ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 607,150.14
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป .  311,407.30
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด .  293,078.87
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 255,823.82
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .  238,371.91
วิโรจน์ เกตุประยูร 168,028.64
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์  164,599.89
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 152,304.59
บุญธรรม เดชหาญ 139,076.86
สุจริต ควรผดุง 138,816.36
ธรรมพล ประภาสัย 135,841.93
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 126,636.42
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 121,822.75
ไพโรจน์ บุญมาก 116,378.56
แอลพี สมาร์ท . 114,631.20
บวร แสนเรือน  113,462.97
พ.ปุณยวัจช์ .  110,015.72
เทวาวิจิตร . 104,846.12
ทรัพย์มงคล 59 .  99,119.41
ภาวนา 365 จำกัด .  83,351.28
จำรัส บุญศรี  82,230.90
นงค์นุช เหล็กกล้า  81,697.71
พีระยุทธ เกษแก้ว  80,337.37
วรายุทธ ขระเขื่อน  77,880.56
ธัญลักษณ์ รนที  77,488.33
ขนิษฐา เครือวงศ์  73,308.19
ม.ทศพรปรีชา .  70,807.41
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย  69,649.63
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์  68,176.95
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 66,666.30
นพพล ดีมงคล 66,638.94
อาภากร เดชพงษ์ 66,513.74
วงศ์สถิตย์ สมสูง 66,306.34
จิรยุทธ มาลาวงษ์ 65,350.10
ชนายุทธ เจรณาเทพ 60,116.04
ศลิษา นาคฤทธิ์ 59,661.67
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 56,732.71
กษมา สุภาพงษ์  56,562.91
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 54,139.79
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 51,832.60
ประสพ ด้วงช้าง 51,550.00
กัญญา เลียวประโคน 50,849.23
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด .  50,340.64
อรุณนี โสธโน 50,057.30
แอคชั่นโกล ทรู .  49,298.78
ไชยยา ชนะชัย  46,402.48
ราชวัชร โรจน์ทินกร  45,469.88
คณพศ โชติประทุม 45,390.75
ปุณยนุช มยุโรวาท 44,804.93
ทรงธรรม วรวนิชชากร 44,141.64
โสรัช เดโชพล 43,812.41
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง 42,966.46
นัฐวุฒิ พูลผล  42,044.48
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 41,376.36
ไอยรัตน์ โชติการ  41,215.78
สุรวุฒิ ศรีมันตะ 40,780.84
สมพงษ์ คุณสมบัติ 40,312.68
สิทธิชัย พุทธเจริญ  40,171.78
วนิดา เกิดธนมงคล 39,384.49
พรนิภา ปรีชา 38,919.49
สายัณห์ ใจกล้า  38,713.42
นวนิจ ตัณฑัยย์ 38,643.92
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 37,526.28
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 36,276.20
คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 35,363.95
ศศิตา บัวสี  34,415.36
ณัฐสุดา สิงหศิริ 33,496.34
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 33,432.79
บัญชา รื่นฤทัยกุล  32,832.03
วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์  32,830.90
กรวิภา สุขัคคานนท์ 32,459.07
อัญชลี อยู่พร้อม 32,380.91
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 32,318.67
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 32,184.52
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 32,110.89
ทวีวัฒนา ไชยมงคล 30,858.13
จันทนา โชคตาม  30,614.50
นารี แสนประสิทธิ์  30,192.38
นคร สิทธาพัฒนพร 30,147.24
อาภรณ์ หนูห้อง 30,079.87
วรัญญา เจิมจิตต์  29,713.05
ศิรินภา โทรัตน์ 29,049.05
อำพันธ์ ศรีจันทร์  28,160.45
นิภา ชุมภูปิน  27,150.19
