ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 598,203.99
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ 345,716.64
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 273,015.83
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 239,630.87
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 222,755.73
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 220,032.15
วิโรจน์ เกตุประยูร 150,821.63
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 136,425.77
สุจริต ควรผดุง 120,205.20
บวร แสนเรือน  119,409.93
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 116,672.85
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 98,192.80
ธรรมพล ประภาสัย 88,972.39
เทวาวิจิตร . 85,763.25
ทรัพย์มงคล 59 . 85,442.60
สาวิณี พงษ์โพธิ์ 85,034.22
เจริญ ประจิมพฤกษ์  84,654.38
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 82,900.19
นพพล ดีมงคล 82,129.33
วรายุทธ ขระเขื่อน 77,962.03
ธัญลักษณ์ รนที 73,808.65
จำรัส บุญศรี 72,348.89
พีระยุทธ เกษแก้ว 71,896.68
เบญญาภา ประยูรวงค์ 68,071.00
ธีรพล ศรีบัวทอง 67,511.57
บุญธรรม เดชหาญ 67,455.66
ขนิษฐา เครือวงศ์  66,633.98
วงศ์สถิตย์ สมสูง 63,446.89
ม.ทศพรปรีชา . 60,816.98
ไพโรจน์ บุญมาก 60,275.06
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย  60,091.77
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 59,559.50
ไชยยา ชนะชัย 56,378.30
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล  55,943.43
พลอย สาสนทาญาติ 53,146.13
วนิดา เกิดธนมงคล 52,058.06
แอคชั่นโกล ทรู . 51,182.70
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 50,748.22
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 48,688.47
อาภากร เดชพงษ์ 48,094.91
นวนิจ ตัณฑัยย์ 48,062.65
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 46,976.84
ไอยรัตน์ โชติการ  46,874.57
นารี แสนประสิทธิ์ 46,315.86
คณพศ โชติประทุม 45,756.11
สุพินดา สีดาทอง 44,177.35
ณัฐพล ปันทะนันท์ 43,580.57
ศลิษา นาคฤทธิ์ 42,650.53
วรัญญา เจิมจิตต์  42,345.55
มาโนช หลวงฤทธิ์ 41,908.02
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 40,970.95
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 40,484.69
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,698.41
อรุณนี โสธโน 38,664.11
จิรยุทธ มาลาวงษ์ 37,442.21
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์จำกัด 37,190.23
ณัฐสุดา สิงหศิร 35,808.07
ราชวัชร โรจน์ทินกร 34,272.51
สายัณห์ ใจกล้า 32,326.83
จันทนา โชคตาม 32,124.67
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล  31,335.24
อภิชาติ ปรีชา 30,908.95
คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 30,418.51
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 29,664.46
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 28,237.98
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 27,504.90
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์  27,217.22
ชุลี โนจิตร 25,590.72
พนิดา ธรรมลังกา  25,208.50
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 25,056.35
สมพงษ์ คงประเวช 24,755.45
ศศิตา บัวสี 24,605.65
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 24,426.67
ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัด 24,190.57
ฐานิตา โสโพธิ์ 23,949.07
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 23,461.44
จินตนา วนสุนทรี 23,217.91
จะลุย อ่อนปุย  22,792.04
พรนิภา ปรีชา 22,599.53
อัญชลี อยู่พร้อม 22,584.97
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 21,951.38
กษมา สุภาพงษ์ 21,792.27
นพดล อินตา 21,484.30
ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 21,328.70
อนุวัติ จันทร์ลอย 20,262.89
อาภรณ์ หนูห้อง 20,249.36
วิน จุลกเสตถ์ 20,227.59
โสพิศ ศิริโท 20,200.54
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์  20,139.19
เจียม ลือลั่น 20,073.82
ถาวร พ้นภัย 19,853.10
สมพงษ์ คุณสมบัติ 19,691.93
ชนายุทธ เจรณาเทพ  19,561.87
สุรีย์พร อินอ่อน 19,546.28
สารพล แจ่มจรัส 18,841.30
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 18,645.20
จิดาภา กวีวรากร 18,589.59
สุภรัตน์ รัตนกระจ่างศรี 18,572.44
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 18,512.15
บัญชา รื่นฤทัยกุล  18,323.89
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล 18,261.12
โสภา ซีแพง  18,219.99
วรชาติ นาคบุรินทร์ 18,059.36
พงณ์ บุญชูประภา 18,034.00
พิชัย แก้วทอง 17,858.69
จิราพร โพธิ์โสภา 17,841.73
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์  17,777.31
หนึ่ง มังคละคีรี 17,607.66
กัญนิกา วงษ์ไทย 17,344.28
พรชัย อุตมา 17,164.28
รัศมี พรหมกัลป์  17,161.11
ลัลนา ใจมา  17,058.08
ทวีวัฒนา ไชยมงคล 16,910.65
ธีรธร กีรติสุรัติ  16,891.52
พรชัย พรมบุญ 16,833.17
โกวิท ประทีป ณ ถลาง 16,824.26
พิไลพร เลาหะคุณากร 16,822.89
สุชาติ อัคนียุทธ  16,705.37
นคร สิทธาพัฒนพร 16,678.57
กรวิภา สุขัคคานนท์ 16,567.45
พชร ปัจจัยโคถา 16,561.30
ชาตรี เวียงแก้ว 16,528.82
ภูวเดช นามวงษ์ 16,461.90
อนันตชัย ไชยนอก 16,440.24
มนัสนันท์ ทับไทร  16,435.97
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,422.43
ศุภชัย ศรีรักษา 16,273.41
อนุวัฒน์ บุษบา 16,251.78
อำพันธ์ ศรีจันทร์ 16,150.58
สรวิชญ์ บุญขวัญ 15,777.55
วัชรา คุ้มเมือง 15,566.18
นรินทร์ อินทะชัย 15,478.56
เบญญาภา วชิรถิรกิจ 15,471.61
กัญญา วิเชียร 15,308.32
ลาภิสรา พนธิตรกุล 15,197.97
ณัฐวดี จันทร์ลอย 15,181.47
กิตติชัย สุลำนาจ 15,116.57
ขึ้นข้างบน