ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 561,580.21
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 286,719.08
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป .  271,637.99
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 241,647.51
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 233,534.02
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 148,042.11
วิโรจน์ เกตุประยูร 143,185.16
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์  136,846.99
พ.ปุณยวัจช์ .  125,156.10
สุจริต ควรผดุง  124,122.78
บุญธรรม เดชหาญ  123,929.03
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 122,164.88
ธรรมพล ประภาสัย 119,927.15
บวร แสนเรือน 119,742.91
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 107,363.43
เทวาวิจิตร . 99,881.24
ไพโรจน์ บุญมาก  92,625.74
นงค์นุช เหล็กกล้า 85,238.03
ทรัพย์มงคล 59 . 83,799.99
จำรัส บุญศรี  81,475.95
พีระยุทธ เกษแก้ว 81,435.34
แอลพี สมาร์ท . 80,890.64
วรายุทธ ขระเขื่อน 80,585.26
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์  79,064.70
จิรยุทธ มาลาวงษ์  76,403.46
กษมา สุภาพงษ์  76,394.71
ภาวนา 365 จำกัด .  75,802.01
นพพล ดีมงคล 75,283.36
ธัญลักษณ์ รนที 74,810.18
วงศ์สถิตย์ สมสูง 62,973.41
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 61,442.44
ขนิษฐา เครือวงศ์  60,667.72
กัญญา เลียวประโคน  60,262.03
ม.ทศพรปรีชา . 58,467.28
โสรัช เดโชพล 58,455.12
วรัญญา เจิมจิตต์ 58,215.81
ปุณยนุช มยุโรวาท 54,672.38
ไชยยา ชนะชัย 54,411.70
วนิดา เกิดธนมงคล  51,735.70
 ชนายุทธ เจรณาเทพ 51,098.16
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์  50,869.85
อาภากร เดชพงษ์  49,783.36
ศลิษา นาคฤทธิ์ 48,776.73
ไอยรัตน์ โชติการ  47,353.11
ราชวัชร โรจน์ทินกร 47,169.83
คณพศ โชติประทุม 45,971.97
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด .  45,270.53
ทวีวัฒนา ไชยมงคล 44,824.19
วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ  44,514.57
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย  44,225.46
นารี แสนประสิทธิ์  43,704.09
นวนิจ ตัณฑัยย์  43,101.51
อรุณนี โสธโน 43,016.88
แอคชั่นโกล ทรู .  42,183.12
คมสันต์ พงษ์โพธิ์  42,144.89
สิทธิชัย พุทธเจริญ 40,301.60
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 39,689.63
สายัณห์ ใจกล้า 39,544.69
นัฐวุฒิ พูลผล  38,819.79
กรีนทรี คอนซัลแตนท์ จำกัด . 38,666.23
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล  37,980.93
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล  37,727.59
สมพงษ์ คุณสมบัติ 36,496.29
ศิรินภา โทรัตน์ 36,410.79
ณัฐสุดา สิงหศิริ  35,709.99
เบญญาภา ประยูรวงค์ 35,435.84
ศศิตา บัวสี  34,968.04
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 34,597.18
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด . 34,200.06
โสภา สุมิตรสมบุญงาม  32,872.74
แพรภิรมย์ ไตรพรม 32,719.55
จันทนา โชคตาม 32,629.91
ชุลี โนจิตร  32,583.52
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 31,375.63
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 31,306.28
นพดล อินตา 30,342.78
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์  30,173.89
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร  30,015.28
