ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562

รายชื่อยอด
ทิพย์วิจิตร .626,921.11
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์.315,968.47
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป .303,873.84
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป .225,394.12
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป .219,161.99
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์190,589.96
สุจริต ควรผดุง 156,853.00
วิโรจน์ เกตุประยูร133,310.83
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์121,727.67
ธรรมพล ประภาสัย118,892.49
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ117,952.22
นพพล ดีมงคล104,193.02
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล100,155.67
สาวิณี พงษ์โพธิ์98,597.38
ทรัพย์มงคล 59 .92,279.34
เจริญ ประจิมพฤกษ์89,639.38
บวร แสนเรือน87,291.41
จำรัส บุญศรี85,035.55
วรายุทธ ขระเขื่อน 81,779.49
บุญธรรม เดชหาญ80,176.58
เทวาวิจิตร .77,879.96
ไพโรจน์ บุญมาก76,697.11
ธัญลักษณ์ รนที 75,022.16
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์73,360.74
พีระยุทธ เกษแก้ว72,572.27
ม.ทศพรปรีชา .70,948.34
วงศ์สถิตย์ สมสูง 67,474.43
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุล66,620.10
ขนิษฐา เครือวงศ66,341.72
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 59,669.93
แอคชั่นโกล ทรู . 57,795.76
พลอย สาสนทาญาติ56,935.49
อาภากร เดชพงษ์54,021.74
ณัฐพล ปันทะนันท์52,329.34
ไชยยา ชนะชัย52,154.92
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์51,734.95
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้ง51,171.72
คณพศ โชติประทุม50,600.49
จิรยุทธ มาลาวงษ์47,756.37
ไอยรัตน์ โชติการ47,206.42
ศลิษา นาคฤทธิ์44,988.11
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์43,619.63
นวนิจ ตัณฑัยย์42,688.07
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล41,369.78
วนิดา เกิดธนมงคล41,129.98
สิทธิชัย พุทธเจริญ39,740.27
กรวิภา สุขัคคานนท์39,348.62
สุรศักดิ์ จิตอำนวย37,957.08
อรุณนี โสธโน35,373.01
โสภา สุมิตรสมบุญงาม35,150.75
ราชวัชร โรจน์ทินกร34,365.11
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย33,999.38
คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 33,881.43
มาโนช หลวงฤทธิ์33,616.30
สมพงษ์ คุณสมบัติ33,307.96
จันทนา โชคตาม33,161.77
วรัญญา เจิมจิตต์33,146.40
สายัณห์ ใจกล้า32,547.95
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล30,581.73
อภิชาติ ปรีชา30,332.54
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี29,230.02
ณัฐสุดา สิงหศิริ28,935.65
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์28,917.23
ศรุต ประภากวินกุล 27,922.55
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร27,756.41
 ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์27,593.03
ชนายุทธ เจรณาเทพ27,026.60
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล 26,610.17
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์25,913.60
ปทิตญา นิรุตติธัญ25,642.43
นพดล อินตา25,501.48
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศว25,428.43
ธนกฤต ธีรเดชานันท์25,017.86
จะลุย อ่อนปุย24,718.62
ศศิตา บัวสี24,605.65
จินตนา วนสุนทรี24,298.26
งามวิไล รัตนมหาวงศ์24,157.89
ฐานิตา โสโพธิ์23,949.07
ณพัฒน์สรณ์ เหลืองวิลัย 23,178.23
เบญญาภา ประยูรวงค์23,000.22
นารี แสนประสิทธิ์22,740.03
สมเกียรติ เผื่อแผ่22,474.67
ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ21,967.04
ณัฐวดี จันทร์ลอย21,752.34
ลาภิสรา พนธิตรกุล21,730.82
อัญชลี อยู่พร้อม21,684.65
พินิต เพชรดา21,596.52
อิงครัศม์ ธนาจิตติเวศน์21,044.37
 พัทธนันท์ ธานีปกรณ์20,898.13
 ถาวร พ้นภัย20,799.33
โสพิศ ศิริโท20,760.86
พนิดา ธรรมลังกา20,453.68
เจียม ลือลั่น20,241.52
สุรีย์พร อินอ่อน 19,803.24
บัญชา รื่นฤทัยกุล19,801.11
อัจจิมา ชำนาญพานิช19,675.94
นคร สิทธาพัฒนพร19,509.15
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ19,492.93
นัฐวุฒิ พูลผล19,405.86
พงณ์ บุญชูประภา 18,910.80
อาภรณ์ หนูห้อง18,850.73
จิดาภา กวีวรากร18,822.28
ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ต18,731.05
ไพศาล คำประสิทธิ์18,564.11
กิตติชัย สุลำนาจ 18,544.90
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธ 18,540.43
แสงอรุณ เมืองสุข18,398.29
กัญญา เลียวประโคน18,386.15
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒ18,226.74
พิชัย แก้วทอง17,940.61
จิราพร โพธิ์โสภา17,906.66
นุจิรา ทรงนิคม17,669.34
สมสุข อนุพันธ์17,655.29
อริสรา วิชาผา17,557.63
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์17,348.48
อนันตชัย ไชยนอก17,324.89
อนุวัติ จันทร์ลอย17,253.98
พิไลพร เลาหะคุณากร16,909.66
ธีรธร กีรติสุรัติ16,891.52
ประภัสสร เชาว์ชาญ16,820.39
อำพันธ์ ศรีจันทร์16,769.75
คเชนทร์ ศรีสุริยจันทร์16,717.00
ลภนพร ธนาอัศวกุล16,713.42
พรชัย พรมบุญ16,491.68
วรชาติ นาคบุรินทร์16,452.48
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ16,446.43
หนึ่ง มังคละคีรี 16,445.49
ศุภชัย ศรีรักษา16,273.41
ชูเกียรติ เทพอารีนันท์ 16,146.55
ไกรสร วงศ์ประทีปวิไล 16,096.12
ประวิทย์ พะหาญ15,874.34
ภูวเดช นามวงษ์15,773.74
เอกชัย สุขพงษ์15,772.58
ธวัช คุณสมบัติ15,704.86
สมพงษ์ คงประเวช 15,657.83
ณัฐศรัณรัชช์ กุลถวายพร15,557.10
เบญญาภา วชิรถิรกิจ15,471.61
พรนิภา ปรีชา15,431.45
กัญญา วิเชียร15,429.23
สุนันทา ธนภัทรอุดม15,328.75
สุชาติ อัคนียุทธ15,319.69
ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ15,264.84
พรชัย อุตมา15,056.04
ขึ้นข้างบน