ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 729,996.74
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป 348,917.87
โอเคดี อินชัวร์ โบรค 317,415.11
บุญธรรม เดชหาญ 272,971.74
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป 258,706.68
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป 240,527.94
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 174,186.33
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 162,514.44
บวร แสนเรือน 145,383.06
วิโรจน์ เกตุประยูร 141,178.89
พ.ปุณยวัจช์ 135,382.77
ธรรมพล ประภาสัย 120,890.24
เทวาวิจิตร 117,505.47
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 112,919.07
ไพโรจน์ บุญมาก 112,443.44
สุจริต ควรผดุง 108,679.12
ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ 108,376.78
แอลพี สมาร์ท 105,003.21
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 104,790.81
นงค์นุช เหล็กกล้า 104,052.52
นพพล ดีมงคล 101,989.24
วรายุทธ ขระเขื่อน 101,731.00
ทรัพย์มงคล 59 93,724.70
จำรัส บุญศรี 93,610.00
ภาวนา 365 จำกัด 92,212.79
โสรัช เดโชพล 89,027.70
ณรงค์ โนรี 85,951.30
พีระยุทธ เกษแก้ว 83,403.83
ธัญลักษณ์ รนที 81,348.99
วงศ์สถิตย์ สมสูง 78,350.54
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 77,820.46
จิรยุทธ มาลาวงษ์ 73,562.31
ม.ทศพรปรีชา 72,951.25
ศลิษา นาคฤทธิ์ 72,170.04
อาภากร เดชพงษ์ 68,986.81
ขนิษฐา เครือวงศ์ 68,076.71
คณพศ โชติประทุม 67,029.04
กัญญา เลียวประโคน 64,402.19
ปุณยนุช มยุโรวาท 62,304.50
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 61,927.36
ไชยยา ชนะชัย 60,794.56
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 60,012.81
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 59,382.53
ชนายุทธ เจรณาเทพ 58,433.85
สมรถ สุณเจิม 56,374.35
อรุณนี โสธโน 54,670.87
นารี แสนประสิทธิ์ 54,297.71
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 54,217.45
วนิดา เกิดธนมงคล 53,856.59
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด 53,609.85
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 49,164.81
แพรภิรมย์ ไตรพรม 48,353.17
ราชวัชร โรจน์ทินกร 47,281.47
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 47,006.57
แอคชั่นโกล ทรู 45,907.21
นัฐวุฒิ พูลผล 44,889.89
นพดล อินตา 44,389.55
ไอยรัตน์ โชติการ 44,064.27
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 43,101.17
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอน 42,163.70
ชุลี โนจิตร 41,895.15
สายัณห์ ใจกล้า 41,093.61
กิตติชัย อ่างทอง 41,036.67
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 38,709.45
จันทนา โชคตาม 38,483.04
วรัญญา เจิมจิตต์ 37,891.37
นวนิจ ตัณฑัยย์ 37,880.89
วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 37,687.47
สารพล แจ่มจรัส 37,382.92
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 37,256.17
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 35,910.64
อัญชลี อยู่พร้อม 35,425.54
ศศิตา บัวสี 34,968.04
พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 34,684.45
จะลุย อ่อนปุย 34,590.55
ถาวร พ้นภัย 32,738.03
กรวิภา สุขัคคานนท์ 32,553.06
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 31,472.91
พินิต เพชรดา 30,870.76
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 30,570.58
ณัฐสุดา สิงหศิริ 30,551.14
คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 30,385.49
สมพงษ์ คุณสมบัติ 30,304.67
อาภรณ์ หนูห้อง 29,949.29
ธนสุภา ช่างแฟง 29,729.18
ศิรินภา โทรัตน์ 29,157.08
อภิชาติ ปรีชา 28,992.30
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 28,948.89
หนึ่ง มังคละคีรี 28,735.04
ฐานิตา โสโพธิ์ 28,483.75
กัญญา วิเชียร 28,479.87
สุรวุฒิ ศรีมันตะ 27,860.34
เจียม ลือลั่น 27,776.53
ทวีวัฒนา ไชยมงคล 27,545.11
อำนาจ นาคะมะนัง 27,419.61
จุฑามาศ อ่างทอง 27,318.35
อิงอร บุญช่วย 27,141.64
พนิดา ธรรมลังกา 26,855.07
รินดา ถ้ำกลาง 26,715.05
อำนาจ สุภาพสุนทร 26,347.58
