ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 - 30 กันยายน 2562

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 558,706.92
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 314,815.47
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป .  256,820.45
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 231,476.23
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 197,460.64
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 175,595.83
สินสิริ สุภาพงศ์  149,659.47
สุจริต ควรผดุง 131,751.46
เทวาวิจิตร . 113,421.47
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์  111,021.55
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ  110,466.71
วิโรจน์ เกตุประยูร  105,913.87
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 98,215.94
ธรรมพล ประภาสัย 97,201.97
นพพล ดีมงคล 89,972.17
วร แสนเรือน  88,716.50
ทรัพย์มงคล 59 . 85,826.53
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 85,193.46
สาวิณี พงษ์โพธิ์ 84,627.36
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 80,512.95
พีระยุทธ เกษแก้ว 72,736.38
วรายุทธ ขระเขื่อน 71,653.40
ขนิษฐา เครือวงศ์  68,081.67
จำรัส บุญศรี  67,045.65
ธัญลักษณ์ รนที 64,997.61
บุญธรรม เดชหาญ 64,886.59
วงศ์สถิตย์ สมสูง 60,871.32
ไพโรจน์ บุญมาก 60,727.44
พลอย สาสนทาญาติ 60,022.24
ม.ทศพรปรีชา  55,642.75
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 53,616.14
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 52,030.30
แอคชั่นโกล ทรู . 50,358.83
วนิดา เกิดธนมงคล  49,810.97
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 49,706.07
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 48,585.07
คณพศ โชติประทุม 48,095.59
กรวิภา สุขัคคานนท์  47,345.86
ไอยรัตน์ โชติการ 45,979.52
อรุณนี โสธโน  44,238.83
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 44,029.45
ไชยยา ชนะชัย 43,808.14
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์  42,341.72
อาภากร เดชพงษ์  41,362.11
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,759.82
นวนิจ ตัณฑัยย์  39,705.72
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 38,754.49
จิรยุทธ มาลาวงษ์ 35,881.16
ราชวัชร โรจน์ทินกร 34,536.61
จันทนา โชคตาม 34,201.46
อัญชลี อยู่พร้อม 32,933.07
สายัณห์ ใจกล้า  32,797.96
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ จำกัด . 32,445.89
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์  32,157.73
ณัฐสุดา สิงหศิริ 32,134.20
ศลิษา นาคฤทธิ์  31,890.64
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 30,988.92
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร  30,556.16
นารี แสนประสิทธิ์ 30,128.08
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 30,070.72
สมพงษ์ คุณสมบัติ 28,957.88
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 27,776.61
จะลุย อ่อนปุย 27,618.93
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์  27,575.25
จินตนา วนสุนทรี 27,365.11
สันติ ศีลวินัยพร 26,557.73
งามวิไล รัตนมหาวงศ์  26,263.01
นคร สิทธาพัฒนพร  26,237.11
อภิชาติ ปรีชา 25,692.24
ทิตญา นิรุตติธัญ  25,642.43
ศศิตา บัวสี 24,605.65
ประภัสสร เชาว์ชาญ  24,306.04
พัทธนันท์ ธานีปกรณ์  24,204.98
ฐานิตา โสโพธิ์ 24,086.84
กัญญา เลียวประโคน 23,437.86
ลภนพร ธนาอัศวกุล 23,377.82
พนิดา ธรรมลังกา 23,162.39
ธนกฤต ธีรเดชานันท์  22,997.05
สมพร พันธุ์บุตรน้อย 22,729.48
วิน จุลกเสตถ์  22,331.11
ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 22,317.67
เจียม ลือลั่น  22,066.55
ธีระศักดิ์ บุญนำ 22,024.20
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 21,374.25
เบญญาภา ประยูรวงค์ 21,314.93
พรรณเพ็ญ ใจสุข 21,214.88
อภิชาติ พงษ์วิจิตร  21,150.39
คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 21,018.83
โสพิศ ศิริโท 20,943.39
ณัฐกร สายแผ่เยือง 20,928.91
สมพงษ์ คงประเวช 20,823.68
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล  20,807.58
นพดล อินตา 20,674.17
มาโนช หลวงฤทธิ์ 20,494.39
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 20,098.78
สุรีย์พร อินอ่อน 19,803.24
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 19,663.13
อาภรณ์ หนูห้อง 19,660.23
แสงอรุณ เมืองสุข 19,254.33
จิดาภา กวีวรากร  19,107.59
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล  19,021.27
ถาวร พ้นภัย  18,989.87
ชุลี โนจิตร  18,894.88
ภูวเดช นามวงษ์ 18,645.39
คมกริช สมรูป 18,639.68
ชนายุทธ เจรณาเทพ 18,593.15
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 18,438.34
นัฐวุฒิ พูลผล 18,133.86
พิชัย แก้วทอง 17,940.61
อำพันธ์ ศรีจันทร์ 17,867.73
นุจิรา ทรงนิคม  17,453.32
อำนาจ สุภาพสุนทร  17,178.71
คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์ 17,034.17
ธีรธร กีรติสุรัติ 17,006.69
สุชาติ อัคนียุทธ  16,990.08
ประเสริฐ ทองลอย 16,968.54
พิไลพร เลาหะคุณากร 16,909.66
รัศมี พรหมกัลป์  16,874.22
อนุวัติ จันทร์ลอย  16,468.05
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,446.43
ศุภชัย ศรีรักษา 16,273.41
กันยาวีร์ นาคนายม 16,147.26
อนันท์ ตรีพล 16,109.50
กัญญา วิเชียร  15,896.95
ประวิทย์ พะหาญ 15,895.34
พงณ์ บุญชูประภา 15,631.07
ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 15,605.72
รังสรรค์ จือศานติ  15,563.85
เบญญาภา วชิรถิรกิจ 15,471.61
สาโรจน์ ศรีรักษา 15,439.67
ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 15,251.79
จิราพร โพธิ์โสภา 15,174.42
ธนากร เดชะ 15,035.63
ขึ้นข้างบน