ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 559,067.48
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 303,225.66
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 289,542.44
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป .  244,972.20
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .  196,530.92
วิโรจน์ เกตุประยูร  161,510.81
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 155,890.23
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 145,312.75
บวร แสนเรือน 132,104.13
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 124,672.78
พ.ปุณยวัจช์ . 122,499.36
ธรรมพล ประภาสัย 122,375.84
แอลพี สมาร์ท . 113,855.22
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์  111,830.90
บุญธรรม เดชหาญ 110,460.12
สุจริต ควรผดุง  98,690.02
เทวาวิจิตร . 96,098.90
ไพโรจน์ บุญมาก 95,488.52
ทรัพย์มงคล 59 .  94,990.99
จำรัส บุญศรี  93,907.41
จิรยุทธ มาลาวงษ์  81,139.11
พีระยุทธ เกษแก้ว 80,026.68
นพพล ดีมงคล  79,580.38
พนิดา ธรรมลังกา 73,436.15
วรายุทธ ขระเขื่อน  71,506.14
ธัญลักษณ์ รนที 67,960.61
ภาวนา 365 จำกัด . 65,643.55
ศลิษา นาคฤทธิ์ 64,850.49
ขนิษฐา เครือวงศ์ 63,266.52
วงศ์สถิตย์ สมสูง 62,885.71
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 62,481.48
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 60,559.83
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 60,380.35
ม.ทศพรปรีชา .  59,636.73
ไชยยา ชนะชัย 58,226.87
นงค์นุช เหล็กกล้า 57,499.53
 อาภากร เดชพงษ์  53,880.05
โสรัช เดโชพล 53,121.76
วนิดา เกิดธนมงคล 52,702.38
ชนายุทธ เจรณาเทพ 52,324.10
ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด 51,951.89
ณัฐสุดา สิงหศิริ 50,157.47
กัญญา เลียวประโคน 49,123.34
 แอคชั่นโกล ทรู . 47,741.84
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย  46,837.72
นารี แสนประสิทธิ์  45,999.67
ราชวัชร โรจน์ทินกร 45,332.28
ประสพ ด้วงช้าง 44,828.31
วรัญญา เจิมจิตต์  43,173.82
คณพศ โชติประทุม 42,239.23
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 41,770.15
ปุณยนุช มยุโรวาท  41,546.35
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด . 41,332.64
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 41,100.36
ไพจิต ศรีอำพันธุ์ 40,741.71
อรุณนี โสธโน 40,332.11
สิทธิชัย พุทธเจริญ  40,124.33
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 38,975.05
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 38,617.24
สายัณห์ ใจกล้า 38,420.99
นวนิจ ตัณฑัยย์ 37,764.26
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล  36,542.02
สมพงษ์ คุณสมบัติ 35,414.91
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 34,827.86
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย  34,631.11
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 34,579.62
ศศิตา บัวสี 34,415.36
จะลุย อ่อนปุย 34,152.72
งามวิไล รัตนมหาวงศ์  33,211.22
ไอยรัตน์ โชติการ 32,734.52
นคร สิทธาพัฒนพร 32,615.97
นัฐวุฒิ พูลผล 32,350.88
ชุลี โนจิตร  32,322.79
กรวิภา สุขัคคานนท์ 32,070.82
ฉันทนา สาดเสาเงิน  31,662.32
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์  31,004.96
อัญชลี อยู่พร้อม 30,832.37
สุรวุฒิ ศรีมันตะ 30,416.74
พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 29,784.30
อภิชาติ ปรีชา 29,039.25
นพดล อินตา 28,899.56
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 28,758.88
อำพันธ์ ศรีจันทร์  27,752.86
ปทิตญา นิรุตติธัญ 27,116.35
นิภา ชุมภูปิน 27,085.05
คมสันต์ พงษ์โพธิ์  27,075.71
ฐานิตา โสโพธิ์ 27,000.84
ศิรินภา โทรัตน์  26,459.73
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 26,176.21
จันทนา โชคตาม  26,172.26
อิงอร บุญช่วย  26,037.43
อำนาจ นาคะมะนัง 26,000.32
พรนิภา ปรีชา 25,455.76
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์  25,428.43
กัญญา วิเชียร 25,234.11
ถาวร พ้นภัย 25,023.60
พรนภา สมศรีสุข  25,002.20
ประภัสสร เชาว์ชาญ 24,967.16
แพรภิรมย์ ไตรพรม  24,531.62
จิดาภา กวีวรากร 24,429.77
ชญาดา จันทร์สว่าง  24,263.38
เจียม ลือลั่น 23,841.32
พินิต เพชรดา 23,701.29
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์  23,149.07
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 22,375.61
สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 22,350.52
วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 22,200.25
ทวี หมื่นศรีพรหม 22,123.71
ทวีวัฒนา ไชยมงคล  22,045.60
ศุภกิจ อยู่ดี 21,705.92
สุชาติ อัคนียุทธ 21,210.39
มนัสนันท์ ทับไทร 21,035.51
ออมพอน พิบูลย์ปัญญา  20,996.97
วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 20,430.24
ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด . 20,280.51
ธวัช คุณสมบัติ 20,218.99
กัญญา ผาลา 19,815.33
สุรีย์พร อินอ่อน 19,803.24
สมพร พันธุ์บุตรน้อย 19,792.71
อาภรณ์ หนูห้อง 19,580.34
บุญสุข ประจิมทิศ 19,560.84
บัญชา รื่นฤทัยกุล  19,523.55
สุรสิทธิ์ เขียวหวาน 19,514.63
ธนกฤต ธีรเดชานันท์  19,187.67
นันทนา บุรุษวยากรณ์  19,085.13
รัศมี พรหมกัลป์  19,022.84
แสงอรุณ เมืองสุข 18,990.05
อนุวัติ จันทร์ลอย 18,800.48
ทศพล โชติคุตร์ 18,660.43
จุฑา วาสดำเกิง  18,542.18
สมเกียรติ เผื่อแผ่  18,137.49
นาฏญา สังขวัฒน์ 17,937.21
ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 17,783.06
พรชัย พรมบุญ 17,498.26
เบญญาภา ประยูรวงค์  17,440.33
ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล  17,324.69
หนึ่ง มังคละคีรี  17,183.70
ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์  17,180.60
จุฑามาศ อ่างทอง 17,077.92
ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 16,867.05
ดาวิน นิติกุลเกยูร 16,795.29
ศุภชัย ศรีรักษา 16,755.30
เมธาวี เปรมะสุต  16,696.77
รสริน ศิรนานนท์ 16,688.54
สุระสิทธิ์ เดวี 16,526.90
ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง 16,478.04
ไพศาล คำประสิทธิ์ 16,461.67
เบญญาภา วชิรถิรกิจ  16,395.62
สุคนธา เชื้อผู้ดี  16,391.57
ลาภิสรา พนธิตรกุล 16,371.51
ธีระศักดิ์ บุญนำ 16,097.68
ประเสริฐ ทองลอย 16,047.01
เพาเวอร์ แทรค จำกัด .  15,829.49
โกวิท ธรรมาวุฒิกุล 15,809.79
วรชาติ นาคบุรินทร์ 15,691.70
กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล  15,675.49
คณิตพงษ์ น่าชม 15,669.52
วิน จุลกเสตถ์  15,510.57
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 15,427.16
การุณ พฤฒิสาร 15,271.30
โรมรันต์ ถินกระไสย์ 15,257.42
ถาวร จันทร์เรือง  15,226.05
ขึ้นข้างบน