ประภัสสร เชาว์ชาญ  27,035.07
ฐานิตา โสโพธิ์  27,006.84
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 26,953.51
ชุลี โนจิตร  26,933.44
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 26,280.17
อำนาจ นาคะมะนัง 26,234.47
ถาวร พ้นภัย  26,126.81
พัทธนันท์ ธานีปกรณ์  26,052.16
กัญญา วิเชียร 25,840.08
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์  25,464.43
ศุภกิจ อยู่ดี  25,358.67
จะลุย อ่อนปุย 25,267.81
วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 25,260.73
จิดาภา กวีวรากร 24,929.07
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร  24,322.50
เจียม ลือลั่น 24,056.49
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 23,827.65
หนึ่ง มังคละคีรี  23,623.26
กรีนทรี คอนซัลแตนท์ จำกัด .  23,611.84
พรนภา สมศรีสุข 23,568.83
ธนกฤต ธีรเดชานันท์  23,264.89
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 23,009.75
สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 22,474.23
บุญสุข ประจิมทิศ  22,366.61
กัณพงศ์ บุญเจริญ  22,115.65
สมพงษ์ โคตรวิชัย  22,090.02
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 21,926.02
โรมรันต์ ถินกระไสย์ 21,862.44
วิน จุลกเสตถ์  21,705.65
ชญาดา จันทร์สว่าง  21,702.86
พนิดา ธรรมลังกา  21,603.09
นพดล อินตา  21,224.55
เอนก พรมเนตร์ 20,894.69
สมพร พันธุ์บุตรน้อย 20,698.26
พินิต เพชรดา  20,324.24
ไพศาล คำประสิทธิ์ 20,301.96
อภิชาติ ปรีชา 20,071.35
สุรีย์พร อินอ่อน 20,060.20
กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 20,013.11
อิงอร บุญช่วย 19,838.76
จุฑา วาสดำเกิง  19,661.04
นาฏญา สังขวัฒน์ 19,641.21
นุจิรา ทรงนิคม 19,471.50
ทศพล โชติคุตร์  19,349.92
ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 19,008.04
กัญญา ผาลา 18,936.44
ณัฐวดี จันทร์ลอย  18,915.07
ไพจิต ศรีอำพันธุ์  18,716.93
ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ต 18,645.27
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 18,518.50
สุนันทา ธนภัทรอุดม 18,323.49
ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์ 18,260.91
สมรักษ์ คำผุย 18,217.80
ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 18,151.52
มัณฑนา รุ่งเพชรรังสี  17,907.80
เบญญาภา ประยูรวงค์  17,663.77
อนุวัติ จันทร์ลอย 17,565.97
แสงอรุณ เมืองสุข 17,407.40
เมธาวี เปรมะสุต 17,268.26
อำนาจ สุภาพสุนทร 17,149.43
ธีระศักดิ์ บุญนำ 16,956.61
ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย  16,818.30
สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 16,805.89
ดาวิน นิติกุลเกยูร  16,795.29
ศุภชัย ศรีรักษา 16,755.30
แพรภิรมย์ ไตรพรม 16,723.25
ศักดิ์สิทธิ์ ฆารบุญ 16,701.64
พรชัย อุตมา 16,678.03
ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง 16,641.88
สุคนธา เชื้อผู้ดี 16,513.92
เอกชัย สุขพงษ์  16,473.34
วรชาติ นาคบุรินทร์ 16,470.82
รัศมี พรหมกัลป 16,453.54
เบญญาภา วชิรถิรกิจ 16,395.62
รินดา ถ้ำกลาง 16,348.37
ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 16,254.46
ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ 16,226.86
ชินาธิป ธราเดชากร 15,927.77
ศิริวรรณ เหวนอก  15,831.62
การุณ พฤฒิสาร 15,761.81
กิตติชัย อ่างทอง 15,749.51
กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 15,675.49
ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร  15,524.56
รสริน ศิรนานนท์  15,418.66
ภูเบศร์ อยู่พร้อม 15,275.64
อนุศักดิ์ เกษทอง  15,215.97
ณัฐพล โสภิตานนท์  15,184.08
ลาภิสรา พนธิตรกุล 15,163.25
อนันท์ ตรีพล  15,029.84
ขึ้นข้างบน