ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 557,064.44
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป 264,349.02
โอเคดี อินชัวร์ โบรค 251,841.79
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป 236,029.27
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป 210,817.27
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์  145,757.38
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 137,585.74
วิโรจน์ เกตุประยูร  133,114.46
บุญธรรม เดชหาญ 129,716.85
พ.ปุณยวัจช์ . 129,306.83
บวร แสนเรือน  119,417.08
ธรรมพล ประภาสัย  117,432.72
ณัทรชัยนที พรพรรณ 113,935.92
แอลพี สมาร์ท . 107,796.10
สุจริต ควรผดุง 101,070.43
นงค์นุช เหล็กกล้า  100,969.55
เจริญ ประจิมพฤกษ์  97,538.73
ไพโรจน์ บุญมาก 92,566.22
กษมา สุภาพงษ์ 90,834.12
โสรัช เดโชพล 87,013.73
พีระยุทธ เกษแก้ว 81,730.32
เทวาวิจิตร . 79,900.32
ทรัพย์มงคล 59 . 79,156.34
ธัญลักษณ์ รนที  77,500.91
นพพล ดีมงคล  76,423.40
วรายุทธ ขระเขื่อน  74,379.57
จำรัส บุญศรี 73,976.04
จิรยุทธ มาลาวงษ์  72,492.69
ภาวนา 365 จำกัด .  70,928.58
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 68,831.00
ศลิษา นาคฤทธิ์ 67,666.49
วงศ์สถิตย์ สมสูง  67,238.48
กัญญา เลียวประโคน 62,451.14
อาภากร เดชพงษ์ 59,107.95
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษ 58,425.90
ขนิษฐา เครือวงศ์ 57,100.70
วนิดา เกิดธนมงคล  53,033.41
ม.ทศพรปรีชา .  52,760.95
นารี แสนประสิทธิ์ 52,270.84
ไชยยา ชนะชัย 51,820.13
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 50,124.39
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน  49,475.42
แอคชั่นโกล ทรู . 48,947.53
นัฐวุฒิ พูลผล 48,910.63
ชนายุทธ เจรณาเทพ  47,679.18
ราชวัชร โรจน์ทินกร 47,169.83
สุภรัตน์ รัตนกระจ่าง  47,026.54
 เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์   43,673.68
กรีนทรี คอนซัลแตน  43,553.49
สมรถ สุณเจิม  43,398.26
อรุณนี โสธโน  43,323.88
ชุลี โนจิตร  43,286.12
ไอยรัตน์ โชติการ 43,031.27
คณพศ โชติประทุม 42,488.25
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 41,278.84
สายัณห์ ใจกล้า  40,510.33
สิทธิชัย พุทธเจริญ 40,343.29
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง  40,107.06
คมสันต์ พงษ์โพธิ์  39,393.18
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 38,588.67
กรวิภา สุขัคคานนท์ 38,570.47
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล  38,380.17
ศิรินภา โทรัตน์ 38,265.99
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 36,338.89
งามวิไล รัตนมหาวง 35,242.41
ทวีวัฒนา ไชยมงคล  35,237.42
ศศิตา บัวสี 34,968.04
นวนิจ ตัณฑัยย์  34,264.66
แพรภิรมย์ ไตรพรม  33,893.93
สมพงษ์ คุณสมบัติ  33,658.58
ณัฐสุดา สิงหศิริ 32,479.42
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 32,385.88
วรัญญา เจิมจิตต์ 30,174.44
จันทนา โชคตาม 29,987.27
กัญรินทร์ กิติเดชาร 29,033.26
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวักูล  28,567.74
ธวัชชัย ซ้ายสุข  28,565.96
นพดล อินตา 28,353.77
ฐานิตา โสโพธิ์  28,316.46
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 28,275.79
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 28,139.08
