รัตนชัย ดำมี 17,694.13
แสงอรุณ เมืองสุข 17,522.54
ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 17,448.75
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 17,423.20
ศิรินภา เรืองนภารัตน์ 17,419.78
ชนัดดา ราษฏรนิยม  17,285.43
ถาวร จันทร์เรือง  17,214.61
โรมรันต์ ถินกระไสย์ 17,195.71
วิศรา อินเพ็ง 17,150.95
ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 17,046.91
ศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ 16,815.89
สมควร แตงเล็ก 16,784.36
สมพร พันธุ์บุตรน้อย 16,773.82
เสาวลักษณ์ บล็อก  16,751.01
กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล  16,647.81
ฐนัติ เจียมจรัสรังษี  16,405.90
คุณิชชา ทองมนต์  16,296.69
ไพศาล คำประสิทธิ์ 16,254.53
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 16,142.56
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์  16,017.15
จริยา ศรีทิพย์ 15,876.70
จีรศักดิ์ ตันเวชกุล 15,817.96
อภิชาติ ปรีชา 15,571.52
อรอุมา รักรู้  15,510.85
ชุติมา โตประมาณ 15,291.30
จุฬารัตน์ ปัญยาง 15,141.86
ขึ้นข้างบน