ค่าสายงาน+แนะนำยอดเกิน 15,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2562

รายชื่อ ยอด
ทิพย์วิจิตร . 609,755.00
ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป . 265,804.59
โอเคดี อินชัวร์ โบรคเกอร์ 259,278.37
บิสซิเนส อินเตอร์ กรุ๊ป . 209,902.31
ณัทรชัยนที พรพรรณรัตน์ 199,188.32
บีเอสเค สมาร์ท กรุ๊ป . 197,626.04
ศศิวิมล ศุภธนพัฒน์ 151,594.74
สุจริต ควรผดุง 125,695.07
บวร แสนเรือน 106,153.68
สาวิณี พงษ์โพธิ์ 100,294.09
กัญดาพรรณ ทองสมบุญ 97,807.23
วิโรจน์ เกตุประยูร 92,631.94
อรพรรณ ธรรมาวุฒิกุล 90,745.98
เทวาวิจิตร .  86,145.46
ทรัพย์มงคล 59 . 83,862.53
ธรรมพล ประภาสัย 82,274.22
พงศ์ภีระ เอกพงศ์วิทย์ 81,194.06
วงศ์สถิตย์ สมสูง 81,068.47
นพพล ดีมงคล  76,565.96
จำรัส บุญศรี 75,163.61
บุญธรรม เดชหาญ 73,323.02
พีระยุทธ เกษแก้ว 70,335.39
แอคชั่นโกล ทรู . 70,060.14
อัจฉรา สืบสินธุ์สกุลไชย 69,094.68
ธัญลักษณ์ รนที 68,458.80
ไพโรจน์ บุญมาก 68,097.37
เจริญ ประจิมพฤกษ์  66,878.49
วรายุทธ ขระเขื่อน 66,840.28
ขนิษฐา เครือวงศ์ 59,847.31
ม.ทศพรปรีชา .  59,039.29
ทวีวัฒนา ไชยมงคล 57,830.37
เบญญาภา ประยูรวงค์ 56,288.38
เดอะ กู๊ด โบรคเกอร์ จำกัด .  55,770.70
คณพศ โชติประทุม 55,486.05
ไชยยา ชนะชัย 54,319.31
ฐากร นิตย์นิธิพฤทธิ์ 52,933.48
อธิพันธ์ พิมพ์เวิน 52,074.12
สุรศักดิ์ จิตอำนวย 49,010.84
ไอยรัตน์ โชติการ 44,318.79
วนิดา เกิดธนมงคล 44,299.72
วรัญญา เจิมจิตต์ 42,818.30
ไอเอสเอ็นมาเก็ตติ้งแอนด์คอนซัลท์ 40,902.71
ศลิษา นาคฤทธิ์  39,824.79
สิทธิชัย พุทธเจริญ  39,611.85
ชัยวัฒน์ โสภิตเจริญ 39,060.30
รัตน์ชนันท์ กอวิเศษชัย 38,860.08
นวนิจ ตัณฑัยย์ 38,350.97
สุกัญญา เอี่ยมไพศาล 37,754.95
นคร สิทธาพัฒนพร 37,244.90
เกรียงไกร ชัยสวัสดิ์ 35,356.68
โกศล บุญยวง 35,223.54
พลอย สาสนทาญาติ 34,793.59
อาภากร เดชพงษ์ 34,037.46
ราชวัชร โรจน์ทินกร 32,203.71
อรุณนี โสธโน 31,980.04
สายัณห์ ใจกล้า 31,316.72
สิริรักษ์ ประภารัมณีย์ 30,908.60
ณธรรศ โฉมยา 29,111.96
ศศิร์รีย์ ไตรวสุสกุล 28,835.21
คมสันต์ พงษ์โพธิ์ 28,564.29
ธนกฤต ธีรเดชานันท์ 28,096.64
อภิชาติ ปรีชา 27,818.81
พนิดา ธรรมลังกา 26,460.04
ปิ่นทิพย์ สุจริตจันทร์ 26,369.84
