ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 702,945.38
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 354,648.56
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 309,386.57
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 255,753.07
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 217,452.03
วิโรจน์ เกตุประยูร 173,362.07
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 172,040.45
บุญธรรม เดชหาญ 166,556.72
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 147,356.48
พ.ปุณยวัจช์ . 141,945.74
บวร แสนเรือน 139,589.62
โสรัช เดโชพล 134,332.36
เทวาวิจิตร . 132,867.83
ธรรมพล ประภาสัย 130,665.48
สุจริต อินฟินิตี้ จำกัด . 126,393.70
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 121,855.16
แอลพี สมาร์ท . 113,028.52
นงค์นุช เหล็กกล้า 110,454.91
ไพโรจน์ บุญมาก 106,116.53
เอสเคเอฟ พลัส จำกัด . 105,012.20
ภาวนา 365 จำกัด . 101,733.36
ธัญลักษณ์ รนที 101,597.78
วรายุทธ ขระเขื่อน 91,892.94
ทรัพย์มงคล 59 . 89,390.95
จำรัส บุญศรี 86,231.61
นพพล ดีมงคล 85,903.74
จิรยุทธ มาลาวงษ์ 85,235.20
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 77,877.08
กัญญา เลียวประโคน 77,597.65
ศลิษา นาคฤทธิ์ 74,860.33
ปุณยนุช มยุโรวาท 72,235.85
ไชยยา ชนะชัย 70,350.96
อาภากร เดชพงษ์ 69,273.58
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 68,651.59
ขนิษฐา เครือวงศ์ 68,538.88
ชนายุทธ เจรณาเทพ 68,203.42
นัฐวุฒิ พูลผล 66,601.46
วงศ์สถิตย์ สมสูง 64,697.11
ภูวเดช นามวงษ์ 63,850.26
ม.ทศพรปรีชา . 63,037.84
คณพศ โชติประทุม 59,208.34
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 55,421.13
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 55,237.80
นวนิจ ตัณฑัยย์ 54,129.57
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 53,733.05
รตนภัส วรรณวรพร 51,800.65
ราชวัชร โรจน์ทินกร 50,659.01
ไอยรัตน์ โชติการ 50,173.76
วนิดา เกิดธนมงคล 49,286.85
ชุลี โนจิตร 48,355.37
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 47,958.30
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 46,328.30
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 45,475.35
สมพงษ์ คุณสมบัติ 45,302.65
อรุณนี โสธโน 45,279.11
พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 45,251.98
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 45,216.37
แอคชั่นโกล ทรู . 45,201.64
นารี แสนประสิทธิ์ 45,149.35
แพรภิรมย์ ไตรพรม 43,443.12
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 42,815.74
ถาวร พ้นภัย 42,755.92
สุรวุฒิ ศรีมันตะ 42,663.20
วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 42,427.18
กิตติชัย อ่างทอง 40,725.61
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 40,702.15
สมพร พันธุ์บุตรน้อย 40,058.25
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด . 40,008.65
กัณพงศ์ บุญเจริญ 39,295.76
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 38,476.25
กัญญา ผาลา 38,421.75
คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 38,304.82
นพดล อินตา 38,261.36
ธนาเดช หนูเอียด 37,282.28
จุฑามาศ อ่างทอง 36,508.51
ศศิตา บัวสี 36,261.08
ศิรินภา โทรัตน์ 33,232.34
อัญชลี อยู่พร้อม 32,373.89
กัญญา วิเชียร 32,345.27
อาภรณ์ หนูห้อง 32,169.93
สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 32,056.92
พรรณเชษฐ รนที 31,921.63
วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 31,755.92
สารพล แจ่มจรัส 31,395.03
ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 31,169.30
จะลุย อ่อนปุย 30,987.19
ทวีวัฒนา ไชยมงคล 30,821.52
ณัฐสุดา สิงหศิริ 30,674.46
บุญสุข ประจิมทิศ 30,563.10
หนึ่ง มังคละคีรี 30,434.41
ประภัสสร เชาว์ชาญ 30,263.80
ฉวีวรรณ คุตะวัน 30,154.64
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 30,142.87
