ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 628,184.31
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 317,014.11
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 270,186.43
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .  229,174.18
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 201,648.18
บวร แสนเรือน 157,309.16
วิโรจน์ เกตุประยูร  155,086.17
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์  150,967.37
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 129,292.55
สุจริต ควรผดุง  129,240.63
ธรรมพล ประภาสัย 122,697.32
บุญธรรม เดชหาญ 118,198.47
นพพล ดีมงคล 116,806.36
พ.ปุณยวัจช์ . 116,788.03
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 110,079.27
เทวาวิจิตร .  100,130.51
ไพโรจน์ บุญมาก 98,405.44
ธัญลักษณ์ รนที 94,740.83
แอลพี สมาร์ท .  90,757.64
จำรัส บุญศรี 89,003.67
วรายุทธ ขระเขื่อน 83,866.11
วงศ์สถิตย์ สมสูง 79,213.68
ทรัพย์มงคล 59 .  78,331.55
เจริญ ประจิมพฤกษ์  77,409.26
พีระยุทธ เกษแก้ว 77,406.04
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 69,499.62
ไชยยา ชนะชัย 68,734.80
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด .  66,421.76
ขนิษฐา เครือวงศ์  63,098.09
ม.ทศพรปรีชา . 61,863.89
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์  59,524.97
ศลิษา นาคฤทธิ์ 58,896.04
ชนายุทธ เจรณาเทพ 58,480.30
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 58,478.09
อาภากร เดชพงษ์  55,983.59
จิรยุทธ มาลาวงษ์  54,191.38
ภาวนา 365 จำกัด .  51,723.70
อรุณนี โสธโน  50,712.81
แอคชั่นโกล ทรู .  47,060.84
คณพศ โชติประทุม 46,564.82
ไอยรัตน์ โชติการ  45,283.30
ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 43,531.59
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 43,151.52
เบญญาภา ประยูรวงค์  42,573.15
สุรศักดิ์ จิตอำนวย  41,524.23
กัญญา เลียวประโคน  41,020.10
ราชวัชร โรจน์ทินกร 40,856.42
สิทธิชัย พุทธเจริญ 40,029.39
นารี แสนประสิทธิ์  39,372.14
นวนิจ ตัณฑัยย์ 38,617.64
วนิดา เกิดธนมงคล  37,319.19
สายัณห์ ใจกล้า 36,617.18
นงค์นุช เหล็กกล้า  36,143.39
สมพงษ์ คุณสมบัติ  36,002.30
จินตนา วนสุนทรี 35,425.74
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด 35,162.79
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 34,587.15
ถาวร พ้นภัย 34,382.96
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 33,684.53
วรัญญา เจิมจิตต์  33,376.52
คมสันต์ พงษ์โพธิ์  32,783.37
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 31,929.26
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร  31,709.80
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 31,185.12
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์  31,106.70
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 30,984.09
ภูวเดช นามวงษ์ 30,786.51
พนิดา ธรรมลังกา 30,281.03
ศศิตา บัวสี 29,965.25
บุญสุข ประจิมทิศ  29,101.65
อัญชลี อยู่พร้อม  28,983.42
ประภัสสร เชาว์ชาญ 26,695.00
จะลุย อ่อนปุย 26,602.24
ปทิตญา นิรุตติธัญ 26,561.87
พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 26,337.15
ฐานิตา โสโพธิ์  25,706.93
โสรัช เดโชพล  25,641.09
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 25,542.68
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์  25,428.43
นิภา ชุมภูปิน  25,397.45
อำนาจ นาคะมะนัง 25,021.92
อนุวัติ จันทร์ลอย 24,374.27
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 23,822.53
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 23,739.34
นพดล อินตา 23,646.40
เจียม ลือลั่น  23,553.25
อำพันธ์ ศรีจันทร์ 23,502.23
จันทนา โชคตาม 23,443.12
ชุลี โนจิตร 23,319.69
ทวีวัฒนา ไชยมงคล  23,105.84
พินิต เพชรดา  23,001.52
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 22,948.72
อำนาจ สุภาพสุนทร 22,870.81
กรวิภา สุขัคคานนท์  22,803.35
พรนิภา ปรีชา 22,772.72
อาภรณ์ หนูห้อง 22,769.89
ณัฐสุดา สิงหศิริ  22,650.68
ศิรินภา โทรัตน์  22,635.96
กนกวรรณ ค้ำชู  22,365.87
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี  22,155.67
จิดาภา กวีวรากร  21,978.53
ธนกฤต ธีรเดชานันท์  21,700.54
กรพิสิษฐ์ อิทธิสารรณชัย  21,195.65
ปุณยนุช มยุโรวาท  20,869.69
จิรพจน์ สุขสุวรรณพงศ์ 20,831.35
นัฐวุฒิ พูลผล  20,830.25
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 20,609.76
กัญญา วิเชียร  20,499.38
อภิชาติ ปรีชา  20,145.81
ณัฐวดี จันทร์ลอย  20,139.36
สุรีย์พร อินอ่อน  19,803.24
สมพร พันธุ์บุตรน้อย 19,777.63
กัญญา ผาลา  19,713.93
บัญชา รื่นฤทัยกุล  19,484.90
สุชาติ อัคนียุทธ 19,481.59
หนึ่ง มังคละคีรี  19,400.59
นคร สิทธาพัฒนพร 19,348.40
ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง  19,086.71
วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ  18,797.20
พิชัย แก้วทอง  18,696.67
พิไลพร เลาหะคุณากร  18,604.67
ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ 18,587.50
คชกร นครพันธ์  18,293.53
ไชยอนันต์ ดวงมณีย์  17,874.00
รินดา ถ้ำกลาง 17,796.34
ณัฐกร สายแผ่เยือง 17,707.45
ธีรธร กีรติสุรัติ 17,481.78
วิไลลักษณ์ เพ็ชรัตน์ 17,424.91
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์  17,193.75
พรชัย อุตมา  16,891.70
รัศมี พรหมกัลป์ 16,589.71
โรมรันต์ ถินกระไสย์  16,582.16
สมสุข อนุพันธ์ 16,572.15
ศุภชัย ศรีรักษา  16,549.74
กัณพงศ์ บุญเจริญ 16,432.61
กรีนทรี คอนซัลแตนท์ จำกัด .  16,348.48
ไทยเว็บอินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัด 16,333.70
สาโรจน์ ศรีรักษา 16,332.66
ชินาธิป ธราเดชากร 16,224.43
ดิลก ตั้งฐานสัมมา  16,207.54
กำพลศักดิ์ นุชปั้น  16,004.26
อนันท์ ตรีพล  15,956.86
เมธาวี เปรมะสุต 15,943.18
ธนสุภา ช่างแฟง  15,813.48
รัตตินันท์ สาฤกษ์ 15,766.14
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 15,707.04
เบญญาภา วชิรถิรกิจ  15,607.81
นุจิรา ทรงนิคม  15,600.84
นภาพร แซ่หลิม 15,568.98
ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 15,519.83
เอกชัย สุขพงษ์  15,348.03
คณิตพงษ์ น่าชม 15,283.22
อิงอร บุญช่วย 15,257.90
สุคนธา เชื้อผู้ดี 15,224.62
ธีระศักดิ์ ราชชมภู 15,170.04
นาฏญา สังขวัฒน์ 15,013.53
ขึ้นข้างบน