ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 685,097.84
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 379,059.32
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ . 365,176.06
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 253,708.84
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 242,302.30
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 179,761.11
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 166,412.69
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 138,595.65
บวร แสนเรือน  134,117.02
สุจริต ควรผดุง 130,725.96
นพพล ดีมงคล 121,469.17
สาวิณี พงษ์โพธิ์  120,311.70
ธรรมพล ประภาสัย 114,750.49
เทวาวิจิตร . 108,601.73
วิโรจน์ เกตุประยูร 103,603.86
วรายุทธ ขระเขื่อน  98,648.68
ทรัพย์มงคล 59 . 97,536.91
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 97,099.34
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 96,932.27
จำรัส บุญศรี 92,523.29
บุญธรรม เดชหาญ 90,012.29
คณพศ โชติประทุม 89,631.05
ธัญลักษณ์ รนที  77,872.23
ม.ทศพรปรีชา . 76,310.51
ไตรรัตน์ เจริญศักดิ์ 75,588.05
พีระยุทธ เกษแก้ว  75,083.19
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 73,899.54
ไพโรจน์ บุญมาก 73,182.13
ขนิษฐา เครือวงศ์ 70,947.55
นารี แสนประสิทธิ์  67,964.45
วงศ์สถิตย์ สมสูง  67,101.07
อาภากร เดชพงษ์ 66,070.70
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ .  64,211.82
พลอย สาสนทาญาติ  61,341.64
ไชยยา ชนะชัย 60,815.50
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน  56,866.84
ธนัตพงศ์ ธนศิริจตุรัตน์  55,697.20
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย  55,182.64
จิรยุทธ มาลาวงษ์ 54,277.17
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 54,272.80
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 54,002.83
แอคชั่นโกล ทรู . 51,672.13
วนิดา เกิดธนมงคล 50,999.07
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 50,964.86
ศลิษา นาคฤทธิ์ 50,679.89
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล  47,147.55
ชนายุทธ เจรณาเทพ 46,854.32
ไอยรัตน์ โชติการ 45,299.09
อรุณนี โสธโน  43,920.69
วรัญญา เจิมจิตต์ 43,903.79
จันทนา โชคตาม  43,347.34
ทวีวัฒนา ไชยมงคล  41,282.53
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 40,773.61
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 39,912.47
สิทธิชัย พุทธเจริญ  39,906.72
นวนิจ ตัณฑัยย์ 37,985.35
นพดล อินตา  37,653.14
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด . 37,580.87
ราชวัชร โรจน์ทินกร  36,259.06
สายัณห์ ใจกล้า  34,700.46
อภิชาติ ปรีชา  34,083.64
พนิดา ธรรมลังกา 33,982.49
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 33,938.76
คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 33,398.43
บัญชา รื่นฤทัยกุล 32,888.04
เบญญาภา ประยูรวงค์ 32,555.11
อัญชลี อยู่พร้อม 32,475.63
ถาวร พ้นภัย 32,399.02
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 32,061.76
จะลุย อ่อนปุย 31,841.36
จินตนา วนสุนทรี 31,161.76
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 30,502.50
ณัฐสุดา สิงหศิริ 30,398.41
เดชา ศรีโยหะ 30,044.14
กัญญา เลียวประโคน 29,876.28
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 29,329.69
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 28,880.93
ศศิตา บัวสี  28,790.57
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์  28,623.19
นคร สิทธาพัฒนพร 28,030.90
ภูวเดช นามวงษ์ 27,984.28
พินิต เพชรดา 27,023.66
ชุลี โนจิตร 26,923.02