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 26,256.41
ชินาธิป ธราเดชากร 26,152.61
จิดาภา กวีวรากร 26,072.03
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 25,981.70
วัชรา คุ้มเมือง 25,893.70
แสงอรุณ เมืองสุข 25,891.47
กัญญา ผาลา 25,192.21
ธีระศักดิ์ บุญนำ 25,158.66
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 24,744.39
ณัฐพล โสภิตานนท์ 24,730.24
ประเสริฐ ทองลอย 24,519.13
บุญสุข ประจิมทิศ 24,172.58
ลัดดาวัลย์ แซ่ลิ้ม 24,112.93
จุฑา วาสดำเกิง 24,044.06
ธวัช คุณสมบัติ 23,818.78
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 23,727.13
ไพศาล คำประสิทธิ์ 23,327.49
สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 22,866.07
ประภัสสร เชาว์ชาญ 22,725.03
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 22,621.30
สุชาติ อัคนียุทธ 22,614.24
วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 22,509.75
โรมรันต์ ถินกระไสย์ 22,475.74
ภูวเดช นามวงษ์ 22,410.12
ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์ 22,237.99
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์  21,934.70
พรนิภา ปรีชา  21,683.89
เบญญาภา ประยูรวงค์ 21,562.66
อนุวัฒน์ บุษบา 21,488.56
นาฏญา สังขวัฒน์ 21,451.55
ถาวร จันทร์เรือง 21,088.74
มนัสนันท์ ทับไทร 20,962.66
ภัคพล วรนัยพินิจ 20,904.05
ดาวิน นิติกุลเกยูร 20,867.82
เอกชัย สุขพงษ์ 20,570.34
ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว 20,521.69
ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 20,484.92
สุรีย์พร อินอ่อน 20,396.92
สมพงษ์ คงประเวช 20,349.60
ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ 20,301.31
สมพร พันธุ์บุตรน้อย 20,234.26
ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด 20,000.22
ประสพ ด้วงช้าง 19,975.98
ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง 19,541.05
สมพงษ์ โคตรวิชัย 19,526.71
กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 19,460.76
วรชาติ นาคบุรินทร์ 19,334.46
ศิริวรรณ เหวนอก 19,298.61
พรนภา สมศรีสุข 19,070.49
ทศพล โชติคุตร์ 18,911.67
คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 18,908.96
นคร สิทธาพัฒนพร 18,904.20
ชาลิสา ชูช่วย 18,861.17
สายัณท์ จันทร์สีทอง 18,768.11
เมธาวี เปรมะสุต  18,719.82
ลภัส จำรูญจินดา 18,528.27
อนันท์ ตรีพล 18,487.00
โสภา ซีแพง 18,287.34
ชญาดา จันทร์สว่าง 17,981.90
นันทนา บุรุษวยากรณ์ 17,897.90
ฉัตรชนา การะเกตุ 17,884.07
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 17,875.47
ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง  17,848.80
ศุภกฤต ดำรงธัญวัชร์ 17,517.60
พงศกร ธีรเตชสิทธิ์ 17,384.52
การุณ พฤฒิสาร 17,207.71
วิน จุลกเสตถ์ 17,169.00
นิกร จันธรรมาพิทักษ์ 17,159.05
ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 17,093.62
ศุภชัย ศรีรักษา  17,069.73
สุคนธา เชื้อผู้ดี 16,987.45
สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 16,952.22
รัชฎาภรณ์ พิญญพงษ์ 16,933.99
นันทิกานต์ อาชาวาสนา 16,844.00
บัญชา รื่นฤทัยกุล 16,841.69
ธวัช น่วมด้วง 16,828.37
จิราภรณ์ ไชยโนฤทธิ์ 16,752.68
นลลินา โสธโน  16,649.71
อนุวัติ จันทร์ลอย 16,617.34
รุ้งรดา กาญจนกิจเตชา 16,610.43
เพาเวอร์ แทรค จำกัด 16,563.88
รังสรรค์ จือศานติ 16,502.56
เบญญาภา วชิรถิรกิจ 16,463.11
ภัทรา ธัญญกิจ 16,344.28
รตนภัส วรรณวรพร 16,249.41
ไชยอนันต์ ดวงมณีย์ 16,230.80
อริสรา วิชาผา 16,144.65
เอนก พรมเนตร์ 16,133.35
ทวี หมื่นศรีพรหม 16,124.01
กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 16,054.49
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 15,952.97
ศิริโยธิน พูลมาตย์  15,923.65
ชรัตน์ วัชรพงษ์วินิจ 15,887.96
รัศมี พรหมกัลป์ 15,816.73
พรชัย พรมบุญ  15,796.92
ธัญลักษณ์ ธีรภัทรางกูร 15,509.57
ชุติกาญจน์ โฆษะวิวัฒน์  15,489.44
เสาวลักษณ์ บล็อก  15,476.96
พร้อมพล พระพรหม 15,244.99
ศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ 15,185.01
รัตตินันท์ สาฤกษ์ 15,146.27
สุนันทา ธนภัทรอุดม 15,085.71
บวร นามวงศ์  15,002.60
ขึ้นข้างบน