ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 698,927.64
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 372,060.91
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 317,883.92
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 241,971.69
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 236,873.13
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 233,047.97
สุจริต ควรผดุง 169,639.48
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 145,043.91
นพพล ดีมงคล 121,781.67
บวร แสนเรือน 120,548.52
วิโรจน์ เกตุประยูร 109,891.07
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 106,309.09
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ  104,052.45
เจริญ ประจิมพฤกษ์ 97,677.76
สาวิณี พงษ์โพธิ์ 97,351.92
ธรรมพล ประภาสัย  97,245.38
ทรัพย์มงคล 59 . 95,743.93
จำรัส บุญศรี  95,421.94
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 95,239.83
เทวาวิจิตร . 92,896.96
ขนิษฐา เครือวงศ์  91,130.23
ธัญลักษณ์ รนที 85,572.01
วรายุทธ ขระเขื่อน  81,539.13
ไพโรจน์ บุญมาก 81,115.00
บุญธรรม เดชหาญ  79,973.07
ม.ทศพรปรีชา .  79,011.19
วงศ์สถิตย์ สมสูง 77,702.08
พีระยุทธ เกษแก้ว 71,296.50
ไชยยา ชนะชัย 64,772.90
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย  62,852.89
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 62,747.05
แอคชั่นโกล ทรู . 61,280.48
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด . 60,299.13
วนิดา เกิดธนมงคล 58,933.12
ทวีวัฒนา ไชยมงคล 57,832.06
อาภากร เดชพงษ์ 57,378.02
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 57,270.14
พลอย สาสนทาญาติ 55,904.06
คณพศ โชติประทุม 53,981.51
ไอยรัตน์ โชติการ 53,137.03
นวนิจ ตัณฑัยย์  49,675.47
ศลิษา นาคฤทธิ์ 48,756.64
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 47,111.24
นารี แสนประสิทธิ์  46,125.09
วรัญญา เจิมจิตต์ 44,264.41
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์ 44,186.84
อรุณนี โสธโน 44,071.78
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล  41,860.76
อภิชาติ พงษ์วิจิตร 39,762.86
จันทนา โชคตาม 39,669.05
สิทธิชัย พุทธเจริญ 39,611.85
คมสันต์ พงษ์โพธิ์  38,658.61
สุวัฒชัย ส้มเกลี้ยง 37,651.14
เบญญาภา ประยูรวงค์ 36,358.53
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 35,789.43
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 35,230.51
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร 35,194.60
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย  35,030.94
โกศล บุญยวง 34,776.95
จิรยุทธ มาลาวงษ์ 33,055.64
ราชวัชร โรจน์ทินกร 32,608.36
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 32,524.57
อภิชาติ ปรีชา 32,307.61
สายัณห์ ใจกล้า 31,950.05
กัณพงศ์ บุญเจริญ 31,598.89
ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล 31,538.25
กรวิภา สุขัคคานนท์  30,507.96
ชนายุทธ เจรณาเทพ 30,063.28
อัญชลี อยู่พร้อม 29,875.40
ณธรรศ โฉมยา  29,643.61
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 29,178.94
กิตติพัฒน์ ไพสิฐวัฒนกูล 28,975.30
นพดล อินตา  28,483.54
ณัฐสุดา สิงหศิริ  27,780.08
พนิดา ธรรมลังกา 27,760.92
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 27,481.55
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์  27,152.97
สุชาติ อัคนียุทธ 26,604.99
ธีรพล ศรีบัวทอง 26,328.77
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์  26,313.56
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 24,426.67
อนุวัติ จันทร์ลอย 24,343.57
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัทธากุล 24,046.58
ศศิตา บัวสี 23,972.69
ฐานิตา โสโพธิ์  23,949.07
วรชาติ นาคบุรินทร์  22,895.97
ธีระศักดิ์ บุญนำ  22,813.78
บัญชา รื่นฤทัยกุล 22,685.96
จะลุย อ่อนปุย 22,618.66
เอกชัย สุขพงษ์ 22,453.88
อรุณ หวังลาภ 22,387.76
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 22,157.97
ถาวร พ้นภัย 22,125.38
นิภา ชุมภูปิน 22,113.42
ณัฐวดี จันทร์ลอย  21,900.16
ไทยเว็บ อินเตอร์เน็ตแอนด์ 21,385.68
สมพงษ์ คุณสมบัติ 21,036.24
ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ 20,511.80
ณัฐพล โสภิตานนท์ 20,403.25
นุจิรา ทรงนิคม 20,177.41
เจียม ลือลั่น 19,941.06
สมสุข อนุพันธ์  19,758.84
โสพิศ ศิริโท 19,748.14
ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริโชติ 19,645.05
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 19,620.11
สุรีย์พร อินอ่อน 19,546.28
กษมา สุภาพงษ์  19,411.47
อนันท์ ตรีพล 19,345.82
พรชัย ศรีสลวยกุล  19,104.87
จินตนา วนสุนทรี 19,054.25
โกวิท ประทีป ณ ถลาง 18,880.74
ซี พี อินเตอร์ โบรคเกอร์ จำกัด . 18,785.59
แสงอรุณ เมืองสุข 18,478.71
หนึ่ง มังคละคีรี  18,112.81
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ 18,094.50
นคร สิทธาพัฒนพร 18,041.03
พิชัย แก้วทอง  17,858.69
สุขสันต์ เปรมใจชน 17,789.94
ณัฐศรัณรัชช์ กุลถวายพร  17,775.36
ชุลี โนจิตร  17,677.84
จิดาภา กวีวรากร 17,664.30
อาภรณ์ หนูห้อง  17,632.56
พชร ปัจจัยโคถา  17,408.44
นัฐวุฒิ พูลผล 17,362.03
จัณจ์สุภานิจ จิตต์มั่น  17,240.58
ยุทธพงศ์ สวนเกลี้ยง 17,088.83
สุนันทา ธนภัทรอุดม 17,064.04
ประภัสสร เชาว์ชาญ 17,031.73
สุวจี พรมลาย 16,878.83
ประเสริฐ ทองลอย 16,835.35
พิไลพร เลาหะคุณากร 16,822.89
เรวัฒน์ ขาวล้วน 16,787.65
อนุวัฒน์ บุษบา 16,785.73
อำนาจ สุภาพสุนทร 16,610.99
จิราพร โพธิ์โสภา  16,482.46
ลาภิสรา พนธิตรกุล  16,452.32
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ  16,422.43
ธีรธร กีรติสุรัติ 16,322.26
ศุภชัย ศรีรักษา 16,273.41
วัชรา คุ้มเมือง 16,199.72
ชาตรี เวียงแก้ว  15,968.91
กันยาวีร์ นาคนายม 15,879.54
วาสนา อนุมาศ 15,748.68
พรชัย พรมบุญ 15,688.50
คนอง ยอดดำเนิน 15,631.62
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 15,615.06
สารพล แจ่มจรัส 15,594.25
พินิต เพชรดา  15,565.36
อำพันธ์ ศรีจันทร์ 15,536.06
เบญญาภา วชิรถิรกิจ 15,471.61
อนุรักษ์ รังกลาง 15,439.94
สุดารัตน์ ตะราษี 15,213.96
โสภา ซีแพง  15,144.14
สุธี โพธิ์ทอง 15,131.90
ขึ้นข้างบน