ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร .  629,786.29
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 341,804.36
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 280,134.14
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .  249,345.44
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป .  222,737.28
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ  219,957.13
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 147,842.03
วิโรจน์ เกตุประยูร  143,881.95
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 131,016.79
บุญธรรม เดชหาญ 125,761.35
สุจริต ควรผดุง 124,225.47
บวร แสนเรือน  120,594.35
แอลพี สมาร์ท . 120,078.65
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์  114,930.57
เทวาวิจิตร . 111,187.04
ไพโรจน์ บุญมาก 109,496.92
พ.ปุณยวัจช์ . 106,260.60
ธรรมพล ประภาสัย  104,505.88
ทรัพย์มงคล 59 .  97,116.58
วรายุทธ ขระเขื่อน  93,665.92
นพพล ดีมงคล 89,226.34
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 88,811.57
จำรัส บุญศรี 88,655.81
ธัญลักษณ์ รนที 83,299.39
พีระยุทธ เกษแก้ว 78,810.63
ภาวนา 365 จำกัด . 76,762.13
วงศ์สถิตย์ สมสูง  76,475.86
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์  64,756.15
ชนายุทธ เจรณาเทพ  64,184.41
นงค์นุช เหล็กกล้า 63,830.56
จิรยุทธ มาลาวงษ์ 63,030.20
กษมา สุภาพงษ์  62,252.12
ไชยยา ชนะชัย 61,419.70
อาภากร เดชพงษ์  61,281.49
ม.ทศพรปรีชา .  59,487.64
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 57,145.55
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 55,748.64
ศลิษา นาคฤทธิ์  52,986.02
ขนิษฐา เครือวงศ์  52,202.50
นัฐวุฒิ พูลผล 50,926.15
อรุณนี โสธโน  47,190.83
คณพศ โชติประทุม 46,852.27
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไช 46,554.72
วนิดา เกิดธนมงคล 46,401.59
กัญญา เลียวประโคน 45,845.91
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด .  45,651.38
โสรัช เดโชพล  44,626.24
ราชวัชร โรจน์ทินกร  43,378.27
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 43,127.22
นวนิจ ตัณฑัยย์ 42,873.69
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร  42,744.97
อัญชลี อยู่พร้อม 40,481.97
ไอยรัตน์ โชติการ 40,158.27
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 40,058.54
สิทธิชัย พุทธเจริญ 40,037.77
วรัญญา เจิมจิตต์ 38,433.42
สายัณห์ ใจกล้า 37,894.97
แอคชั่นโกล ทรู . 37,096.43
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 36,769.29
จุฑามาศ อ่างทอง  36,056.04
พินิต เพชรดา 35,350.66
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล  35,277.26
สมพงษ์ คุณสมบัติ 35,211.89
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 35,197.03
นารี แสนประสิทธิ์  34,755.55
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ 34,448.96
จิรพจน์ สุขสุวรรณพงศ์  33,742.67
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 32,748.24
ปุณยนุช มยุโรวาท 32,414.32
งามวิไล รัตนมหาวงศ์  32,134.37
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 32,102.39
กรีนทรี คอนซัลแตนท์ 32,064.57
กรวิภา สุขัคคานนท์ 29,946.76
แพรภิรมย์ ไตรพรม 29,783.58
โรมรันต์ ถินกระไสย์ 29,665.21
นพดล อินตา 28,697.88
ถาวร พ้นภัย 28,250.61
คมสันต์ พงษ์โพธิ 28,096.91
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 27,843.93
ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล  27,303.38
จันทนา โชคตาม 27,105.20
นิภา ชุมภูปิน  26,899.53
เบญญาภา ประยูรวงค์  26,592.87
ปทิตญา นิรุตติธัญ 26,561.87
อภิชาติ ปรีชา 26,557.76
ฐานิตา โสโพธิ์ 26,381.86
อำพันธ์ ศรีจันทร์ 26,295.47
จะลุย อ่อนปุย 26,172.06
ชญาดา จันทร์สว่าง 26,046.92
ถาวร จันทร์เรือง 25,730.51
สมพร พันธุ์บุตรน้อย 25,459.61
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 25,428.43
อำนาจ นาคะมะนัง 25,419.46
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 25,305.26
ประภัสสร เชาว์ชาญ 25,089.03
ชุลี โนจิตร 24,671.15
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 24,538.20
สุชาติ อัคนียุทธ  24,251.77
นคร สิทธาพัฒนพร  24,113.63
เจียม ลือลั่น  23,824.56
กัญญา ผาลา  23,798.24
กัญญา วิเชียร  23,533.27
พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 23,302.24
จิดาภา กวีวรากร 22,759.01
ศิรินภา โทรัตน์  22,401.56
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 22,309.68
ธีระศักดิ์ บุญนำ 22,270.76
ประเสริฐ ทองลอย 21,346.24
กิตติชัย อ่างทอง 21,274.71
บัญชา รื่นฤทัยกุล  21,059.88
ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 21,013.94
บุญสุข ประจิมทิศ 20,762.64
กฤษฎ์ญาณี ด้วงปลี 20,748.23
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 20,721.63
วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 20,647.12
วรชาติ นาคบุรินทร์  20,646.44
ณัฐวดี จันทร์ลอย 20,414.84
สุรสิทธิ์ เขียวหวาน  19,825.49
วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ  19,811.19
สุรีย์พร อินอ่อน 19,803.24
ภูวเดช นามวงษ์ 19,793.82
สาโรจน์ ศรีรักษา 19,706.68
หนึ่ง มังคละคีรี 18,924.13
รินดา ถ้ำกลาง 18,847.47
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 18,397.66
พรนิภา ปรีชา  17,981.37
ธีรธร กีรติสุรัติ 17,872.49
สมสุข อนุพันธ์ 17,833.99
แสงอรุณ เมืองสุข 17,679.06
ณัฐสุดา สิงหศิริ  17,607.08
อนุวัติ จันทร์ลอย 17,563.74
อาภรณ์ หนูห้อง 17,420.86
ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง  17,357.02
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 17,230.17
อนันท์ ตรีพล  16,948.19
สิริกุล เมืองสุวรรณ์ 16,774.47
ศุภชัย ศรีรักษา 16,728.87
ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย  16,697.99
นุจิรา ทรงนิคม 16,681.47
ดาวิน นิติกุลเกยูร  16,656.71
ศุภกิจ อยู่ดี 16,653.76
นาฏญา สังขวัฒน์ 16,486.97
มนัสนันท์ ทับไทร 16,318.94
ทวีวัฒนา ไชยมงคล 16,278.78
อำนาจ สุภาพสุนทร 16,245.10
เบญญาภา วชิรถิรกิจ 16,163.80
เมธาวี เปรมะสุต 16,112.18
ณัฐธวัช แซ่เฮ้ง  16,104.59
ธวัช คุณสมบัติ 16,034.51
พรชัย อุตมา 15,960.03
จุรี สุวรรณวงศ์ 15,939.26
สุคนธา เชื้อผู้ดี  15,937.00
เพาเวอร์ แทรค จำกัด .  15,851.92
สุรวุฒิ ศรีมันตะ 15,830.06
ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ 15,811.72
คณิตพงษ์ น่าชม 15,669.52
นลลินา โสธโน  15,510.53
กมลฤทธิ์ เลิศวีระศิริกุล 15,443.87
จุฑา วาสดำเกิง  15,327.30
ฐิฏิฆาร บัญญัตินพรัตน์ 15,105.22
ขึ้นข้างบน