ค่าแนะนำ+สายงานตั้งแต่1/7-31/7/57 ยอดเกิน15000บาท

 ชื่อยอด(บาท)
ทิพย์วิจิตร .208,007.77
อิทธิพัทธ์ ศรีอินร์สุท182,246.90
ธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย128,515.58
ชยุต เจริญทวีภากูล109,732.87
วิลอน เซอร์วิส95,609.75
บุญธรรม เดชหาญ64,078.44
อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล59,435.99
เอกชัย สุขพงษ์54,552.35
ธนภัทร ทศพรปรีชา54,241.12
นันท์นภัส ตระกูลธนวิรุฬห์51,532.49
วิโรจน์ เกตุประยูร47,181.17
ไชยยา ชนะชัย46,367.19
พนิดา ธรรมลังกา44,238.75
แอคชั่นโกล ทรู42,942.60
ศักดิ์ขรินทร์ เสนาพันธ์35,146.00
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์34,346.05
ชาณุภัทร เจิมจิตต์33,979.92
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์32,943.17
จำรัส บุญศรี29,634.09
สุพรรณา จิตต์มั่น29,344.12
ช่วงโชติ ธีรเดชานันท์27,963.48
เธียรทรรศน์ นาคบุรินทร์26,675.42
วนิดา เกิดธนมงคล26,007.89
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ24,962.02
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์24,404.94
กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ24,373.28
วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร24,124.82
โสภา สุมิตรสมบุญงาม23,349.50
สมสิทธิ์ เรืองกิตติกุล22,520.64
พีรพงศ์ อธิประยูร22,346.64
สุวรรณา เหลืองบารมี22,285.90
ธัชชัย ลิปิการกุล20,593.54
พัฒนศักดิ์ สายศรี19,175.14
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์18,977.08
สิทธิชัย ชัชราภรณ์18,711.25
กาญจนา งามทับทิม18,057.14
ชัยพันธุ์ เนกขัมพิทักษ์17,941.21
คณพศ โชติประทุม17,527.31
อมต ตันติภิญญา17,424.29
พลอย สาสนทาญาติ17,142.88
กิตติ วิทยาดิลก16,598.80
โกวิท ประทีป ณ ถลาง16,434.87
จุรี สุวรรณวงศ์15,851.51
อภิชาติ ปรีชา15,366.68
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล15,314.04
ขึ้นข้างบน