นคร สิทธาพัฒนพร  28,702.28
พัณณ์นิภา อัครพันธวงศ์  28,459.39
ฐานิตา โสโพธิ์ 27,983.34
สารพล แจ่มจรัส  27,809.69
อิงอร บุญช่วย 27,585.54
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 27,454.13
ธวัชชัย ซ้ายสุข 27,305.24
กัญญา วิเชียร 27,185.30
นิภา ชุมภูปิน 27,150.19
อำนาจ นาคะมะนัง  26,857.10
แสวง ลีฟัก 26,781.18
เจียม ลือลั่น 26,444.53
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์  26,393.71
ถาวร พ้นภัย  26,066.86
สุรวุฒิ ศรีมันตะ 26,034.01
กรวิภา สุขัคคานนท์  25,917.90
อภิชาติ ปรีชา 25,790.73
สมรถ สุณเจิม  25,607.48
อัญชลี อยู่พร้อม 25,401.92
พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 25,256.43
จิดาภา กวีวรากร 25,233.38
สมพงษ์ โคตรวิชัย 24,833.32
จะลุย อ่อนปุย 24,598.85
อาภรณ์ หนูห้อง 24,509.42
ธนากร เดชะ 24,417.26
กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 24,072.24
สมเกียรติ เผื่อแผ่  23,757.04
จุฑามาศ อ่างทอง 23,477.04
ชญาดา จันทร์สว่าง 23,089.65
ธนกฤต ธีรเดชานันท์  22,923.81
วิน จุลกเสตถ์  22,900.20
บุญสุข ประจิมทิศ  22,718.15
นุจิรา ทรงนิคม 22,501.20
ชินาธิป ธราเดชากร 22,368.08
รินดา ถ้ำกลาง 22,211.61
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์  22,135.89
จุฑา วาสดำเกิง 22,055.69
วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์  22,055.05
พรนภา สมศรีสุข 21,786.42
ทศพล โชติคุตร์ 21,784.32
ณรงค์ โนรี  21,714.25
มนัสนันท์ ทับไทร  21,586.80
ประภัสสร เชาว์ชาญ 21,562.04
กัญญา ผาลา  21,395.78
ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย  21,223.20
โรมรันต์ ถินกระไสย์  21,195.22
ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์  20,494.90
สุรีย์พร อินอ่อน  20,060.20
บัญชา รื่นฤทัยกุล 20,053.05
นาฏญา สังขวัฒน์ 19,959.57
ประสพ ด้วงช้าง 19,957.59
อนุวัฒน์ บุษบา  19,954.10
พินิต เพชรดา  19,206.01
กิตติชัย อ่างทอง 18,671.81
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 18,638.01
นิกร พรมนิ่ม 18,441.76
ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด . 18,201.02
สมสุข อนุพันธ์ 18,094.65
พรนิภา ปรีชา 17,761.73
เมธาวี เปรมะสุต 17,745.86
ดาวิน นิติกุลเกยูร 17,559.64
สุชาติ อัคนียุทธ 17,472.45
ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง  17,400.09
ศิริวรรณ เหวนอก 17,375.76
อำนาจ สุภาพสุนทร  17,103.43
ศุภชัย ศรีรักษา 16,920.89
ณัฐกร สายแผ่เยือง 16,902.90
สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 16,861.83
สุคนธา เชื้อผู้ดี 16,702.78
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น 16,600.44
รสริน ศิรนานนท์ 16,555.63
อนุศักดิ์ เกษทอง 16,547.90
ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 16,537.66
อนันท์ ตรีพล 16,500.38
เบญญาภา วชิรถิรกิจ  16,463.11
หนึ่ง มังคละคีรี 16,425.19
สายัณท์ จันทร์สีทอง 16,266.28
ชาลิสา ชูช่วย 16,259.05
การุณ พฤฒิสาร 16,066.90
ไชยอนันต์ ดวงมณีย์ 16,017.23
ธีระศักดิ์ บุญนำ  15,989.92
กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 15,902.93
นันทิกานต์ อาชาวาสนา 15,884.87
สรวีย์ นาคทองอินทร์ 15,822.90
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์  15,726.27
พนิดา ธรรมลังกา 15,718.08
ธวัช คุณสมบัติ 15,676.69
รังสรรค์ จือศานติ  15,670.67
ศิริโยธิน พูลมาตย์ 15,368.27
ประเสริฐ ทองลอย 15,032.02
ขึ้นข้างบน