สุวัฒชัย ส้มเกลี้ยง 26,172.93
อนันท์ ตรีพล 25,809.79
อนุวัติ จันทร์ลอย 25,454.03
ธงชัย มานะพัฒนเสถียร  25,318.74
ณัฐศรัณรัชช์ กุลถวายพร 24,968.27
โสภา ซีแพง 24,655.16
หนึ่ง มังคละคีรี 24,538.86
ณัชรัตน์ แสนทานิธิศวร์ 24,426.67
ศศิตา บัวสี 23,972.69
ฐานิตา โสโพธิ์ 23,949.07
ปวีดิ์วัฒน์ อิทธิศรัท 22,548.31
จิรยุทธ มาลาวงษ์ 22,256.69
สมพงษ์ คุณสมบัติ 22,038.33
นิภา ชุมภูปิน  21,820.26
โสภา สุมิตรสมบุญงาม 21,766.86
 ฐิตินันท์ วิจิตรปฐมกุล 21,209.05
งามวิไล รัตนมหาวงศ์ 21,164.70
ชนายุทธ เจรณาเทพ 20,904.30
ประภัสสร เชาว์ชาญ 20,885.38
สุวิทย์ ไทยธรรมยานนท์ 20,482.37
กัณพงศ์ บุญเจริญ 20,365.79
กรวิภา สุขัคคานนท์ 20,236.07
ธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ  20,211.83
วรชาติ นาคบุรินทร์ 19,942.22
เจียม ลือลั่น 19,842.38
ณัฐวดี จันทร์ลอย 19,748.28
ระวีวรรณ พวงศิลป์ 19,699.37
สุรีย์พร อินอ่อน 19,522.28
โสพิศ ศิริโท 19,307.87
โกวิท ประทีป ณ ถลาง  19,230.55
อาภรณ์ หนูห้อง 19,220.81
พรชัย อุตมา 19,109.33
สุกิจ วีรเดชทวีวรรณ 19,066.15
พงณ์ บุญชูประภา 19,045.70
จันทรัตน์ อินทร์อารักษ์ 18,974.14
สมเกียรติ เผื่อแผ่ 18,903.06
ณัฐสุดา สิงหศิริ 18,626.94
จินตนา วนสุนทรี 18,562.93
สมพงษ์ คงประเวช 18,371.27
จันทนา โชคตาม 17,923.63
กฤษณพงศ์ สายมณี 17,810.33
ภูวเดช นามวงษ์ 17,777.23
ธีระศักดิ์ บุญนำ 17,543.68
ถาวร พ้นภัย 17,321.45
จิราพร โพธิ์โสภา 17,318.81
พิชัย แก้วทอง 17,308.04
จิดาภา กวีวรากร 17,130.71
ภัทราวรรณ โพธิ์พันเรือ 17,126.68
วริศนันท์ บุญเต็มเจริญ  16,889.77
เอกชัย สุขพงษ์  16,862.56
เรวัฒน์ ขาวล้วน 16,787.65
พิไลพร เลาหะคุณากร 16,780.89
นัฐวุฒิ พูลผล 16,546.01
ไพฑูรย์ สังข์ศิริ 16,422.43
ชวัตร คำหงษา 16,273.57
ศุภชัย ศรีรักษา 16,147.46
ธีรธร กีรติสุรัติ 16,042.00
ธวัช คุณสมบัติ 16,009.24
รภัทร นิลสุวรรณ 15,979.77
ขวัญกัลยา วงษ์ภัทรศิริ 15,936.25
กิตติชัย อ่างทอง 15,855.02
บัญชา รื่นฤทัยกุล  15,824.07
ปุณณภา นิธิบวรธาดา  15,785.11
กันต์เฉลิม จิตต์เยี่ยม 15,741.76
ออมพอน พิบูลย์ปัญญา 15,363.65
เบญญาภา วชิรถิรกิจ 15,065.45
ชาตรี เวียงแก้ว 15,060.19
สุดารัตน์ ตะราษี 15,003.87
ขึ้นข้างบน