ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร. 541,794.68
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 270,963.48
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 248,408.47
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 217,443.11
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 216,232.31
วิโรจน์ เกตุประยูร  173,798.19
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 153,419.03
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ  128,722.15
บุญธรรม เดชหาญ  123,604.01
ธรรมพล ประภาสัย 122,735.34
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 118,439.34
บวร แสนเรือน  115,570.92
สุจริต ควรผดุง 107,905.56
เจริญ ประจิมพฤกษ์  107,031.83
พ.ปุณยวัจช์ . 105,969.54
เทวาวิจิตร .  102,482.35
แอลพี สมาร์ท .  95,573.23
ไพโรจน์ บุญมาก 85,244.56
พีระยุทธ เกษแก้ว 80,965.47
นงค์นุช เหล็กกล้า 80,789.09
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์  80,521.24
ทรัพย์มงคล 59 . 77,133.92
จำรัส บุญศรี 73,310.60
ภาวนา 365 จำกัด .  73,302.86
วรายุทธ ขระเขื่อน  71,755.31
ธัญลักษณ์ รนที  66,230.42
นพพล ดีมงคล 64,997.99
กษมา สุภาพงษ์  63,257.06
วงศ์สถิตย์ สมสูง 63,052.05
จิรยุทธ มาลาวงษ์  61,193.28
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 58,546.89
กัญญา เลียวประโคน  57,179.28
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน  57,154.51
โสรัช เดโชพล  53,680.31
ม.ทศพรปรีชา . 52,575.24
ไชยยา ชนะชัย 51,601.09
อาภากร เดชพงษ์ 51,344.68
ปุณยนุช มยุโรวาท  50,255.81
ขนิษฐา เครือวงศ์ 48,193.33
ประสพ ด้วงช้าง 47,094.25
อรุณนี โสธโน 46,352.54
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์  46,314.87
ชนายุทธ เจรณาเทพ  46,295.94
ราชวัชร โรจน์ทินกร 45,469.88
คณพศ โชติประทุม 45,426.58
สมพงษ์ คุณสมบัติ  44,798.09
วนิดา เกิดธนมงคล  43,452.32
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไช 40,983.50
เนตรนภา อินทรชิต 40,271.62
สิทธิชัย พุทธเจริญ 40,235.39
ศลิษา นาคฤทธิ์ 39,614.64
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร  39,137.29
สายัณห์ ใจกล้า 38,997.73
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล  38,931.26
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล  37,980.93
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด .  37,656.78
กรวิภา สุขัคคานนท์  37,486.45
ณัฐสุดา สิงหศิริ 36,799.03
นารี แสนประสิทธิ์  36,440.37
ไอยรัตน์ โชติการ  35,911.02
นัฐวุฒิ พูลผล  35,781.65
แอคชั่นโกล ทรู .  35,186.80
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์  34,508.39
ศศิตา บัวสี 34,415.36
งามวิไล รัตนมหาวงศ์  34,240.20
โสภา สุมิตรสมบุญงาม  33,908.22
นวนิจ ตัณฑัยย์  33,587.94
ทวีวัฒนา ไชยมงคล 33,086.41
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 32,700.87
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 32,051.19
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 31,436.48
อัญชลี อยู่พร้อม  31,116.26
วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ  30,168.85
คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 29,893.70
พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 29,469.15
กรีนทรี คอนซัลแตนท์ จำกัด .  28,678.98
ฐานิตา โสโพธิ์  27,460.83
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 27,342.63
นิภา ชุมภูปิน  27,150.19
ชญาดา จันทร์สว่าง  27,078.19
วรัญญา เจิมจิตต์ 26,996.26
สุรวุฒิ ศรีมันตะ  26,882.37
อำนาจ นาคะมะนัง 26,857.10
จะลุย อ่อนปุย 26,699.78
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์  26,393.71
กัญญา วิเชียร  26,279.11
บุญสุข ประจิมทิศ  26,148.64
เจียม ลือลั่น  25,810.77
นพดล อินตา  25,785.60
ศิรินภา โทรัตน์  25,202.47
ทศพล โชติคุตร์  25,198.45
ประภัสสร เชาว์ชาญ 25,087.90
จิดาภา กวีวรากร 24,929.07
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์  24,768.31
อาภรณ์ หนูห้อง 24,644.36
จันทนา โชคตาม 24,591.52
นคร สิทธาพัฒนพร  24,501.08
แพรภิรมย์ ไตรพรม 24,388.88
วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 24,303.35
ถาวร พ้นภัย  23,569.94
บัญชา รื่นฤทัยกุล 23,350.26
ธีระศักดิ์ บุญนำ 22,891.59
ชุลี โนจิตร  22,863.51
นุจิรา ทรงนิคม  21,849.71
มนัสนันท์ ทับไทร  21,824.39
อนันท์ ตรีพล  21,325.89
รัศมี พรหมกัลป์ 21,265.48
สมเกียรติ เผื่อแผ่  21,232.45
จุฑา วาสดำเกิง  20,983.33
หนึ่ง มังคละคีรี 20,954.03
พรนิภา ปรีชา  20,840.82
สุชาติ อัคนียุทธ 20,528.01
โรมรันต์ ถินกระไสย์ 20,246.16
สุรีย์พร อินอ่อน  20,060.20
นาฏญา สังขวัฒน์  19,917.57
ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์  19,731.35
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 19,428.87
กัญญา ผาลา 19,237.29
วิน จุลกเสตถ์  19,219.69
อิงอร บุญช่วย  18,862.06
อำนาจ สุภาพสุนทร 18,816.12
กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 18,275.10
สมสุข อนุพันธ์ 18,084.06
ณัฐพล โสภิตานนท์ 17,791.57
อภิชาติ ปรีชา  17,777.34
รินดา ถ้ำกลาง 17,596.55
ชำนาญ เกิดสรรค์  17,393.39
เมธาวี เปรมะสุต 17,268.26
ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง 17,250.99
พินิต เพชรดา 16,977.24
ไพจิต ศรีอำพันธุ์ 16,960.70
แสงอรุณ เมืองสุข 16,896.07
ดาวิน นิติกุลเกยูร  16,829.50
เบญญาภา ประยูรวงค์  16,775.22
ศุภชัย ศรีรักษา  16,767.30
ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 16,712.87
ประเสริฐ ทองลอย 16,639.22
ศิริวรรณ เหวนอก 16,610.62
อนุวัติ จันทร์ลอย 16,545.48
สุคนธา เชื้อผู้ดี 16,519.92
เบญญาภา วชิรถิรกิจ 16,395.62
ลาภิสรา พนธิตรกุล 16,247.49
สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 16,212.50
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 16,135.98
การุณ พฤฒิสาร 16,060.90
จุฑามาศ อ่างทอง 16,042.85
พนิดา ธรรมลังกา 16,037.12
ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์  15,862.45
กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 15,675.49
คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์  15,640.75
กิตติชัย อ่างทอง 15,571.49
นันท์นภัส ไชยวงศ์สืบ  15,569.01
อนุศักดิ์ เกษทอง  15,482.34
สมพงษ์ โคตรวิชัย 15,262.97
สมพร พันธุ์บุตรน้อย  15,251.60
พรชัย อุตมา 15,203.01
ชาลิสา ชูช่วย 15,127.73
ขึ้นข้างบน