ค่าสายงาน+แนะนำตั้งแต่1-30 มิถุนายน 2557 ยอดเกิน 15000บ.

ทิพย์วิจิตร . 281,711.92
อิทธิพัทธ์ ศรีอินร์สุท 156,821.87
ธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย 138,298.04
ชยุต เจริญทวีภากูล 107,743.00
วิลอน เซอร์วิส 83,672.41
อรวรรณ ธรรมาวุฒิกุล 71,338.53
บุญธรรม เดชหาญ 63,094.61
เอกชัย สุขพงษ์ 59,700.22
วิโรจน์ เกตุประยูร 59,227.62
นันท์นภัส ตระกูลธนวิรุฬห์ 55,009.49
แอคชั่นโกล ทรู 53,036.53
ธนภัทร ทศพรปรีชา 43,674.69
ไชยยา ชนะชัย 42,480.39
พนิดา ธรรมลังกา 40,652.63
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 35,664.35
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 35,613.23
กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ 30,344.63
ศักดิ์ขรินทร์ เสนาพันธ์ 28,675.62
วาติชัย รัตนมั่นคงจิตร 28,483.48
สุพรรณา จิตต์มั่น 28,453.89
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 28,246.02
ช่วงโชติ ธีรเดชานันท์ 28,168.59
คณพศ โชติประทุม 28,012.89
อภิชาติ ปรีชา 27,692.52
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 27,351.33
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 26,810.34
สิทธิชัย ชัชราภรณ์ 24,975.23
จำรัส บุญศรี 24,033.50
ชาณุภัทร เจิมจิตต์ 23,572.98
สุวรรณา เหลืองบารมี 21,679.05
เธียรทรรศน์ นาคบุรินทร์ 21,333.73
วนิดา เกิดธนมงคล 20,111.43
จันทนา โชคตาม 19,403.51
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 17,609.42
พีรพงศ์ อธิประยูร 16,879.26
กาญจนา  งามทับทิม 16,865.35
พลอย สาสนทาญาติ 16,703.98
กิตติ วิทยาดิลก 16,598.80
พัฒนศักดิ์ สายศรี 16,591.93
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 16,124.31
นันท์นภัส ไชยวงศ์สืบ 15,948.60
บริสุทธิ สว่างอารมณ์ 15,945.32
อมต ตันติภิญญา 15,149.20
ขึ้นข้างบน