ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563


 
รายชื่อยอด
ทิพย์วิจิตร .728,940.30
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด .391,055.51
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 354,071.70
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป .286,370.14
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .241,588.96
วรายุทธ ขระเขื่อน213,261.26
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 192,050.41
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์184,962.75
บวร แสนเรือน145,737.30
เทวาวิจิตร .136,513.81
สุจริต ควรผดุง127,738.77
พ.ปุณยวัจช์ . 122,230.51
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ121,400.70
วิโรจน์ เกตุประยูร 120,813.31
ธรรมพล ประภาสัย 119,514.89
บุญธรรม เดชหาญ107,196.46
นพพล ดีมงคล106,681.57
แอลพี สมาร์ท . 102,765.89
ทรัพย์มงคล 59 . 101,496.51
จำรัส บุญศรี99,987.25
เจริญ ประจิมพฤกษ์99,650.42
ไพโรจน์ บุญมาก86,212.10
คณพศ โชติประทุม78,996.74
วงศ์สถิตย์ สมสูง 78,110.21
พีระยุทธ เกษแก้ว 76,228.53
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 73,630.75
ม.ทศพรปรีชา . 72,910.26
ขนิษฐา เครือวงศ์72,388.96
ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์68,906.51
พลอย สาสนทาญาติ68,407.03
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด .67,116.88
แอคชั่นโกล ทรู .66,722.11
ธัญลักษณ์ รนที65,301.30
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน61,531.99
ไชยยา ชนะชัย61,400.45
จิรยุทธ มาลาวงษ์59,582.16
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย56,086.37
ไอยรัตน์ โชติการ54,338.93
ศลิษา นาคฤทธิ์ 54,241.44
วนิดา เกิดธนมงคล54,098.21
อรุณนี โสธโน53,442.25
สุรศักดิ์ จิตอำนวย51,709.78
อาภากร เดชพงษ์50,824.36
ชนายุทธ เจรณาเทพ48,516.40
จันทนา โชคตาม47,311.82
นารี แสนประสิทธิ์47,230.49
นวนิจ ตัณฑัยย์44,991.09
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 44,526.84
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย42,794.92
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์42,242.98
คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 40,602.02
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,918.72
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ .39,042.21
ราชวัชร โรจน์ทินกร38,185.79
อัญชลี อยู่พร้อม 37,889.69
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร36,809.80
วรัญญา เจิมจิตต์36,162.75
ประภัสสร เชาว์ชาญ35,910.58
กัญญา เลียวประโคน35,513.45
สายัณห์ ใจกล้า34,833.12
จินตนา วนสุนทรี33,576.91
โสภา สุมิตรสมบุญงาม33,461.40
นพดล อินตา33,244.86
อาภรณ์ หนูห้อง33,030.58
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล32,628.96
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ31,834.01
ทวีวัฒนา ไชยมงคล31,734.13
อภิชาติ ปรีชา 31,608.25
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี31,558.63
ณัฐณิชา ทองบางพระ31,523.12
เบญญาภา ประยูรวงค์30,667.37
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 30,081.92
ไรณ่าห์ สำเภารัตน์ 29,396.49
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 29,210.00
ประเสริฐ ทองลอย29,078.07
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์28,991.76
ถาวร พ้นภัย 28,862.15
ศศิตา บัวสี 28,790.57
ณัฐสุดา สิงหศิริ 28,708.93
นงค์นุช เหล็กกล้า28,697.43