สมพงษ์ โคตรวิชัย 30,090.85
กรวิภา สุขัคคานนท์ 29,867.46
ถาวร จันทร์เรือง 29,301.85
นันทนา บุรุษวยากรณ์ 29,151.01
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 28,671.37
รินดา ถ้ำกลาง 28,561.28
อำนาจ สุภาพสุนทร 28,328.41
เบญญาภา ประยูรวงค์ 28,315.17
เกษม เลิศจรรยาวัฒน์ 28,257.17
พินิต เพชรดา 28,194.35
เจียม ลือลั่น 28,113.40
วรัญญา เจิมจิตต์ 28,050.65
นิภา ชุมภูปิน 28,026.39
ชินาธิป ธราเดชากร 27,597.90
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 27,431.13
จุฑา วาสดำเกิง 26,811.14
จันทนา โชคตาม 26,667.71
ทศพล โชติคุตร์ 25,420.35
พนิดา ธรรมลังกา 25,194.78
พีรพงศ์ ภู่กลั่น 25,139.58
ไพรีนทร์ แสนเรือน 24,911.54
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 24,619.66
อภิชาติ ปรีชา 24,570.64
พรนิภา ปรีชา 24,551.08
ธวัช คุณสมบัติ 24,392.60
สมรถ สุณเจิม 24,137.38
รัตนชัย ดำมี 23,792.60
ชาตรี ทองวิทยกุล 23,759.00
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 23,580.58
อิงอร บุญช่วย 23,386.20
ไสว เพ็ชรพันธ์ 23,074.11
สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 22,932.24
พงศกร ธีรเตชสิทธิ์ 22,874.72
กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 22,678.21
ธนาธิป แก้วนาโพธิ์ 22,636.34
พรนภา สมศรีสุข 22,013.50
สุชาติ อัคนียุทธ 21,731.21
ลภัส จำรูญจินดา 21,221.20
ธัชมาศ ทวีงาม 20,968.35
ชญาดา จันทร์สว่าง 20,888.77
นคร สิทธาพัฒนพร 20,462.48
สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 20,341.55
โรมรันต์ ถินกระไสย์ 20,262.54
ภัคพล วรนัยพินิจ 20,256.86
อนันท์ ตรีพล 20,102.31
ธนสุภา ช่างแฟง 19,872.09
ชวัตร คำหงษา 19,638.62
เพาเวอร์ แทรค จำกัด . 19,506.09
คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 19,497.03
แสงอรุณ เมืองสุข 19,191.61
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 18,932.41
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 18,706.98
นันทิกานต์ อาชาวาสนา 18,699.62
สมสุข อนุพันธ์ 18,692.65
โกวิท ประทีป ณ ถลาง 18,430.90
บัญชา รื่นฤทัยกุล 18,315.01
อนุวัติ จันทร์ลอย 18,233.43
ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 18,214.18
สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช 18,091.69
เอกชัย สุขพงษ์ 17,893.77
ธวัช น่วมด้วง 17,699.80
ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 17,519.13
แก้วมณี ปัททุม 17,349.27
รัตตินันท์ สาฤกษ์ 17,333.49
ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด . 17,314.08
ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์ 17,238.75
อุลัย โนนสาเทศ 17,221.76
สำราญ ธรรมวงค์ 17,095.56
อรุณ หวังลาภ 17,054.35
นุจิรา ทรงนิคม 17,030.82
ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว 16,880.35
เสาวลักษณ์ บล็อก 16,745.94
ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 16,692.36
ศิรินภา เรืองนภารัตน์ 16,666.46
พรชัย อุตมา 16,660.97
พิจักษณ์ โพธิวัฒน์ขจร 16,632.89
สุกิจ วีรเดชทวีวรรณ 16,623.94
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 16,580.85
ไพศาล คำประสิทธิ์ 16,561.09
ชนัดดา ราษฏรนิยม 16,507.27
ศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ 16,493.73
รัศมี พรหมกัลป์ 16,415.87
สุพัตรา เกิดบริบูรณ์ 16,238.50
กิตติชัย สุลำนาจ 16,232.89
ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ 16,078.30
กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 16,054.49
หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์ 16,011.13
ศักดิ์สิทธิ์ ฆารบุญ 15,961.14
วรชาติ นาคบุรินทร์ 15,914.37
ณัฐพล ปันทะนันท์ 15,913.49
ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ 15,889.31
คุณิชชา ทองมนต์ 15,778.25
ธีระศักดิ์ บุญนำ 15,680.24
ไชยอนันต์ ดวงมณีย์ 15,581.06
นพดล บำเรอเจ้า 15,405.22
บวร นามวงศ์ 15,402.80
จินตนา ชัยฤทธิ์ 15,331.05
จริยา ศรีทิพย์ 15,085.43
คำเพียร อยู่เย็น 15,056.98
ขึ้นข้างบน