ปทิตญา นิรุตติธัญ 26,561.87
อนุวัติ จันทร์ลอย 26,410.55
แสงอรุณ เมืองสุข 26,354.96
ชำนาญ เกิดสรรค์ 26,034.39
สุชาติ อัคนียุทธ 25,675.38
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 25,428.43
สมเกียรติ เผื่อแผ่  25,395.23
นงค์นุช เหล็กกล้า  25,131.09
สมพงษ์ คงประเวช 25,117.20
ฐานิตา โสโพธิ์ 25,030.02
อริสรา วิชาผา 24,977.65
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 24,752.85
อาภรณ์ หนูห้อง 24,582.47
นิภา ชุมภูปิน  24,554.33
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 24,023.10
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 24,018.45
รัศมี พรหมกัลป์  23,960.42
พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 23,947.26
ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ  23,867.78
ประภัสสร เชาว์ชาญ 23,671.51
เจียม ลือลั่น 23,467.63
กิตติชัย อ่างทอง 23,194.03
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์  22,955.59
ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 22,832.32
เอกชัย สุขพงษ์ 22,655.59
วัชรา คุ้มเมือง 22,326.77
สมพร พันธุ์บุตรน้อย  22,082.47
ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ต 21,973.06
สมพงษ์ คุณสมบัติ 21,789.81
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 20,911.39
ทวี หมื่นศรีพรหม  20,880.53
ชยทรรศน์ คุ้มปาลอินทร์ 20,483.59
จิดาภา กวีวรากร 20,425.78
ธีระศักดิ์ บุญนำ 20,235.86
อำพันธ์ ศรีจันทร์ 20,150.55
อภิชาติ พงษ์วิจิตร 20,110.76
โกวิท ประทีป ณ ถลาง 20,026.19
วรชาติ นาคบุรินทร์ 19,854.24
หนึ่ง มังคละคีรี  19,853.47
สุรีย์พร อินอ่อน  19,803.24
กันยาวีร์ นาคนายม  19,770.76
ณรงค์ โนรี  19,667.10
นันทนา บุรุษวยากรณ์ 19,552.23
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 19,502.22
อนุวัฒน์ บุษบา 19,180.31
พรชัย อุตมา  19,110.84
ประเสริฐ ทองลอย  18,822.50
กัญญารัตน์ ตังเจริญกิจ 18,803.42
พิชัย แก้วทอง 18,696.67
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 18,577.07
ณัฐวดี จันทร์ลอย  18,543.70
ภัชช์ธิณญา มอมุงคุณ 18,423.93
กัญญา วิเชียร  18,392.65
อนันตชัย ไชยนอก  18,330.85
พงณ์ บุญชูประภา 18,226.09
กิตินาท สมพึ่งทอง  18,184.79
ธวัช คุณสมบัติ  18,101.26
จิราพร โพธิ์โสภา 17,650.96
สรวิชญ์ บุญขวัญ 17,640.38
สารพล แจ่มจรัส  17,560.98
ธิดารัตน์ มานะพัฒนเสถียร  17,553.77
อำนาจ สุภาพสุนทร 17,425.59
กัณพงศ์ บุญเจริญ 17,355.20
ณัฐศรัณรัชช์ กุลถวายพร 17,300.28
วิน จุลกเสตถ์  17,235.37
นัฐวุฒิ พูลผล 17,213.02
ธีรธร กีรติสุรัติ 17,189.26
จิราภรณ์ ไชยโนฤทธิ์  17,132.17
พิไลพร เลาหะคุณากร 17,111.04
ไรณ่าห์ สำเภารัตน์  17,101.45
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น  17,080.60
รินดา ถ้ำกลาง 16,975.60
สุนันทา ธนภัทรอุดม 16,917.55
วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 16,825.97
วรรดี บุญชูช่วย 16,712.98
พงษ์สิทธิ์ ภูศิริ 16,560.65
ศุภชัย ศรีรักษา  16,520.94
สำราญ ชานนท์ 16,479.33
พรชัย พรมบุญ 16,343.18
นันท์นภัส ไชยวงศ์สืบ 16,258.86
ธนากร เลี้ยงฤทัย 16,135.76
สุกิจ วีรเดชทวีวรรณ 16,043.48
ร้อย ลือหาญ  16,025.32
นุจิรา ทรงนิคม 15,981.36
สุธี โพธิ์ทอง 15,921.95
วรวุฒิ เครือเพียกุล 15,778.47
ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ 15,752.79
สมสุข อนุพันธ์ 15,662.09
พชร ปัจจัยโคถา 15,596.97
วิระชัย ขายม  15,561.40
เบญญาภา วชิรถิรกิจ  15,534.41
ธัญพร รุ่งสว่าง  15,484.09
โสภา ซีแพง 15,331.06
เมธาวี เปรมะสุต 15,263.44
นภาพร แซ่หลิม 15,214.34
ธีระศักดิ์ ราชชมภู 15,170.04
อนันท์ ตรีพล 15,169.99
อรัญญา แสงพูนสุข 15,141.18
ศิรินภา โทรัตน์ 15,116.84
ขึ้นข้างบน