ถาวร จันทร์เรือง28,533.72
หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์ 27,974.19
ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง27,971.44
ภูวเดช นามวงษ์ 27,853.80
ทวีรัชต์ เกษมพงศ์ชวลิต 27,625.88
สมพงษ์ คงประเวช 27,058.03
ณัฐพล โสภิตานนท์26,730.57
สมพร พันธุ์บุตรน้อย 26,635.71
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม26,572.26
โกวิท ประทีป ณ ถลาง26,567.33
ปทิตญา นิรุตติธัญ26,561.87
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์25,428.43
ธนกฤต ธีรเดชานันท์25,287.37
ฐานิตา โสโพธิ์25,168.32
พนิดา ธรรมลังกา25,136.96
พัทธนันท์ ธานีปกรณ์24,988.95
อำนาจ นาคะมะนัง24,941.98
ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 24,768.93
นิภา ชุมภูปิน 24,588.85
วารุณี มิ่งขวัญ 24,446.27
จะลุย อ่อนปุย24,180.43
สุชาติ อัคนียุทธ24,150.19
วรรดี บุญชูช่วย23,824.83
วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 23,776.12
เจียม ลือลั่น23,553.25
ชุลี โนจิตร23,306.29
พินิต เพชรดา23,135.12
กิตินาท สมพึ่งทอง22,864.65
ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 22,724.55
ธวัช คุณสมบัติ 22,054.50
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 21,978.74
สมพงษ์ คุณสมบัติ 21,803.76
นัฐวุฒิ พูลผล21,784.04
สารพล แจ่มจรัส21,620.96
ชยทรรศน์ คุ้มปาลอินทร์21,618.81
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ21,479.34
อำพันธ์ ศรีจันทร์21,453.53
หนึ่ง มังคละคีรี21,426.73
อริสรา วิชาผา 21,416.17
จิดาภา กวีวรากร21,142.40
กรวิภา สุขัคคานนท์ 20,964.75
ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง .20,761.56
อภิชา สืบจากศรี20,551.32
สุรีย์พร อินอ่อน19,803.24
กัญญา ผาลา19,560.12
อำนาจ สุภาพสุนทร19,529.54
นคร สิทธาพัฒนพร19,430.50
กัญญา วิเชียร19,303.96
อนุวัติ จันทร์ลอย18,837.23
พรชัย พรมบุญ18,825.36
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 18,786.93
ชญาดา จันทร์สว่าง18,698.30
พิชัย แก้วทอง 18,696.67
ไพศาล คำประสิทธิ์18,600.73
โสภา ซีแพง 18,489.27
วัชรา คุ้มเมือง18,403.19
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล17,958.81
อรุณ หวังลาภ17,859.41
พิไลพร เลาหะคุณากร 17,743.89
วิภาดา สมรสัณห์17,664.60
กิตติชัย อ่างทอง17,617.39
โสรัช เดโชพล17,596.59
ชินาธิป ธราเดชากร17,388.11
บุญสุข ประจิมทิศ17,205.45
แสงอรุณ เมืองสุข17,202.61
ธีรธร กีรติสุรัติ17,189.26
คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 17,062.33
แพรภิรมย์ ไตรพรม 16,682.47
พรชัย อุตมา 16,653.16
ศุภชัย ศรีรักษา16,520.94
ธนากร เลี้ยงฤทัย 16,448.12
วรชาติ นาคบุรินทร์ 16,422.88
ณัฐวุฒิ นารานิชดา16,387.92
ชำนาญ เกิดสรรค์16,333.18
อนุรักษ์ คงช่วย16,331.30
วิน จุลกเสตถ์16,291.92
สมสุข อนุพันธ์ 16,232.07
วรวุฒิ เครือเพียกุล16,158.25
กนกวรรณ ค้ำชู 16,032.14
นลลินา โสธโน15,944.57
ณัฐวดี จันทร์ลอย15,892.51
ทวี หมื่นศรีพรหม15,869.89
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 15,632.95
เบญญาภา วชิรถิรกิจ 15,534.41
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 15,481.20
เอกชัย สุขพงษ์ 15,477.82
สุรสิทธิ์ เขียวหวาน15,470.14
ศิรินภา โทรัตน์15,388.12
เมธาวี เปรมะสุต15,317.44
มนัสนันท์ ทับไทร15,220.40
นภาพร แซ่หลิม15,214.34
ธีระศักดิ์ ราชชมภู 15,170.04
คณิตพงษ์ น่าชม15,164.12
ภัคพล วรนัยพินิจ15,120.00
ปัณณวิชญ์ ขันแก้ว15,092.45
สุคนธา เชื้อผู้ดี15,069.47
ขึ้นข้างบน