ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 584,285.38
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ 319,508.63
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป .  313,142.50
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 251,713.02
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .  217,945.96
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 172,863.53
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 151,483.56
สุจริต ควรผดุง 119,674.37
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 119,027.61
วิโรจน์ เกตุประยูร 113,408.63
ธรรมพล ประภาสัย 104,759.34
บวร แสนเรือน 102,337.94
สาวิณี พงษ์โพธิ์  101,093.99
ทรัพย์มงคล 59 . 91,453.67
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 90,781.43
นพพล ดีมงคล  85,451.37
วงศ์สถิตย์ สมสูง 82,631.25
บุญธรรม เดชหาญ 81,202.25
วรายุทธ ขระเขื่อน  77,919.72
จำรัส บุญศรี 77,911.88
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล  77,750.75
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 74,053.21
พีระยุทธ เกษแก้ว 74,032.37
ธัญลักษณ์ รนที 71,928.29
ขนิษฐา เครือวงศ์ 70,880.86
เทวาวิจิตร .  69,790.11
ไพโรจน์ บุญมาก 68,940.65
คณพศ โชติประทุม 66,594.40
ม.ทศพรปรีชา . 63,977.06
จิรยุทธ มาลาวงษ์ 59,597.81
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด .  58,092.33
แอคชั่นโกล ทรู .  57,974.72
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 54,263.20
ไอยรัตน์ โชติการ 51,167.42
ศลิษา นาคฤทธิ์  48,148.27
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 46,978.33
อาภากร เดชพงษ์ 46,875.44
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย  46,323.45
ไชยยา ชนะชัย  45,826.03
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 43,379.80
นวนิจ ตัณฑัยย์  41,419.33
สุรศักดิ์ จิตอำนวย  40,684.70
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 40,143.17
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,825.42
คมสันต์ พงษ์โพธิ์  39,361.11
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด 38,822.64
นารี แสนประสิทธิ์ 38,757.00
พลอย สาสนทาญาติ 38,603.59
ชนายุทธ เจรณาเทพ  37,852.95
จันทนา โชคตาม 37,824.63
อรุณนี โสธโน  37,487.06
ทวีวัฒนา ไชยมงคล  37,334.64
วนิดา เกิดธนมงคล 36,878.32
วรัญญา เจิมจิตต์  36,130.65
ราชวัชร โรจน์ทินกร 35,826.56
บัญชา รื่นฤทัยกุล 35,534.42
เบญญาภา ประยูรวงค์ 34,660.07
สายัณห์ ใจกล้า 33,981.02
อภิชาติ ปรีชา  33,020.43
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 32,889.34
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี  32,771.03
นคร สิทธาพัฒนพร 31,694.88
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 31,529.13
สมพร พันธุ์บุตรน้อย  31,408.28
ณัฐสุดา สิงหศิริ  29,945.53
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 29,668.46
จินตนา วนสุนทรี 29,634.58
ประภัสสร เชาว์ชาญ 29,353.30
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 28,560.82
ถาวร พ้นภัย  28,555.75
พนิดา ธรรมลังกา 28,528.66
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 28,298.59
กัญญา เลียวประโคน 26,821.78
ปทิตญา นิรุตติธัญ  26,561.87
ศศิตา บัวสี 26,496.17
อัญชลี อยู่พร้อม 25,687.01
นงค์นุช เหล็กกล้า 25,654.35
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 25,530.36
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 25,428.43
จะลุย อ่อนปุย  24,852.65
ชุลี โนจิตร  24,493.22
ฐานิตา โสโพธิ์  24,437.55
นิภา ชุมภูปิน 24,412.85
ภูวเดช นามวงษ์ 24,391.08
เจียม ลือลั่น 23,398.55
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 23,375.87
อาภรณ์ หนูห้อง 23,306.55
ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 22,999.39
 โสภา สุมิตรสมบุญงาม 22,618.73
วิลาวัลย์ โรจน์ปัญญากิจ 22,324.17
โสพิศ ศิริโท  22,296.72
นัฐวุฒิ พูลผล  21,414.95
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 20,427.99
ชยทรรศน์ คุ้มปาลอินทร์  20,285.45
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 20,243.54
สมพงษ์ คุณสมบัติ  20,230.38
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์  20,044.45
จิดาภา กวีวรากร 20,041.53
นพดล อินตา  19,814.94
สุรีย์พร อินอ่อน 19,803.24
อนุวัติ จันทร์ลอย  19,688.25
สมเกียรติ เผื่อแผ่  19,619.97
กัณพงศ์ บุญเจริญ  19,405.30
ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 19,357.55
อำพันธ์ ศรีจันทร์  19,172.44
สมพงษ์ คงประเวช 18,487.97
วรชาติ นาคบุรินทร์ 18,485.67
ถาวร จันทร์เรือง 18,183.29
อนันท์ ตรีพล  18,170.46
โกวิท ประทีป ณ ถลาง 18,155.47
จิราพร โพธิ์โสภา 17,950.63
พิชัย แก้วทอง  17,940.61
อนุวัฒน์ บุษบา  17,838.56
วารุณี มิ่งขวัญ 17,788.46
ธีระศักดิ์ บุญนำ 17,749.51
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 17,501.82
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล  17,305.40
โสภา ซีแพง 17,255.03
กรวิภา สุขัคคานนท์ 17,186.21
ธีรธร กีรติสุรัติ  17,121.83
ปุณยนุช ศรีกุล 16,981.47
พิไลพร เลาหะคุณากร  16,975.46
กัญญา วิเชียร 16,753.34
พินิต เพชรดา 16,658.22
พัทธนันท์ ธานีปกรณ์ 16,533.35
อำนาจ สุภาพสุนทร 16,480.13
ประวิทย์ พะหาญ  16,393.84
ศุภชัย ศรีรักษา 16,387.80
พรชัย อุตมา  16,071.34
วัชรา คุ้มเมือง  16,037.27
ธวัช คุณสมบัติ 16,004.65
พรนิภา ปรีชา 15,800.07
สุธี โพธิ์ทอง 15,783.93
ชินาธิป ธราเดชากร 15,643.27
ณัฐวดี จันทร์ลอย  15,555.96
เบญญาภา วชิรถิรกิจ 15,534.41
ประเสริฐ ทองลอย 15,522.61
พงณ์ บุญชูประภา 15,503.50
สำราญ ชานนท์ 15,426.24
ร้อย ลือหาญ 15,266.45
ธีระศักดิ์ ราชชมภู  15,170.04
เมธาวี เปรมะสุต 15,166.19
วรวุฒิ เครือเพียกุล 15,045.57
สารพล แจ่มจรัส  15,039.66
สุชาติ อัคนียุทธ 15,008.22
ขึ้นข้างบน