อัญชลี อยู่พร้อม  28,046.81
ชินาธิป ธราเดชากร 27,982.13
กัญญา วิเชียร 27,848.28
เจียม ลือลั่น  27,776.53
นคร สิทธาพัฒนพร 27,455.10
อำนาจ นาคะมะนัง 26,963.13
ณรงค์ โนรี  26,945.97
สารพล แจ่มจรัส  26,633.84
วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 26,221.39
ถาวร พ้นภัย 26,188.94
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 26,013.46
สุรวุฒิ ศรีมันตะ 25,979.32
อภิชาติ ปรีชา  25,854.04
จิดาภา กวีวรากร 25,711.16
ประภัสสร เชาว์ชาญ 24,776.86
พนิดา ธรรมลังกา  24,763.08
รินดา ถ้ำกลาง 24,411.93
ธนสุภา ช่างแฟง 24,051.39
ธนกฤต ธีรเดชานัน 23,461.77
ธีระศักดิ์ บุญนำ 23,438.58
จะลุย อ่อนปุย  23,214.44
พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 22,892.72
อาภรณ์ หนูห้อง  22,889.78
จุฑา วาสดำเกิง 22,875.92
จิราภรณ์ ไชยโนฤทธิ์  22,496.65
แสงอรุณ เมืองสุข 22,486.58
จุฑามาศ อ่างทอง 21,582.21
พินิต เพชรดา 21,550.78
ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์ 21,295.75
รัตตินันท์ สาฤกษ์ 21,249.24
ชญาดา จันทร์สว่าง  21,122.32
อิงอร บุญช่วย 20,861.17
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 20,696.50
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์  20,638.01
วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 20,595.60
นาฏญา สังขวัฒน์ 20,511.77
บุญสุข ประจิมทิศ 20,423.40
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 20,204.33
สุรีย์พร อินอ่อน  20,060.20
เบญญาภา ประยูรวงค์ 20,053.80
อำนาจ สุภาพสุนทร 19,918.11
ดาวิน นิติกุลเกยูร 19,274.55
สุนันทา ธนภัทรอุดม 19,223.95
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์  18,884.20
สุชาติ อัคนียุทธ 18,860.15
พรนิภา ปรีชา 18,590.78
ทศพล โชติคุตร์  18,439.82
ศิริวรรณ เหวนอก  18,312.72
เมธาวี เปรมะสุต 18,289.84
สิริกุล เมืองสุวรรณ์  18,261.59
หนึ่ง มังคละคีรี 18,246.09
สิริลักษณ์ คชเถื่อน 18,223.99
สุรสิทธิ์ เขียวหวาน  18,212.51
โรมรันต์ ถินกระไสย์  17,987.78
นันทนา บุรุษวยากรณ์ 17,844.86
กัญญา ผาลา 17,756.92
สรชัช บัณฑิตฤทธิเดช 17,659.74
จิรวัฒน์ เชี่ยวชาญ 17,618.49
ชาลิสา ชูช่วย 17,434.27
ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง 17,406.09
กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 17,392.65
ไชยอนันต์ ดวงมณีย์  17,107.88
ศุภชัย ศรีรักษา  16,926.89
สุคนธา เชื้อผู้ดี 16,782.98
สายัณท์ จันทร์สีทอง 16,696.53
สรวีย์ นาคทองอินทร์  16,549.69
ถาวร จันทร์เรือง 16,532.71
การุณ พฤฒิสาร 16,514.16
เบญญาภา วชิรถิรกิจ  16,463.11
นันทิกานต์ อาชาวาส  16,433.98
พรนภา สมศรีสุข 16,373.04
รังสรรค์ จือศานติ 16,166.55
สมพงษ์ โคตรวิชัย 16,152.29
อรุณ หวังลาภ  16,118.64
กิตติชัย อ่างทอง 16,117.15
กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริ 16,054.49
นิกร จันธรรมาพิทักษ์ 16,040.53
ธัชมาศ ทวีงาม  15,989.53
สมพร พันธุ์บุตรน้อย 15,770.54
ศิริโยธิน พูลมาตย์ 15,673.58
ฉัตรชนา การะเกตุ 15,409.54
ธวัช คุณสมบัติ 15,368.38
ชรัตน์ วัชรพงษ์วินิจ  15,322.45
ธัญลักษณ์ ธีรภัทราง 15,315.55
ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 15,230.31
พร้อมพล พระพรหม 15,181.70
ศุภรัสมิ์ ธนินอมรวิสิฐ 15,140.01
นรากร สาทไทย  15,091.45
ขึ้นข้างบน